Aktuell informasjon

Høring: konsekvenser av om Åfaret stenges eller fortsatt holdes åpent for gjennomfartstrafikk for personbiler

Høring: konsekvenser av om Åfaret stenges eller fortsatt holdes åpent for gjennomfartstrafikk for personbiler

I forbindelse med ferdigstilling av veien Ålgårdsheiå og Husafjelltunellen er det ønskelig å belyse konsekvensene en eventuell stenging eller fortsatt åpning av veien Åfaret. Utgangspunktet er at Åfaret skal stenges for gjennomfartskjøring og personbiltrafikk. Berørte parter inviteres til å gi innspill. Høringsfrist: 19. august 2021. 

Husafjelltunellen er snart ferdigstilt, og hele veien Ålgårdsheiå, forventes åpnet i oktober. Ålgårdsheiå blir ny hovedvei til eksisterende og nye boligområder mellom Ålgård Handelspark ved E39 og Kodlidalen boligfelt. Hensikten med tunellen er å avlaste biltrafikken i Solåsveien og Åfaret, som ikke er dimensjonert for gjennomfartstrafikk. Det vedlagte kartet viser veinavn m.m.

Da det ble utarbeidet reguleringsplaner for de nye boligområdene på Ålgård nord (som er delvis utbygd), ble det forutsatt at Åfaret skulle stenges for personbiltrafikk når tunellen åpnet. Dette kravet ble videreført til reguleringsplanen for Kodlidalen som nå er under utbygging. Reguleringsbestemmelsene forutsetter at Åfaret skal stenges for personbiltrafikk før bygging av bolig 51. Nå nærmer både åpning av tunellen og bygging av bolig nummer 51. 

I kommunestyrets behandling av sak 36/21 om ferdigstilling av veianlegget og stenging av Åfaret, ble følgende vedtatt: "Det gjennomføres høring i saken. Det tas stilling til spørsmålet om stengning av Åfaret i kommunestyrets møte i september 2021". 

Utgangspunktet er at Åfaret skal stenges. Administrasjonen oppfatter kommunestyrets vedtak til at berørte parter skal høres og at det deretter skal vurderes om det skal gis en dispensasjon fra kravet om stengning. 

Plan- og bygningsloven kapittel 19 åpner for at kommunen kan gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser. 

Hensikten med denne høringen er å kartlegge om hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon, og å vurdere om fordelen ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. (Hvis ikke disse vilkårene oppfylles må Åfaret stenges i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanen).

Svarfrist er 19. august 2021, men svar gjerne tidligere.

Bruk gjerne følgende stikkord/spørsmål når du begrunner svaret ditt: 
-    Hvilke fordeler vil stenging av Åfaret gi?
-    Vil skoleveien bli tryggere dersom Åfaret stenges?
-    Vil flere barn gå/sykle til skolen og idrettsaktiviteter hvis Åfaret stenges?
-    Vil mange foreldre måtte kjøre omvei for å levere barna på skolen/i barnehagen dersom veien stenges? Hvor vil de i så fall kjøre?
-    Hvilke ulemper vil oppstå dersom Åfaret stenges?
(Dette er kun ment som eksempler på spørsmål du kan gi din mening om i svaret ditt).

SVARSKJEMA

Dine svar blir oppsummert og lagt ved saksframstillingen for kommunestyret i september. 

Kart og saksopplysninger: 

Kart (PDF, 874 kB)

Saksprotokoll kommunestyret 18052021, Sak 36_21, Ålgård nord - ferdigstilling av vei (PDF, 236 kB)

Saksdokumenter, sak 36/21

Orientering om klagerett (PDF, 59 kB)

Andre henvisninger: 

Plan- og bygningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_3-5#%C2%A719-1