Boliger Kodlidalen - søknadsfrist 31.mai

Boliger Kodlidalen - søknadsfrist 31.mai

Gjesdalmodellen - du medvirker til hvordan boligen din blir.

Se opptak av infomøte her.

 

Gjesdalmodellen

For eneboligtomtene i Kodlidalen har vi gleden av å presentere Gjesdalmodellen.  Denne går ut på at de som blir trukket ut er med sine naboer pr. delfelt og utvikler sine boliger innenfor noen rammer, basert på skisser som er laget i forkant. På den måten får feltene ett helhetlig preg, og man blir tidlig kjent med sine fremtidige naboer. Innvendig utforming bestemmes av den enkelte. Det er arkitekt Håvard Tonning Austvoll fra Arkitektkontoret Vest som er engasjert av Gjesdal kommune til utviklingen av boligskisser frem til informasjonsmøte.

Når boligene er ferdig tegnet vil arkitekten sende ut anbudsforespørsel samlet pr. delfelt til lokale byggefirma. Det firmaet som blir valgt, vil ut fra pris og kompetanse skrive kontrakt med kundene. På den måten oppnås stordriftsfordeler i forhold til byggekostnader og gjennomføring. Estimert totalkostnad, avhengig av størrelse pr. hus, forventes å ligge et sted mellom 5,7 og 6,5 millioner. Det er mulighet for å få hus rimeligere ved å gå ned i areal, egeninnsats, ved valg av materialer, samt innrede i flere trinn.   

Det presiseres at de oppgitte prisene er estimerte og ikke bindende.  De endelige priser vil fremkomme ved anbudene.

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Søknadsfrist var 31.5.20.

Boligtyper

Arkitekten har på forhånd utformet tre typer moderne eneboliger. Alle typene kan bygges i flere varianter og med mulighet for minst fire soverom. Det er et hovedpremiss i Gjesdalmodellen at boligtypene er fleksible og kan bygges i flere størrelser for å treffe kjøpere med ulike ønsker og ulik økonomi. Den enkelte kjøper kan også foreta endringer. Samtidig er det også viktig å skape en helhetlig utbygging av feltet.

Søknadsprosess, trekning og videre prosess

Boliger Kodlidalen

Søknadsprosess, trekning og videre prosess

Søkere oppgir hvilken tomt som ønskes. De som trekkes ut i henhold til kommunens tildelingsregler og søknadsgrunnlag går videre i en begrenset medvirkningsprosess. Denne prosessen skjer pr. delfelt og pr.hus. Arkitekt har deretter dialog med kjøpere for å få til en skreddersøm av husene etter kjøpers behov.

Det er lagt vekt på å utvikle eneboliger som skal dekke de fleste sine behov, både når det gjelder design og løsninger. 

I tillegg er det slik at hver enkelt kan bestille endringer hos arkitekt hvis man ønsker/har behov for personlige tilpasninger. Vanlige mindre endringer ligger erfaringsmessig på kr 15-20 000,- inkl mva.  (timepris kr 1125,- inkl mva).

Når alle boliger er tegnet ferdig utarbeider arkitekt anbudstegninger og beskrivelse. Dette gjøres pr. delfelt og sendes ut samlet til 4-5 entreprenører/byggefirma. Arkitektkostnadene for standardhus uten endringer dekkes av Gjesdal kommune. Endringer (tegning og/eller beskrivelsen) utover standard hus gjør hver enkelt kjøper avtale med arkitekt om, timepris kr 1125,- inkl.mva.

Dette arbeidet inkluderer også dialog med og oppfølging av tilbydere.

Hver huskjøper kjøper da boligen sin, inkludert tomt, av det aktuelle byggefirma.  Dette for å oppnå stordriftsfordeler i forhold til at én og én får tegnet hus og henter inn tilbud fra byggefirma. Det gir også en god styring av utbyggingen. Etter at utbygger er valgt, utarbeider arkitekt arbeidstegninger og søknadstegninger. Arkitekt eller utbygger søker om tillatelse i en Ett-trinnsøknad. Disse prosjekteringskostnadene og kostnader med søknad inngår i utbyggers totalpris.

Egeninnsats

Utgangspunktet er at alle boligene skal gjøres helt ferdig av det byggefirmaet som vinner anbudskonkurransen. Som nevnt over er det likevel anledning til å utføre egeninnsats. Forutsetning for dette er at det sendes egenerklæring sammen med søknaden.  Det skal også oppgis hvilke faggrupper som er aktuelle å utføre som egeninnsats.

Reguleringsplan

Det gjøres oppmerksom på at det er foretatt mindre endringer på gjeldende reguleringsplan.


Tildeling

Tildeling skjer på vanlig måte ihht kommunens vedtatte tildelingsregler fra 01.01.2019.


Søker må bruke søknadsskjema (du finner det på toppen av siden)

Prisestimat og tomtestørrelser

Boliger Kodlidalen - pris

Prisestimat og tomtestørrelser

Delfelt                  Prisestimat  inkl. tomt                   Størrelse tomt ca.

B3-1                      5,8 mill                                                 500m2

B3-2                      5,7 mill                                                 450m2

B3-3                      5,7 mill                                                 450m2

B3-4                      5,7 mill                                                 450m2

 

B4-1                      5,9 mill                                                 460m2

B4-2                      5,8 mill                                                 470m2

B4-3                      5,8 mill                                                 470m2

Prisantydning er uten boder og carport.

Det gjøres oppmerksom på at arealet for tomtene  inkluderer det arealet som eventuelle støttemurer og skråninger langs veier og mellom tomtene opptar.  Slik at nettoarealet for tomtene blir noe mindre i de tilfeller det blir støttemurer og skråninger.

Det presiseres at de oppgitte prisene er estimerte og ikke bindende.  De endelige priser vil fremkomme ved anbudene.

Kontakt

Per Rovik
Leder Boligkontor. Leder tomte og boligutvikling
E-post
Telefon 930 17 448
Mobil 930 17 448
Renate Andersen
Operativ Boligkoordinator
E-post
Telefon 944 75 106
Mobil 944 75 106