Forvaltningsplan for hjortevilt

Forvaltningsplan for hjortevilt

Klikk for stort bildeTo hjorter ser på utsikten Arnt Ove Jøsang

 

Gjesdal kommune vedtok den 22.03.2021 forvaltningsplan for hjortevilt. 

Formålet med forvaltningsplanen er å gi en oversikt over hvordan utviklingen i hjorteviltbestanden i kommunen har vært og hvilke utfordringer vi står ovenfor i den framtidige forvaltningen.

Kommunene har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. I tillegg til å bidra til ivaretagelse av bestandene og deres leveområder, har kommunene et stort ansvar for offentlige interesser knyttet til hjortevilt, blant annet opplevelsesverdier, biologisk mangfold, beiteskader og trafikkproblemer.

Planen viser kommunens målsetninger for hjorteviltforvaltningen. Den skal fungere som et styringsverktøy ved forvaltning av hjortevilt i Gjesdal kommune og sørge for at kommunens målsetninger ved hjorteviltforvaltningen blir oppnådd.

Planen kan leses her Forvaltningsplan for hjortevilt Gjesdal kommune 22.03.2021 (PDF, 4 MB)

På side 40 og utover kan en lese om forvaltningsmål og tiltak i planperioden. Planen legger blant annet grunnlaget for at Gjesdal kommune nå endrer forskrift om minsteareal for hjort.  Minstearealet reduseres fra 2000 dekar per dyr ned til henholdsvis 1500 og 1000 dekar per dyr etter geografisk inndeling (se side 32).

Vi skal i løpet av planperioden (2021 – 2025) halvere antall viltpåkjørsler og vi skal ivareta drikkevannskilden. 

Vi ønsker en sunn hjortebestand, og for å oppnå dette skal vi ved tildeling av fellingstillatelser tildele 20 % hind, 20 eldre bukk og 60 % kalv og ungdyr.

Har du spørsmål til planen er det bare til å ta kontakt.

Vi takker alle som bidratt med høringsinnspill.