Aktuell informasjon

HØRING - endring av reguleringsplan for Giljastølen, del av gnr. 74, bnr. 3, Råsavatnet, planid 20090004

HØRING - endring av reguleringsplan for Giljastølen, del av gnr. 74, bnr. 3, Råsavatnet, planid 20090004

Endring av reguleringsplan for Giljastølen, del av gnr. 74, bnr. 3, Råsavatnet er på høring. Frist for å gi innspill er 20. oktober 2022

Prosjektil Areal AS har på vegne av grunneier, Daniel Øvstebø, fremmet forslag til endring av del av reguleringsplan; Giljastølen, del av gnr. 74, bnr. 3, Råsavatnet, planid 20090004

Endringen som gjøres i plankart, er hovedsakelig innenfor felt B (T1-T15).

Forslag til endringer i forhold til den gjeldende planen er beskrevet nærmere i dokument fra plankonsulent dat. 31.08.2022. Ønsket løsning er vist på plankart (datert 24.08.2022) og i bestemmelser (datert 31.08.2022). De vesentligste endringene i forhold til den gjeldende reguleringsplanen med bestemmelser er følgende:

  • Tilpassing av plan i samsvar med opparbeidet vei og tomter.
  • Reduksjon av tomtestørrelser og større friluftsområder
  • Flytting av byggegrense for T1-T4 nærmere Råsavatnet
  • Forenkling av bestemmelsene

Det søkes om reguleringsendring i hovedsak på grunn av terrengtilpasningene som er gjort i forbindelse ved opparbeiding av hyttefeltet. Entreprenør og grunneier ønsket å gjøre opparbeidingen så skånsom som mulig ved for eksempel å unngå fjellsprening der dette var mulig.

Dokumentene til høringen, inkludert den gjeldende reguleringsplanen med bestemmelser finner du nedenfor.

Beskrivelse av reguleringsendringen (PDF, 2 MB)

Planforslag (PDF, 837 kB)

Forslag til nye bestemmelser (PDF, 424 kB)

Gjeldende bestemmelser (PDF, 713 kB)

Saken forventes å kunne behandles som endring av reguleringsplan iht. plan- og bygningslovens § 12-14.

Saksbehandler Reidun Solli Skjørestad treffes på tlf 959 33 094. Eventuelle kommentarer til reguleringsendringen bes innsendt innen 20.10.2022. Skriflige innpill/kommentarer sendes til: postmottak@gjesdal.kommune.no