Gjesdal kommune

Vedtatt detaljregulering: Elvebredden, gnr. 7, bnr, 281 mfl, Ålgård, planid 202201

Vedtatt detaljregulering: Elvebredden, gnr. 7, bnr, 281 mfl, Ålgård, planid 202201

Dette er informasjon om at detaljreguleringen er vedtatt, og om at det er klagerett på vedtaket.  Klagefrist er 18. juli 2024

Kommunestyret vedtok detaljregulering for Elvebredden, gnr. 7, bnr. 281 mfl, Ålgård, planid 202201 i møte den 17.06.2024, i sak 39/24.

Hva går detaljreguleringen ut på? 

Den vedtatte detaljreguleringen legger til rette for en blandet bruk, med mulighet for forretning, kontor og tjenesteyting på tomten i vest, nærmest Circle-K. På den midtre tomten kan det bygges svømmehall, men det fortsatt er mulig å føre opp bygg for forretning, kontor og tjenesteyting også her, som alternativ til svømmehall.  Den østre delen av planområdet er regulert til kombinerte formål og kan utnyttes til enten bolig med inntil 45 boenheter eller hotell med inntil 170 rom. Detaljreguleringen legger til rette for å innrede et lokale med tjenesteyting i underetasjen mot elven.  

Adkomsten til bebyggelsen skal gå fra Ole Nielsens vei mellom elven og Circle-K og videre mellom ny bebyggelse og E39. Det skal bygges parkeringshus under boligblokkene/hotellbygg og under parkområdet øst.

Planen skiller bilene fra de myke trafikantene ved en gangpromenade mot elven og en ny hovedvei for gående og syklende gjennom parkdraget i øst. Denne gang- og sykkelveien kobles til ny gangbro over Figgjoelva.

 Langs elven er det lagt til rette for et naturområde som beskytter livet i elven..

Plandokumenter  

Du kan se de godkjente plandokumentene ved å trykke på lenken nedenfor. 

Plandokumenter

Lenke til saksdokumentene for kommunestyrets behandling, med vedlegg, finner du her: 

Politiske møter og sakspapirer - Møter - Kommunestyret 2023-2027 (17.06.2024) (360online.com)

De viktigste dokumentene finner du i papirutgave på Veveriet, Rettedalen 4, Ålgård. Du kan se og få kopier av dokumentene du ønsker.  

Hvis du har spørsmål til reguleringsplanen eller klageretten kan du ta kontakt med Reidun Solli Skjørestad, rss@gjesdal.kommune.no  eller Gerd Karin Espedal,  gke@gjesdal.kommune.no

 Klagerett 

Kommunestyrets godkjenning kan påklages. Fristen for å klage er tre uker, dvs. 18. juli 2024. 

Mer informasjon om klageretten ligger under. 

Orientering om klagerett (PDF, 569 kB)