Gjesdal kommune

Høring: forslag til ny kommuneplan (arealdelen)

Høring: forslag til ny kommuneplan (arealdelen)

Forslag til kommuneplanens arealdel er på høring nå. Du kan si din mening om de foreslåtte endringene. Fristen for å gi innspill er 30. mars 2023

Plandokumentene

Kommuneplanens arealdel er det overordna styringsdokumentet for all arealbruk i Gjesdal kommune. Vi har laget et forslag til ny arealdel, som vil gjelde for perioden 2023-2035 når det blir vedtatt. I planforslaget er det lagt til flere endringer som kan få betydning for din eiendom eller ditt nabolag. Vi ønsker alle velkommen til å si sin mening om de foreslåtte endringene. 

I plandokumentene kan du blant annet lese om disse forslagene til arealendringer og tiltak: Næringsareal på Bollestad, tilrettelegging for turisme i Dirdal, boligbygging på Gilja, barnehage på Ålgård, gangbroer over Figgjoelva og Øygardsvatnet, gang- og sykkelvei langs Sikvalandsvegen og boliger for personer med rus- og psykiatriutfordringer. 

Hvordan gi innspill?

Innspill må være skriftlig, og sendes til kommunen innen fristen 30. mars 2023

Det beste er om du gir innspill via dette skjemaet

Eventuelt kan du sende innspill via e-post til postmottak@gjesdal.kommune.no eller som brev til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. Merk e-posten / brevet med "Innspill til kommuneplanens arealdel".  

Hva kan du gi innspill om, og hva skjer med innspillene dine?

Ingen av endringene i planforslaget er vedtatt enda. Før planen kan vedtas må vi høre hva innbyggere, offentlige myndigheter og andre mener om de foreslåtte endringene. 

Vi inviterer til å gi innspill om de endringene som blir foreslått i kommuneplanforslaget. Det er viktig for oss å vite om du er positiv til forslagene. Det er også viktig å få vite om du ikke er enig i forslagene. Hvis du har relevant lokalkunnskap vi bør vite om for å forbedre planen hører vi også gjerne fra deg. 

Kommuneadministrasjonen vil behandle innspillene dine, og vurdere om det er noe i planforslaget som bør endres før politikerne i kommunestyret skal sluttbehandle saken. Når planen til slutt er ferdig behandlet så vil det i de fleste tilfellene være krav om detaljregulering og/eller byggesaksbehandling før de konkrete tiltakene kan gjennomføres. 

Vi ikke tar imot nye forslag til tiltak eller utbyggingsområder nå. Det vil vi åpne for hvis vi starter med enda et nytt kommuneplanarbeid i 2024. 

Hvordan kan du få vite mer om planen? 

Hvis du har spørsmål om planarbeidet, eller hvis du vil diskutere planen med oss før du sender skriftlig innspill, så er du velkommen til å ta kontakt med kommunens saksbehandler. Du er også velkommen innom våre "åpne kontordager" for ta en kopp kaffe og snakke og spørre om kommuneplanen. 

Vi har åpen kontordag følgende tidspunkt og steder:

 • 23. februar, fra 1400 til 1700, i Gilja bedehus
 • 9. mars, fra 1400 til 1700, i Veveriet
 • 23. mars, fra 1400 til 1700, i Veveriet

Hvor finner du plandokumentene? 

Du finner alle plandokumentene i planregisteret på arealplaner.no

Planforslaget består av flere dokumenter. For å få oversikt over hele planforslaget anbefales det å starte med å lese planbeskrivelsen og vedlegg 1. De viktigste plandokumentene er planbestemmelsene og plankartet. Forslag til nytt plankart ligger på arealplaner.no og i kartportalen GeoInnsyn, hvor du kan sammenligne det nye forslaget med det gjeldende plankartet. 

 • Protokoll fra kommunestyremøtet 06.02.2023
 • Saksframstilling med kommunedirektørens innstilling, datert 12.01.2023
 • Planbeskrivelse, datert 14.02.2023
  • Vedlegg 1: Oversikt over endringer i plankartet
  • Vedlegg 2: Metodenotat
 • Planbestemmelser og retningslinjer, datert 13.02.2023
 • Plankart
  • Temakart kjerneområde landbruk
  • Temakart vilt
 • Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland, Gjesdal
 • Vurdering av arealbruk rundt Byrkjedalstunet
 • Vurdering av barnehagetomter på Ålgård
 • Vurderte arealinnspill

I tillegg er planprogrammet for planarbeidet, fastsatt av kommunestyret 13.12.2021, relevant. 

I kommunens kartportal, GeoInnsyn, kan du finne både gjeldende kommuneplankart og det nye forslaget. Ved å bytte på hvilket kart som vises kan du se hva som er nytt i det nye planforslaget.

 

Forslaget til ny kommuneplan (arealdelen 2023-2035) er lagt ut på høring og offentlig ettersyn av kommunestyret, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. 

Kontakt

Tore Glette-Iversen
Rådgiver
E-post
Mobil 47 51 74 66
Rådgiver