Planer, rutiner, retningslinjer

Planer, rutiner, retningslinjer

Planer, reglement, retningslinjer

Helhetlig oppvekstplan
Bedre tverrfaglig innstas (BTI)
Gjesdal er Av-og-til-kommune

Gjesdal er Av-og-til-kommune

Av-og-til er en alkovettorganisasjon. Alkovett er å tenke over om man skal drikke og når man skal stoppe. I Gjesdal er vi spesielt opptatt av alkovett i samvær med barn og unge.

Klikk for stort bilde 

 

 

SOL - Systematisk Observasjon av Lesing. Et system laget av lærere, for lærere.

Lesing er kanskje den viktigste ferdigheten i skolen. Dersom eleven ikke mestrer denne ferdigheten vil det gi vansker i fritid og i skole- og arbeidsliv. Vi kan ikke slå oss til ro med at 20 % av elevene i Norge går ut av grunnskolen uten gode nok leseferdigheter. I Gjesdal har vi derfor gjennom 2 år utviklet et forskningsbasert verktøy som har til mål at elevene skal bli gode lesere. 

Hva er SOL?

 • Et praktisk verktøy som kan indikere hvor elevene er i sin leseutvikling.                         Klikk for stort bilde 
 • Et kompetansehevingsprogram for lærere.
 • Et verktøy er hver elev kan følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene.                         
 • Et tilbakemeldingsverktøy til elever og foresatte.

Målene for SOL:

 • Styrke elevenes leseferdighet generelt
 • Å gjøre alle elevene til funksjonelle lesere
 • Lage et kompetansehevingsprogram for alle lærere. Programmet har faglig tyngde og støtter seg på anerkjent forskning om lesing (jf. teori)
 • Gi lærere høy kompetanse innen lesing, slik at de agerer rett i forhold til elevene
 • Hver skole har SOL-veiledere som har ansvar for gjennomføring av kompetansehevingsprogrammet på sin skole, og som støtter opp under videre arbeid med SOL.

Det betyr at:

 • SOL gir alle lærere et felles språk når de skal observere og veilede elever i lesing.
 • I SOL har vi satt den normale leseutviklingen inn i en pyramidemodell med 10 trinn.
 • Bak hvert hovedtrinn i SOL-pyramiden ligger 4-9 kjennetegn på den normale leseutviklingen.
 • På bakgrunn av observasjon finner læreren elevens hovedstrategi (fonologisk eller ortografisk).
 • Leseutviklingen er dynamisk. Det innebærer at elever kan ha kjennetegn fordelt på flere trinn.
 • Kjennetegnene i SOL-pyramiden viser også lærere hvilke områder og strategier som er viktige å jobbe med i hel klasse/gruppe.
 • Elevens lesing blir registrert digitalt, for eksempel i Vokal som er et nettbasert verktøu for resultatregistrering. Dette vil være nyttig informasjon som følger eleven gjennom alle 10 årene på skolen. 

Se en film om SOL

 Bakgrunn for utvikling av SOL:

 • I Gjesdal viste kartleggingsprøvene (2005) at opp i mot 25 % av elevene på 7. trinn hadde store vansker med lesing. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Vi utviklet et praktisk verktøy som lærerne kunne benytte i skolehverdagen.
 • SOL ble utviklet av lærere i Gjesdal kommune i 2005/2006. For å lykkes med implementeringen av dette viktige arbeidet, laget vi samtidig et kompetansehevingsprogram for lærere.
 • Lesing er den viktigste ferdigheten barn skal lære på skolen. Manglende leseferdigheter kan føre til vansker i skole, arbeid og fritid.
 • Lærerkompetanse er en avgjørende faktor for å lykkes i leseopplæringen.
 • Nyutdannede lærere melder om for lite kunnskap om leseutvikling og leseopplæring.
 • Styrke kompetanse om leseutvikling og leseopplæring hos alle lærere.
 • SOL har vært en del av Gjesdal kommune sin satsing på lesing siden 2006.

https://www.sol-lesing.no/