Aktuell informasjon

Seksjonering

Seksjonering

Seksjonering er å dele opp en bygningen i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen. Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering.

Hvilke eiendommer kan seksjoneres?

Alle bebygde eiendommer som inneholder mer enn en bruksenhet kan seksjoneres dersom de oppfyller lovens vilkår. Seksjonering kan skje selv om det alternativt er mulig å fradele de enkelte bruksenheter som selvstendige eiendommer med egne bruksnummer etter matrikkelloven. I slike tilfelle er det valgfrihet for hjemmelshaver.

Myndigheter

Eierseksjonene opprettes ved tinglysing av seksjoneringsbegjæringen. Men før tinglysing kan skje skal kommunen, ved byggesaksseksjonen, kontrollere at seksjoneringsvilkårene er oppfylt, og gi tillatelse.

Kommunens vedtak om tillatelse eller avslag kan påklages til Fylkesmannen. Mer informasjon om klagerett finner du her.

Hvordan søke om seksjonering?

En seksjonering må starte med å sende en søknad til kommunen, ved byggesaksseksjonen. Byggesaksseksjonen vil sende saken videre til tinglysing dersom seksjonene utgjør lovlige bruksenheter.

Søknadsskjema og veiledning til søknadskjema finnes på departementets hjemmeside. Det er kun departementets skjema som kan brukes for å søke om seksjonering eller reseksjonering.

Vilkårene for seksjonering fremgår av eierseksjonsloven § 7 og søknadsskjemaet. Vi gjør oppmerksom på at fra 01.01.2018 er det et vilkår for seksjonering at hver seksjon er en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven.

Vedlegg som skal følge søknaden

  1. Situasjonsplan over eiendommen som tydelig angir eiendommens grenser, omrisset av bebyggelsen og grensene for eventuelle utendørs tilleggsdeler som skal inngå i bruksenhetene
  2. Plantegninger over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft. På tegningene skal bruksenhetens arealer og avgrensinger, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom angis tydelig
  3. Sameiets vedtekter
  4. Rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom noen av bruksenhetene har utendørs tilleggsareal
  5. Dokumentasjon på at boligseksjoner oppfyller kravene til å være selvstendige boenheter etter plan- og bygningsloven. Som regel vil slik dokumentasjon fremgå av tillatelse etter plan- og bygningsloven, men også opplysninger fra matrikkelen, tinglyste klausuler eller annet dokument kan tjene som dokumentasjon
  6. Samtykke fra rettighetshaver hvis det er tinglyst urådighetserklæring som går ut på at eiendommen ikke kan disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver. Samtykket må være med original signatur
  7. Dersom det er flere hjemmelshavere til eiendommen som skal seksjoneres, skal skjemaet «Fordeling av sameieandeler ved seksjonering» vedlegges.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle seksjoneringssøknaden og registrere seksjonen i matrikkelen innen 12 uker etter at komplett søknaden er mottatt. Dersom kommunen overskrider fristen reduseres seksjoneringsgebyret med 25% per påbegynt uke.

Gebyr

Saksbehandlingsgebyret for seksjoneringssaker fremgår av gebyrregulativet for byggesak (PDF, 44 kB) 

For seksjonering av utendørs tilleggsdel kommer i tillegg et gebyr for oppmåling (PDF, 177 kB).


Mer informasjon om seksjonering finner du på Kartverkets hjemmesider

Eierseksjonsloven