Høring: Endring av reguleringsplan for Solvåg, gnr. 5, bnr. 124, planid 20040006 (Brunnvigå)

Høring: Endring av reguleringsplan for Solvåg, gnr. 5, bnr. 124, planid 20040006 (Brunnvigå)

Endring av reguleringsplanen for for Solvåg, gnr. 5, bnr. 124, planid 20040006 (Brunnvigå) er på høring. Fristen for å gi innspill til endringen er 10. februar.

TM Byggtek AS har på vegne av Tor Einar Berland kommet med et forslag til endring av reguleringsplanen for Solvåg, gnr. 5, bnr. 124. Endringen gjelder hele den gjeldende reguleringsplanen med bestemmelser og for eiendommene som har adresse Brunnvigå.

 

Ønsket løsning er vist på plankartet, i nye bestemmelser og i en rapport som beskriver alle endringene. De vesentligste endringene i forhold til den gjeldende reguleringsplanen er følgende:  

  • Veien - Brunnvigå - omreguleres fra kommunal vei til privat vei.
  • Endring av noen regulerte tomte- og byggegrenser.
  • Det settes av felles areal for renovasjon.
  • I vegkrysset Brunnvigå – Berlandsveien settes det av plass til annen veigrunn.
  • I forslag til nye bestemmelser tillates det oppføring av eneboliger med både saltak, flatt tak og pulttak.
  • Tillatte møne- og gesimshøyder endres.
  • Tillatt bebygd areal (BYA) økes fra 25% til 40%.
  • Bestemmelser oppdateres i samsvar med overordnede bestemmelser fra kommuneplan.

Dokumentene til høringen, inkludert den gjeldende reguleringsplanen med bestemmelser finner du nedenfor.

Plankart Solvåg_06.01.2023 (PDF, 577 kB)

Reguleringsbestemmelser 16.01.2023 (PDF, 2 MB)

Beskrivelse endring (PDF, 854 kB)

Gjeldende reguleringsplan:

arealplaner.no | 20040006 > Plandokumenter

Saken forventes å kunne behandles som endring av reguleringsplan iht. plan- og bygningslovens § 12-14.

Saksbehandler Herbjørn Gilje treffes på tlf 41231530. Eventuelle innspill til forslaget til reguleringsendring må sendes til postmottak@gjesdal.kommune.no innen 10.02.2023. Merk henvendelsen med planid 20040006.