Gjesdal kommune

Varsel om oppstart av planarbeid: kommuneplanens samfunnsdel

Varsel om oppstart av planarbeid: kommuneplanens samfunnsdel

Vi skal fornye kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er kommunens viktigste overordna styringsdokument. Den inneholder føringer for hvordan kommunen skal prioritere sin arbeidsinnsats i tjenesteytingen og med samfunnsutviklingen. Nå er planprogrammet på høring. Innspill kan gis innen fristen 25. mars 2024

Planprogram_samfunnsdel_høringsversjon (PDF, 3 MB)

Planprogrammet er ikke en plan i seg selv. Det er en arbeidsbeskrivelse for hvordan vi skal gå fram for å lage planen. I planprogrammet er det informasjon om følgende: 

  • Arbeidsgruppe: Beskriver hvem i administrasjonen som skal jobbe med å lage planen. 
  • Plan for medvirkning: Beskriver hvem som skal involveres i arbeidet med å lage planen, og hvordan det skal foregå. 
  • Framdriftsplan: Beskriver hvor lang tid vil vi bruke på å lage planen. Inneholder tidspunkter for når det vil det bli anledning for ansatte og innbyggere å være med å påvirke.
  • Innhold: Planprogrammet bestemmer ingenting om hva planen skal handle om. Det påpekes at den nye samfunnsdelen må inneholde føringer som gjør Gjesdal kommune rustet til å møte de utfordringene vi står overfor, og at den må inneholde føringer som kommunestyret ønsker skal bli prioritert. Planprogrammet legger opp til at den nye samfunnsdelen skal forkortes og forenkles, og til at det skal jobbes parallelt med hele plansystemet til kommunen, slik at samfunnsdelen kan følges opp i mer detaljerte planer og i handlings- og økonomiplanen (kommunebudsjettet). 

Planprogrammet er på høring i seks uker, med høringsfrist 25. mars 2024. Dette betyr at innbyggere og andre aktører med interesse for planarbeidet kan gi innspill. Relevante innspill i denne fasen er innspill som gjelder selve prosessen for å utarbeide planen. Dersom du har innspill om innhold i selve planen, så vil det åpnes for den type innspill senere i prosessen. 

Kontakt

Tore Glette-Iversen
Rådgiver
E-post
Mobil 47 51 74 66
Rådgiver