Hva er SOL?

Hva er SOL?

SOL - Systematisk Observasjon av Lesing. Et system laget av lærere, for lærere.

Lesing er kanskje den viktigste ferdigheten i skolen. Dersom eleven ikke mestrer denne ferdigheten vil det gi vansker i fritid og i skole- og arbeidsliv. Vi kan ikke slå oss til ro med at 20 % av elevene i Norge går ut av grunnskolen uten gode nok leseferdigheter. I Gjesdal har vi derfor gjennom 2 år utviklet et forskningsbasert verktøy som har til mål at elevene skal bli gode lesere.  

Hva er SOL?

 • Et praktisk verktøy som kan indikere hvor elevene er i sin leseutvikling.
 • Et kompetansehevingsprogram for lærere.
 • Et verktøy er hver elev kan følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene.
 • Et tilbakemeldingsverktøy til elever og foresatte.

Det betyr at:

 • SOL gir alle lærere et felles språk når de skal observere og veilede elever i lesing.
 • I SOL har vi satt den normale leseutviklingen inn i en pyramidemodell med 10 trinn.
 • Bak hvert hovedtrinn i SOL-pyramiden ligger 4-9 kjennetegn på den normale leseutviklingen.
 • På bakgrunn av observasjon finner læreren elevens hovedstrategi (fonologisk eller ortografisk).
 • Leseutviklingen er dynamisk. Det innebærer at elever kan ha kjennetegn fordelt på flere trinn.
 • Kjennetegnene i SOL-pyramiden viser også lærere hvilke områder og strategier som er viktige å jobbe med i hel klasse/gruppe.
 • Elevens lesing blir registrert digitalt, for eksempel i Vokal som er et nettbasert verktøu for resultatregistrering. Dette vil være nyttig informasjon som følger eleven gjennom alle 10 årene på skolen. 

SOL - Målene for SOL

Målene for SOL:
 • Styrke elevenes leseferdighet generelt
 • Å gjøre alle elevene til funksjonelle lesere
 • Lage et kompetansehevingsprogram for alle lærere. Programmet har faglig tyngde og støtter seg på anerkjent forskning om lesing (jf. teori)
 • Gi lærere høy kompetanse innen lesing, slik at de agerer rett i forhold til elevene
 • Hver skole har SOL-veiledere som har ansvar for gjennomføring av kompetansehevingsprogrammet på sin skole, og som støtter opp under videre arbeid med SOL.

SOL - Bakgrunn

Bakgrunn for utvikling av SOL
 • I Gjesdal viste kartleggingsprøvene (2005) at opp i mot 25 % av elevene på 7. trinn hadde store vansker med lesing. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Vi utviklet et praktisk verktøy som lærerne kunne benytte i skolehverdagen.
 • SOL ble utviklet av lærere i Gjesdal kommune i 2005/2006. For å lykkes med implementeringen av dette viktige arbeidet, laget vi samtidig et kompetansehevingsprogram for lærere.
 • Lesing er den viktigste ferdigheten barn skal lære på skolen. Manglende leseferdigheter kan føre til vansker i skole, arbeid og fritid.
 • Lærerkompetanse er en avgjørende faktor for å lykkes i leseopplæringen.
 • Nyutdannede lærere melder om for lite kunnskap om leseutvikling og leseopplæring.
 • Styrke kompetanse om leseutvikling og leseopplæring hos alle lærere.
 • SOL har vært en del av Gjesdal kommune sin satsing på lesing siden 2006.

 

En liten SOL-presentasjon på YouTube:

Kontakt

Jone Haarr
kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 51 61 43 12
Mobil 411 61 967
Jane Gundersen
E-post
Telefon 51 61 46 83
Mobil 992 96 355
Gunn-Inger Steinskog
E-post
Telefon 51 61 46 10
Mobil 928 65 445