Gjesdal kommune

Foreløpig regnskap 2022 for Gjesdal kommune

Foreløpig regnskap 2022 for Gjesdal kommune

Gjesdal kommune sitt foreløpige regnskap viser et netto driftsresultat på 41 millioner kroner. Det tilsvarer 3,5 prosent av driftsinntektene.

Gjesdal kommune har i 2022 hatt større ekstrainntekter fra skatt (både inntekter og utjevningsmidler), tilskuddsmidler covid-19, integreringsmidler og konsesjonskraft. Samlet sett utgjør ekstrainntektene ca 57 millioner kroner.

På kostnadssiden viser regnskapet en økning ut over budsjett på ca 29 millioner. Her knyttes 10 millioner til drift, hvor kommunen høsten 2022 opplevde økte behov innenfor enkelte sektorer, og 19 millioner er merkostnader innenfor fellesområdet.

Det er i 2022 foretatt investeringer på ca 136 millioner kroner. Det har ikke vært nødvendig å ta opp ytterligere lån for å realisere investeringer, noe som blant annet henger sammen med betydelige inntekter fra tomtesalg i perioden.

Regnskapet viser at kommunen er på riktig side av sine tre måltall, se tabell:

Årsregnskap 2022
Kategori Foreløpig regnskap 2022 Måltall
Netto driftsresultat (%) 3,5 % 2,0 %
Netto lånegjeld (%) 72,7 % 80,0 %
Fondsreserver (%) 14,0 % 10,0 %

- Vi er glade for å kunne legge frem et regnskap som viser et solid resultat for 2022. Årsaken til resultat er god budsjettdisiplin fra våre enheter og ekstraordinære inntekter. Årets resultat gir oss et godt økonomisk grunnlag når vi nå tar fatt på 2023. Dette er viktig siden det er økt press på våre tjenester, og vi skal foreta store investeringer i årene som kommer. Det er gledelig å se at vi leverer positivt i forhold til våre tre måltall, og ekstra hyggelig er det at lånegjelden vår er betydelig redusert, uttaler kommunedirektør Pål Larsson.

Årsmelding og årsregnskap blir behandlet i formannskapet den 4. mai 2023, og i kommunestyret den 15. mai 2023.