Aktuell informasjon

Justering av grenser

Justering av grenser

Er det kommet til enighet om at en del av en eiendom skal selges som tilleggsareal til en annen eiendom, kan dette løses på to måter, avhengig av arealet størrelse og verdi. Begge sakstypene er gebyrbelagte (PDF, 177 kB) tjenester.

Grensejustering

Mindre arealer kan overføres mellom eiendommer uten at dette registreres i Grunnboka (tinglyses). Med mindre arealer menes arealer som er mindre enn 5% av den minste av de involverte eiendommene. Det er likevel satt et maksareal på 500 m² for saker som kan løses som grensejustering. Dersom forholdet til gjeldende planverk er avklart, kan det rekvireres oppmålingsforretning direkte. Ingen tillatelse etter plan- og bygningsloven er påkrevd, ut over at det overførte arealet må være i samsvar med gjeldende planverk. Saken går da direkte til oppmåling. 

Involverer saken arealer over 5% av den minste av eiendommen, eller er over 500 m², må saken løses som arealoverføring.
 

Arealoverføring

 

Er tilleggsarealet for stort til å kunne behandles som grensejustering, må den løses etter matrikkellovens bestemmelser om arealoverføring. Arealoverføring er et søknadspliktig tiltak på linje med opprettelse av ny grunneiendom/festegrunn, og det skal gis tillatelse etter plan- og bygningslovens bestemmelser, og i noen tilfeller også etter jordlovens bestemmelser, se for øvrig tjenestebeskrivelse om opprettelse av ny eiendom til høyre.
Etter at tillatelse er gitt, går saken til oppmålingsforretning.

Ved arealoverføring blir det ikke opprettet eget registernummer (gårds- og bruksnummer) på tilleggsarealet. Arealet får altså samme gårds- og bruksnummer som mottakende eiendom. Ved tinglysing skal alle rettighetshavere/panthavere på avgivende eiendom samtykke i arealoverføringen. Videre skal de involverte partene fylle ut en «erklæring om arealoverføring» som kommunen skal sende til tinglysing. Denne erklæringen fungerer som et skjøte for det overførte arealet. I noen tilfeller kan det være tinglyst så mange heftelse på avgivende eiendom at det er mest hensiktsmessig å opprette tilleggsarealet som egen eiendom med eget gårds- og bruksnummer.
 

Oppmålingsforretning

 

Grensejusteringer og saker hvor det er gitt tillatelse til arealoverføring går til oppmålingsforretning. Berørte parter varsles og gis mulighet til å påvise eksisterende grenser og grenser for tilleggsarealet. Disse merkes, måles og registreres i matrikkelen. Gjelde saken arealoverføring blir den også registrert i grunnboka (tinglyses). Når saken er fullført får alle berørte parter tilsendt nytt matrikkelbrev over sin eiendom.