Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg søke utsatt eller fremskutt skolestart?

Utsatt skolestart

Dersom du mener barnet ditt har behov for ett ekstra utviklingssår før skolestart, må du søke om dette.

Les mer i opplæringsloven § 2-1 

For at skolestarten skal kunne utsettes, må PPT vurdere og anbefale dette. Dersom det i vurderingen er tvil om at barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling, har barnet rett til å utsette skolestarten med ett år - dersom foreldrene ønsker det.

Utsatt skolestart kan være aktuelt for:

 • barn som vil klare seg uten støtte- eller spesialundervisning på skolen dersom de får et ekstra år i barnehagen

Skolen tilbyr spesialundervisning til barn som trenger større grad av tilrettelegging. Utsatt skolestart vil derfor ikke være like aktuelt for:

 • barn med store og varige funksjonsnedsettelser og vansker
 • barn som vil ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden

Framskutt skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normalt, er dette mulig dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april i det aktuelle året. Les mer i opplæringsloven § 2-1 . PPT må vurdere og anbefale dette dersom barnet skal begynne ett år for tidlig på skolen.

Slik foregår prosessen

Søknad om utsatt eller fremskutt skolestart sendes skolekontoret i Gjesdal kommune, som etter mottatt søknad går i dialog med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). PPT gjør en sakkyndig vurdering. Vedtak fattes av skolesjef i tråd med den sakkyndige vurderingen fra PPT. Har du spørsmål, ta kontakt med skolekontoret

v/rådgiver Hege Kvam, 90775827, hege.kvam@gjesdal.kommune.no

Lenke til søknadskjema:

 • Søknadsfrist 15. januar
Barnet mitt har det vanskelig på skolen. Hva gjør jeg?

 

 • Gå i dialog med skolen.
  • De vil forsøke å hjelpe deg på en god måte. 
 • Du må melde fra om mobbing til rektor på skolen så fort som mulig!
 • Skolene har flere samarbeidspartnere som kan veilede de voksne rundt barnet ditt.
 • Du som foresatt kan også ta direkte kontakt med familiesenteret, barnevern eller helsestasjonen hvis du trenger råd og hjelp i arbeidet med å oppdra barnet ditt.
 • Har barnet ditt rett på spesialpedagogisk hjelp?
Mitt barn bor i to hjem. Hva med skoleskyssen da?

Ved delt bosted er hovedregelen at en elev har rett til skyss til begge hjem, om avstanden er mer enn 4 kilometer. Denne retten skal gjelde selv om det ene hjemmet ligger i en annen kommune, skolekrets eller annet fylke enn skolen der elev går.

For å gi rett til gratis skoleskyss må elevens opphold hos hver av foreldrene etter departementets syn være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, ikke improviserte enkeltstående besøk utenfor avtalt eller rettslig fastsatt deling av tiden.

​​​​​​Fylkesmannen i Rogaland, publisert 01.08.2018, endret 09.05.2019

Hvilken skole skal barnet mitt gå på?
Hovedregelen i Opplæringslovens § 8-1 er at elevene skal få gå på den skolen de bor nærmest. Kommunen kan lage vedtekter som åpner for avvik fra regelen. Unntak kan gjøres for å utnytte kapasiteten på skolene og møte variasjoner i elevtallet.

Se liste over gatenavn og skoletilhørighet.

Skole-gatenavn (PDF, 412 kB)

Noen gater kan være delt mellom to skolekretser.

Er du i tvil ta kontakt med skolen, eller kommunen.

Hvordan melder jeg barnet mitt inn i SFO?

Søknadsskjema ligger på skolene si hjemmeside:

De har også skjema for ønsker om endringer i bruk av SFO.

Det er mulig å endre tilbudet i SFO med èn mnd varsel, gjeldende fra den 1. hver mnd (jfr vedtekter)

Ved oppsigelse er det 3 mnd frist, gjeldende fra den 1. hver mnd (jfr vedtekter)

Dersom det er faste endringer i tider (men beholde samme tilbud), skal dette også sendes inn her.

Barnet mitt skal begynne i 1. klasse på skolen. Hvordan melder jeg inn dette?
 • I Gjesdal kommune praktiseres "nærskoleprinsippet". Det betyr at barnet skal få plass på den skolen som ligger nærmest der eleven bor. 
 • Innskrivingsskjemaet er digitalt og sendes ut i løpet av januar.
 • I løpet av januar/februar arrangeres det et kommunalt informasjonsmøte om det å begynne på skolen. Dette er for alle "skolestarter-foreldre". (utgår 2020 pga covid 19)
 • Dette gjennomføres også treff på de ulike skolene med informasjonsmøter for foreldre og gjerne en "bli kjent"-dag for elevene.
 • Dette er det skolen selv som organiserer og invitasjon til dette blir sendt fra den enkelte skole.
 • Er du kommet flyttende til kommunen like før skolestart? Ta kontakt med nærskolen eller kommunen.
Jeg skal flytte til Gjesdal og har barn i skolen. Hva gjør jeg for å flytte dem over til ny skole?

Ta kontakt med den skolen barnet går på i dag og de ordner med overflytting til ny skole.

 

Kontakt

Hege Elisabeth Kvam
Rådgiver Oppvekst
E-post
Telefon 907 75 827
Mobil 907 75 827
Rådgiver Oppvekst