Spesialundervisning

Spesialundervisning

Elever som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen, har rett til spesialundervisning. Spesialundervisningen skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet gir et forsvarlig utbytte av opplæringen.

Spesialundervisning

Hvem kan få spesialundervisning?

Eleven eller foreldre kan kreve at skolen gjør de nødvendige undersøkelser for å finne ut om behovet for spesialundervisning er tilstede.

Skolen har plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak for å sikre eleven et tilfredsstillende utbytte av opplæringen før pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) foretar en sakkyndig vurdering.

Informasjon om regelverk til foreldre

Saksbehandling

Før det blir foretatt en sakkyndig vurdering og før spesialundervisning blir satt i verk, skal det innhentes samtykke fra elev eller foreldre. Elev eller foreldre har rett til å se den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før vedtaket blir gjort.

Et positivt vedtak skal spesifisere omfanget, innholdet og organiseringen av spesialundervisningen. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan en få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal det gis skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagebehandling

Hvis en er misfornøyd med vedtaket, kan det klages til kommunen innen en frist på tre uker fra en mottok vedtaket. Grunngi gjerne hva en er misfornøyd med og hvorfor en mener vedtaket bør endres. Ved behov skal kommunene gi veiledning. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontakt

Hilde Siira
skolesjef
E-post
Telefon 51 61 43 13
Mobil 952 94 815
skolesjef
Hege Elisabeth Kvam
Rådgiver Oppvekst
E-post
Telefon 907 75 827
Mobil 907 75 827
Rådgiver Oppvekst