Aktuell informasjon

Hva er søknadspliktig?

Hva er søknadspliktig?

Det er 3 ulike typer byggesaker. Les mer om disse under hver fane.

Byggetiltak som man ikke trenger søke om

Disse tiltakene er etter plan- og bygningsloven § 20-5 unntatt fra søknadsplikt, så lenge de er i tråd med gjeldende reguleringsplaner, lover og forskrifter:

 • Mindre frittliggende bygning som skal føres opp på bebygd eiendom, og som ikke skal benyttes til varig opphold

 • Frittliggende bygning som er større enn bygninger som nevnt i forrige punkt, som skal settes opp på bebygd eiendom, og som ikke skal benyttes til varig opphold og som ikke skal ha kjeller

 • Mindre frittliggende byggverk tilknyttet drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområde

 • Mindre tiltak i eksisterende byggverk

 • Mindre tiltak utendørs

 • Fasadeendring som ikke medfører at bygningens karakter blir endret, og tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utføring

 • Andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten

For detaljer, se plan- og bygningsloven § 20-5. Er du usikker på om tiltaket er søknadspliktig, ta kontakt med kommunen. Du kan lese mer om tiltak som ikke krever byggesøknad på hjemmesiden til direktoratet for byggkvalitet.

Selv om du ikke behøver å søke om tiltaket ditt, må du gi kommunen beskjed når tiltaket er ferdig. Dette fordi kommunen skal oppdatere kartene sine.

Husk at tiltaket ditt kan være i strid med andre regelverk, slik som vegloven, der avkjøring til kommunal veg blir endret, eller ved byggegrenser til kommunale vann- og avløpsledninger, og annet.

Byggetiltak som må søkes om av et ansvarlig foretak

Plan- og bygningsloven § 20-1 beskriver hvilke byggetiltak som må søkes om. Som hovedregel må du ha et ansvarlig foretak som skal sende inn søknaden og være bindeleddet mellom deg og kommunen.

 • Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg

 • Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak

 • Fasadeendring

 • Varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utviding eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak

 • Riving av tiltak

 • Oppføring, endring, reparasjon av bygningstekniske installasjoner

 • Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger og annen ombygging som medfører bruksendring

 • Oppføring av innhegning mot veg

 • Plassering av skilt- og reklameinnretninger

 • Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

 • Vesentlig terrenginngrep

 • Oppretting av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller oppretting av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. matrikkelloven.

For detaljer, se plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-3.

Byggetiltak hvor du kan sende inn søknad selv

Følgende tiltak kan du søke om selv:

 • Mindre tiltak på bebygd eiendom

 • Alminnelige driftsbygninger i landbruket

 • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

 • Opprettelse av grunneiendom

 • Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan gjøres av tiltakshaver

For detaljer, se plan- og bygningsloven § 20-4.