Aktuell informasjon

Melding om planoppstart: Skogsvingen 2, planid 202103

Melding om planoppstart: Skogsvingen 2, planid 202103

Prosjektil Areal AS varsler oppstart av arbeid med detaljregulering for Skogsvingen 2 på Ålgård. Du kan gi din uttale til planoppstarten. Fristen er 19.08.2021.

Planområdet er på ca.6,5 daa og omfatter i hovedsak eiendommene gnr/bnr 6/275 og 6/177. Formålet med planforslaget er å legge til rette for kombinert bebyggelse for forretning og bolig. Det legges opp til ny nærbutikk på inntil 1250 m2 i første etasje med tilhørende parkeringsplass og varelevering, og en boligdel på totalt 8 boenheter i andre til tredje etasje. Boenhetene planlegges fordelt på fire tomannsboliger, med gode uteoppholdsarealer, lekeplass, og egen separat innkjørsel. Adkomst til nærbutikken vil være tilnærmet dagens situasjon, fra Skogsvingen. Adkomst til boliger vil bli fra starten av Skogsvingen.

Planområdet er disponert til forretning og boligbebyggelse/boligområde i kommuneplanen for Gjesdal 2019-2030. Det ønskes regulert til kombinert formål for bolig og forretning. Med tilhørende adkomstveg og uteoppholdsarealer. Det vil bli lagt opp til gode uteoppholdsarealer for boligene, hvor kommuneplanens bestemmelser om minimum 6 m2 privat uteoppholdsareal og 50 m2 felles uteoppholdsareal pr. boenhet blir lagt til grunn. Lekeplassen planlegges lengst unna trafikken, skjermet fra støy og trafikkfare. Minimum 50 % av uteoppholdsarealet skal ha sol ved vårjevndøgn klokken 15.00. Ved inngangspartiet til butikken legges det opp til sosial møteplass.

I gjeldende reguleringsplan er det aktuelle området i hovedsak regulert til forretningsformål og bolig, hvor resterende areal er regulert til kjørevei, gang- og sykkelvei, og friområde. Planen er fra 1977. I utarbeidelsen av planforslaget er det gjennomført en handelsanalyse. Analysen viser at planforslaget har svært liten konsekvens for handel i sentrum, og vil kun ha noe innvirkning på nærliggende dagligvarebutikker, som Rema 1000 og Extra Ålgård.

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan og det vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn. Se kommunens vurdering i referatet fra oppstartmøtet.

I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig mulighet for igangsetting av arbeid med utbyggingsavtale. Planoppstarten er varslet i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. Planarbeidet utføres av Prosjektil Areal AS på vegne av Skogveien 2 AS. 

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ nedenfor. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende områder ytterligere.

Planinitiativ Skogsvingen 2 (PDF, 551 kB)

Varslingskart (PDF, 64 kB)

Referat fra oppstartmøte, detaljregulering for Skogsvingen 2 - planid 202103 (PDF, 92 kB)

Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle forusvei 1, 4031 Stavanger, eller e-post: petter.skogen@prosjektil.no innen 19.08.2021. Spørsmål kan også svares på telefon: 468 05 114. Kopi av innspill sendes til Gjesdal kommune på e-post: postmottak@gjesdal.kommune.no, eller til Rettedalen 1, 4330 Ålgård.

Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir vurdert i planutarbeidelsen og kommentert når planforslaget legges fram til politisk behandling.