Barnevern

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg. 

Barneverntjenesten undersøker barns oppvekstforhold og fatter ved behov vedtak om hjelpe- og/eller omsorgstiltak. Barneverntjenesten samarbeider med andre avdelinger i kommunen og andre etater for å forbedre barn og unges oppvekstmiljø generelt.

 

Hvem kan få tjenesten?

Barn og unge under 18 år, som på grunn av forholdene hjemme, eller av andre grunner har særlige behov for hjelpe- eller omsorgstiltak.

Hjelpetiltak er for eksempel: Veiledning i hjemmet, barnehageplass, plass i SFO, gruppetilbud for barn eller foreldre, økonomisk hjelp til fritidsaktiviteter.

Omsorgstiltak er fosterhjem eller plass i institusjon.

 

 

Hvordan søke?

Barn eller foreldre kan henvende seg til barnevernet for å søke hjelp. Ansatte i kommunen, f. eks. lærere, barnehagelærere eller helsesøstre har plikt til å melde fra til barnevernet når de er bekymret for et barns situasjon. Også privatpersoner, f. eks. slektninger, naboer eller trenere kan henvende seg til barnevernet, eventuelt anonym. 

Utenom vanlig kontortid kan man kontakte barnevernvakten.

 

 

Saksgang:

 • Alle henvendelser blir registrert som en melding. Meldinger skal avklares innen 1 uke.
 • Undersøkelser starter umiddelbar etter avklaring og skal være avsluttet innen 3 måneder.
 • Etter at vedtak er fattet skal tiltak starte snarest.
 • Mål med tiltak er å forbedre foreldrenes innsikt og ferdigheter som omsorgspersoner og sikre at barn har stabile tilknytningspersoner og god fysisk og psykisk omsorg.
 • Frivillige hjelpetiltak skal prøves ut før tjenesten fatter vedtak om omsorgstiltak - enten frivillig eller mot foredrenes vilje.
 • Barn og foreldre har vanligvis rett til regelmessig samvær med hverandre.

 

Klage:

Foreldrene og barn over 15 år  har rett til å klage på vedtak barnevern har fattet. Hvis tjenesten holder fast ved vedtaket, blir klagen sendt til Fylkesmannen i Rogaland. Klager på flytting av barn etter § 4 i barnevernsloven rettes mot fylkesnemda. De som klager har rett til advokathjelp. Klagefrist er 3 uker.

 

Lovhjemmel:

Lov om barneverntjenester og Lov om barn og foreldre

 

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Rettedalen 7, 2. etasje, Ålgård

Postadresse: Barenverntjenesten, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Publisert av Eva-Maria Gartner. Sist endret 12.09.2016
Publisert 01.08.2017
Bufetat


Familievernet har noe kontortid på Ålgård etter avtale. Ring 51 53 81 50 for timebestilling. Familievernkontoret i Sør-Rogaland gir tilbud ved samlivs- og relasjonsproblemer. Enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis.

Publisert 30.05.2017
Perlå

Barneverntjenesten har behov for mannlig støtteperson/ressursperson som har motivasjon for å være en viktig voksen for ungdom i en krevende periode.

Publisert 03.10.2016
Tre gutter

Barneverntjenesten i Gjesdal kommune har behov for besøkshjem og støttekontakter for jenter og gutter i alderen 3-15 år.

Publisert 30.08.2016

En vakt ved kriser og akutt beredskap  for kommunene Gjesdal, Klepp, Time, Hå og Sandnes som hjelper når den kommunale barneverntjenesten er stengt.

Publisert 22.02.2016
dinutvei.no

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Publisert 17.09.2015
Prestekrage og snegl

Mange som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer kan føle seg alene og usikre sammen med andre mennesker. Andre typiske problemer kan være at du glemmer dine egne behov, er kritisk mot deg selv, at livet føles komplisert og at du ofte føler deg ensom. Det er hjelp å få!

Publisert 10.08.2015
Prestekrage og snegl

Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og veiledning til alle som opplever vansker, konflikter  eller kriser i familen.  

Publisert 23.04.2015
Babyføtter i voksen hånd

Rogaland A-senter har åpnet avdeling for gravide og småbarnsfamilier med rusmiddelvansker.  

Publisert 27.03.2015
Pasient og brukerombudet i Rogaland

Pasient og brukerombud skal arbeide for å ivareta behovene for pasienten og brukeren, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenestene og for å bedre kvaliteten i helsetjenestene. 

Publisert 20.01.2015
Løvetann i barnehånd

Informasjon om konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Sentralbord
Tlf: 51 61 43 50

 

Barnevernleder
Tlf: 51 61 43 48
Mobil: 916 46 543
E-post  

 

 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573