Opptak og frister

Opptak og frister

Det er felles opptak for alle barnehagene i Gjesdal, både kommunale og private.

Rett til barnehageplass

For at barnet skal ha lovfestet rett til plass i hovedopptaket, må følgende kriterier være oppfylt:

  • En må søke innen 1. mars
  • Barnet må bo i Gjesdal kommune ved oppstart i barnehagen
  • Barnet må fylle ett år innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass.
  • Barn som fyller ett år i perioden 01.08-31.12 kan få utsatt oppstart uten å betale for plassen. Seneste oppstart er 01.01 året etter.

Opptak og frister

Hvordan foregår hovedopptaket?

Opptakskriterier og antall ledige plasser er avgjørende for hvem som får plass i ønsket barnehage.

Tilbud om plass i første runde av hovedopptaket sendes ut i slutten av mars. Svarfrist på tilbudet er ca en uke.

Har barnet rett på plass i første opptaksrunde?

Lovfestet rett til plass garanterer ikke at du får plass i første opptaksrunde.

Etter første opptaksrunde blir det ofte ledige plasser, fordi en del takker nei til tilbudet eller sier opp barnehageplassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i en senere tilbudsrunde kan derfor også få tilbud om plass i barnehagen som var første ønsket.

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket.
Retten til plass gjelder fra august samme år. Tilbud om plass kan om nødvendig bli gitt helt fram til august.

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått tilbud. Resterende plasser fordeles på søkere i løpende opptak.

Private barnehager

Private barnehager har egne opptakskriterier som bestemmer hvem som får tilbud om ledige plasser i hovedopptaket. Les mer i den enkelte private barnehages vedtekter.

Prioriterte plasser

Det kreves skriftlig anbefaling fra sakkyndig instans, som bekrefter større behov for barnehageplass enn for ordinære søkere. Sakkyndig instans er helsesykepleier, lege, psykolog, PPT, avdeling for sosiale tjenester og avdeling for barnevern. 

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester gis også prioritet.

Hvor har du rett på plass?

Barnet har rett på plass i den kommunen der han eller hun er bosatt.
Målet er at flest mulig skal få plass på sitt førstevalg. Hvis du ikke får plass i noen av de barnehagene du har søkt, vil vi gi deg tilbud om plass i en av de andre barnehagene i kommunen.

Hva gjør jeg hvis jeg får plass i en barnehage enn den jeg har som førstevalg?
  • Du kan ta imot plassen og stå på venteliste til ditt førstevalg. Da er du sikret en barnehageplass fra august. De andre valgene dine blir slettet.
  • Du kan takke nei til plassen og stå på venteliste til ditt førstevalg. De andre valgene dine blir slettet. Du har ikke rett på noen annen barnehageplass og kan stå uten plass i august, med mindre det blir plass i ditt førstevalg.
Står barnet ditt på venteliste?

De som står på venteliste for plass i inneværende barnehageår, vil få en e-post med informasjon om at de må logge seg inn og oppdatere søknaden dersom den fortsatt er aktuell. Søknaden blir da med i kommende hovedopptak. Hvis du ikke lenger trenger barnehageplass, må du slette søknaden din.

Søknader etter fristen

Søknader som kommer inn etter fristen, blir behandlet etter at alle med lovfestet rett til barnehageplass har fått tilbud om plass.

 

Kontakt

Ann Elin Lima
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 43 11