Melding om vedtatt plan: Kommuneplan for Gjesdal 2019-2030

Melding om vedtatt plan: Kommuneplan for Gjesdal 2019-2030

Kommunestyret vedtok ny kommuneplan for Gjesdal 2019-2030 i møtet den 17.06.2019.

Kommunestyret vedtok kommuneplanen for Gjesdal 2019 – 2030 i møte den 17.06.19.

 

Planen inneholder en samfunnsdel og en arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer.

 

Samfunnsdelen angir målsettinger og strategier for gjennomføring innenfor områdende Status og utviklingstrekk, Attraktive lokalsamfunn, Barn og unge, Boligbygging, Næring, Samferdsel, Samfunnssikkerhet og beredskap og Gjesdal kommune som organisasjon.

 

Arealdelen med bestemmelser er juridisk bindende i medhold av plan- og bygningslovens § 11-6 og skal legges til grunn for ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen. Kommuneplanens arealdel omfatter for øvrig retningslinjer, retningslinjer for regulering av grønnstruktur og temakart.

 

Kommunestyrets vedtak om kommuneplanen kan ikke påklages.

Plandokumenter:

Ålgård (PDF, 581 kB)
 

Temakart-kjerneområde landbruk (PDF, 2 MB)
Temakart-vilt (PDF, 2 MB)
Temakart-kulturminner (PDF, 2 MB)