Gjesdal kommune

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Elvebredden, gnr. 7, bnr. 281 mfl, Ålgård, planid 202201

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Elvebredden, gnr. 7, bnr. 281 mfl, Ålgård, planid 202201

Planforslag for Elvebredden, gnr. 7, bnr. 281 mfl, er på høring. Fristen for å gi innspill er 26. oktober 2023.

Forslaget til reguleringsplan Elvebredden, gnr. 7, bnr. 281 mfl, ble førstegangsbehandlet i formannskapet i møte den 31.august. Formannskapet bestemte at reguleringsplanen skulle legges ut på høring og offentlig ettersyn slik det framgår av plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10. Dette innebærer at alle berørte får mulighet til å komme med innspill.

Hensikten med reguleringsplanen er å detaljregulere delfeltene B3-B5 og Park 3 fra områdeplanen for Ålgård sentrum (sentrumsplanen) og samtidig å endre arealformål. I sentrumsplanen er alle delfeltene avsatt til boligformål med kotehøyde opp til +118 og %-BRA 180 og 230%. I forslag til detaljplan er det lagt til rette for en mer blandet sentrumsbebyggelse og utbygging med en rekke alternative muligheter:

  • Forretning/kontor/tjenesteyting,
  • Kombinert bebyggelse og anleggsformål som inkluderer formålene idrettsanlegg (svømmehall), bolig, hotell og tjenesteyting

Kjøreadkomsten videreføres som vist i reguleringsplanen for Ålgård sentrum, planid 201206 (sentrumsplanen), mellom Figgjoelva og bensinstasjonen (Circle K). Ny hovedtrase for gang- og sykkelvei planlegges ledet ned i parkbeltet i øst og over ny bro over Figgjoelva. Det er lagt til rette for parkeringsanlegg i bakken under boligblokker/hotell lengst øst i planområdet (parkeringsanlegget vises på plankart, vertikalnivå 1).

De viktigste dokumentene til reguleringsplanen finner du nedenfor.  (Illstrasjonsplanen er endret etter formannskapets behandling)

01 Plankart_10_29.06.23 (PDF, 831 kB)

02 Planbestemmelser 06 28.06.23 (PDF, 123 kB)

03 Planbeskrivelse 05 29.06.23 (PDF, 6 MB)

04 Illustrasjonsplan 06.09.2023 (PDF, 3 MB)

05 ROS-analyse 30.06.23 (PDF, 188 kB)

08 Sol utomhusareal bolig (PDF, 3 MB)

09 Støyrapport 18.04.23 (PDF, 12 MB)

10 Mobilitetsplan Jædergården 22.06.23 (PDF, 9 MB)

11 Miljørapport 27.03.23 (PDF, 544 kB)

12 Massehåndteringsplan 20.06.23 (PDF, 2 MB)

13 Luftkvalitetsrapport 18.04.23 (PDF, 5 MB)

14 Renovasjonsteknisk plan 22.06.23 (PDF, 2 MB)

15 Geoteknisk notat 15.03.23 (PDF, 3 MB)

16 Illustrasjon - Sporingskurver semitraile (PDF, 125 kB)

17 Illustrasjon - VA-areal med indikert pumpestasjonareal (PDF, 129 kB)

18 Illustrasjoner tilhørende planforslag 202201 - Detaljregulering for Elvebredden (PDF, 3 MB)

Saksprotokoll F, 31082023, Sak 53_23, førstegangsbehandling (PDF, 120 kB)

Saksframlegg førstegangsbehandling detaljregulering for Elvebredden, planid 202201 (PDF, 10 MB)

Du kan få kopi av disse dokumentene ved henvendelse i Veveriet, Rettedalen 4, Ålgård. 

Formannskapssaken med en del rapporter og innspillene til planoppstarten ligger her: Politiske møter og sakspapirer - Møter - Formannskapet (31.08.2023) (360online.com)

Innspill til reguleringsplanen sendes til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård eller post@gjesdal.kommune.no. Merk brevet/e-posten med planid 202201. Frist for innspill 26. oktober 2023.

Hvis du savner noen dokumenter eller har spørsmål til den videre planprosessen kan du ta kontakt med saksbehandler, Herbjørn Gilje, e-post: herbjorn.gilje@gjesdal.kommune.no eller på tlf. 41231530.