Aktuell informasjon

Nabovarsel

Nabovarsel

Hvem er nabo og hvem er gjenboer?

Eiendommene som grenser til din eiendom, er naboeiendommer. Gjenboere er andre eiendommer som vil bli berørte/ påvirket av tiltaket ditt. Dette kan for eksempel være eiendommer som ligger på andre siden av et åpent areal, som en veg eller et friområde.

Slik bestiller du naboliste

Naboliste kan du bestille på e-torg. Bestillingsskjema dukker opp når du har søkt deg frem til aktuell eiendom. Velg da "eNabovarsel" for innsending via Altinn eller "Nabovarsel" for å sende det manuellt.

Nabovarslingsskjema

På hjemmesiden til direktoratet for byggkvalitet finner du skjema for nabovarsling: blankett nr. 5154, 5155 og 5156.

Blankett nr. 5154: Nabovarsel, skal kun sendes til naboer og gjenboere

Blankett nr. 5155: Opplysninger gitt i nabovarsel, skal sendes inn til kommunen.

Blankett nr. 5156: Kvittering for nabovarsel, skal sendes inn til kommunen.

Slik varsler du

Du kan sende nabovarsel på e-post, levere det personlig eller sende det som rekommandert post. Om du varsler på e-post må mottakeren sende en melding som bekrefter at vedkommende har mottatt varselet. Nabovarselet skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket ditt, og må inneholde følgende:

  • Skjema knyttet til byggesøknaden

  • Situasjonskart

  • Målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger

  • Begrunnelse for eventuelle dispensasjonssøknader

  • Eventuelt nærmere beskrivelse av byggetiltaket

Etter at varselet er sendt ut, skal naboene ha minst 14 dager på seg til å uttale seg om byggetiltaket. De skal sende eventuelle merknader til deg (eller til foretaket som søker for deg). Merknadene skal legges ved byggesøknaden, sammen med en kvittering som viser hvem som har fått varselet. Du må i tillegg legge med en kopi av nabovarselet.