Aktuell informasjon

Deling av eiendom

Deling av eiendom

Opprettelse av ny eiendom (deling av eiendom)

Skal du selge eller leie bort en del av din eiendom skal det søkes kommunen om dette. Det er grunneier som formelt søker om deling av sin eiendom.

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning

Opprettelse av ny grunneiendom eller festegrunn er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og det skal følgelig gis tillatelse til tiltaket. I noen tilfeller kan det også være påkrevd med en tillatelse etter jordlovens bestemmelser. Dette gjelder spesielt i uregulerte områder hvor landbruksarealer er involvert.

Søknader som er i medhold og i samsvar med gjeldende reguleringsplan kan i de fleste tilfeller behandles administrativt, mens søknader som krever dispensasjon fra reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel blir behandlet av formannskapet. I dispensasjonssøknader vil det bli innhentet uttalelser fra eksterne myndigheter som fylkesmannen, fylkeskommune og Statens vegvesen.

Etter at det er gitt tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom eller festegrunn, går saken til oppmåling.

Oppmålingsforretning/gjennomføring av fradelingssaken

Etter at det er gitt tillatelse til å opprette en ny grunneiendom, blir berørte parter varslet om oppmålingsforretning. Da vil eksisterende grenser bli påvist og eventuelt nymerket, og grensene til den nye eiendommen bestemt. Alle eiendomsgrenser som behandles i oppmålingsforretningen blir registrert i matrikkelen. Den nye eiendommen gis eget gårds- og bruksnummer og registreres i matrikkelen og i grunnboka. Når saken er fullført vil alle berørte parter få tilsendt matrikkelbrev over sin eiendom. Partene er selv ansvarlig for utfylling og tinglysing av skjøte for den nye eiendommen.

Opprettelse av ny grunneiendom/festegrunn er en gebyrbelagt (PDF, 177 kB) tjeneste.