Aktuell informasjon

Avfall ved riving

Avfall ved riving

For tiltakene under skal det lages en avfallsplan som redegjør for planlagt håndtering av avfall, fordelt på avfallstype og avfallsmengder:

  • Oppføring, tilbygg, påbygg og underbygging av bygninger der tiltaket er på mer enn 300 m2 BRA.

  • Vesentlig endring, som fasadeendring eller vesentlig reparasjon av bygning, dersom tiltaket påvirker del av bygning som er større enn 100 m2 BRA.

  • Riving av bygning eller del av bygning som er større enn 100 m2 BRA.

  • Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg der tiltaket generer over 10 tonn bygge- og rivingsavfall.

Tiltak som omfatter flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett. For mer informasjon, se direktoratet for byggkvalitet sin nettside om avfall- og miljøsanering. Både byggfirma og konsulenter har ofte erfaring med avfalls- og miljøsaneringsplaner, og kan gi råd og rettledelse ved rivetiltak.