Vedtekter for kommunale barnehager i Gjesdal

På tur i barnehagen - Klikk for stort bilde

1. Gjesdal kommune eier og driver barnehagen. Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager m. forskrifter, de retningslinjer som til en hver tid er gjeldende for virksomheten, kommunale vedtak og vedtektene for barnehagen. 

 


2. Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr 64 §1: "Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utfordkertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnelggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering."

 


3. Rådmannen har delegert opptaksmyndigheten til barnehagesjefen.
 

 

Opptakskriterier


Søker må være bosatt i Gjesdal kommune.

 

A. Prioriteringer ved hovedopptak:

     1.Funksjonshemmede som kan gjøre seg nytte av barnehageplass         

     2.Sosialt og pedagogisk utviklingshemmede etter faglig tilrådning og innenfor ei forsvarlig gruppesammensetning

     3. Når barnehagesjefen finner det godtgjort at spesielle forhold tilsier særskilt vurdering

     4. Alle barn som har fylt 1 år innen utgangen av august og som det søkes for innen søknadsfristen for  hovedopptaket, har rett til barnehageplass

     5. Det trekkes lodd for å sikre en rettferdighet i forhold til ønske om barnehage.

Søsken prioriteres framfor andre søkere når det gjelder valg av barnehage

 

B. Prioriteringsregler ved løpende opptak:

Gjesdal kommune vil prioritere å gi barnehageplass til barn som per definisjon har rett til plass. Ved ledige plasser i løpet av et barnehageår, kan barn som ikke har rett til plass få tilbud. Det skal skje etter følgende prioriteringsregler:

      1. Funksjonshemmede som kan gjøre seg nytte av barnehageplass

      2. Sosialt og pedagogisk utviklingshemmede etter faglig tilråding og innenfor ei forsvarlig gruppesammensetning

      3. Når barnehagesjefen finner det godtgjort at spesielle forhold tilsier særskilt vurdering

      4.Barn som flytter fra kommunen i løpet av året , får beholde barnehageplassen ut barnehageåret

      5.For de barna som det søkes for etter søknadsfristen i hovedopptaket, vil aldergruppene prioriteres i rekkefølgen:  5-åringer, 4-åringer, 3-åringer, 2-åringer, 1-åringer. Ved utbygging av nye barnehageplasser/ barnehager skal målgruppa være barn med rett til barnehageplass. Dette gjelder de kommunale barnehagene i Gjesdal kommune.

     

5. Barn som har fått tildelt plass, beholder plassen til det begynner på skolen eller til plassen sies opp.

 

6. Alle barn skal ha minst 5 ukers ferie i løpet av et år. 4 uker skal avvikles om sommeren fra uke 27 til uke 32. Alle barnehagene holdes stengt i uke 29 og uke 30.

 

 Ferien kan gjennomføres slik:

            Alternativ 1:     4 uker sammenhengende: uke 27, 28, 29, 30

            Alternativ 2:     4 uker sammenhengende: 29, 30,31,32

            Alternativ 3:     4 uker sammenhengende: 28,29,30,31

            Alternativ 4:     3 uker + 1 uke: 29, 30,31 + 27

            Alternativ 5:     3 uker + 1 uke: 28,29,30 + 32

 

Barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av året og på disse er barnehagen stengt.

 

7. Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig til Gjesdal barnehagekontor. Oppsigelsesfrist er 1 mnd. Betalingsplikten opphører ved utgangen av måneden etter oppsigelsesmåneden. Dersom en plass sies opp etter 31. mars, må der betales for april, mai og juni.Ved flytting ut av kommunen mister barnet rett til barnehageplass, men får beholde plassen ut året. Ved manglende betaling fra foresatte mister barnet plassen.

 

8. Staten fastsetter betalingssatsene i barnehageneog reglene for disse. Betalingssatsen er en årsbetaling som er delt inn i 10 betalingsterminer.

 

9. Leke- og oppholdsareal per barn er fastsatt til 4 kvm for barn over 3 år og 5,5 kvm for barn under 3 år, samt funksjonshemmede.

 

10. I barnehagen finnes dokumentasjon for interkontroll i "INTERKONTROLL"- permen.

 

11. Åpningstiden i barnehagene
 Barnehagene har åpent fra kl 7.00 - 17.00.
 Det enkelte barns oppholdstid skal ikke være mer enn 45 t./uke.
Åpen barnehage har åpent 4,25 timer 4  dager i uken.    

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573