Gjesdal kommune

Hytter og sak om endring av størrelse (tillatt BYA)

Hytter og sak om endring av størrelse (tillatt BYA)

Det har vært jobbet med å se på muligheten for å øke størrelsen på hyttene på Giljastølen og i Øvstabødalen fra 90 m2 til 120 m2. 

Sak om endring av hyttestørrelsene i Øvstabødalen  ble sendt på høring til berørte hytteeiere, grunneiere og offentlige myndigheter med frist 01.04.2022. Da fristen gikk ut kom Statsforvalteren med insigelse til forslaget og var mot en generell øke i hyttestørrelsene. 

Det har vært et politisk ønske om at det skulle ses på muligheten for å øke tillatt BYA (bebygd areal) for hyttene i de regulerte hyttefeltene i Øvstabødalen og på Giljastølen.

I sak 084/19 datert 12.12.2019 gjorde formannskapet følgende vedtak:

«Formannskapet ber rådmannen om å arbeide videre med en øking av tillatt BYA for alle reguleringsplanene både på Giljastølen og i Øvstabødalen fra 45 m² (plan 19760001) og 90 m² til bebygd areal 120 m² (+terrasse). Bestemmelsene tilpasses § 3.3 i bestemmelsene til kommuneplanen når det gjelder møne- og gesimshøyde m.m., og det ses på om kravet til avstand mellom hyttene må reduseres i reguleringsplanene der det er fastsatt slike krav. Kravet til biologisk toalett tas ut av reguleringsplanene.

Et endret forslag til reguleringsbestemmelser legges ut til offentlig ettersyn og sendes til berørte grunneiere, hytteeiere og offentlige instanser.

Etter høringen legges saken fram til formannskapet til ny behandling.»

I starten av februar 2022 ble forslag til endring av bestemmelsene for de tre reguleringsplanene i Øvstabødalen sendt på høring til hytteeiere, grunneiere og offentlige instanser med frist 01.04.2022 til å komme med merknader.

Da fristen gikk ut hadde vi mottatt 54 merknader til forslaget. Både Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren kom med merknader.

Rogaland fylkeskommune skrev at det må gjøres konkrete vurderinger av påvirkning på landskap, friluftsliv, privatisering og andre relevante forhold for de enkelte hyttefeltene. De mener også at det bør legges opp til en differensiering av hyttestørrelsene ut fra hvor hyttene er plassert i terrenget og kommer med faglig råd om at det må gjøres en nærmere vurdering av landskapspåvirkning.

Statsforvalteren viser til at det legges opp til en generell øke i hyttestørrelser i et område med nasjonalt viktige landskapsverdier og har insigelse til forslaget da det ikke er gjort konkrete vurderinger av hvilken konsekvens dette har for landskapsvernområdet.

At det er kommet insigelse til forslaget vil si at kommunen ikke kan vedta forslaget til endringer slik det ble sendt på høring. Både statsforvalteren og fylkeskommunen er tydelige på at det må gjøre en større jobb med vurderinger og utredning av konsekvenser enn det opprinnelig var lagt opp til.

Det er noe usikkert hvordan fremdriften for dette blir og inntill det eventuelt kommer nye/ endra bestemmelser må søknader om hytter med BYA større enn 90 m² behandles som dispensasjon fra reguleringsplan.

Plan- og bygningsloven har i kap.19 bestemmelser som må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Blant annet må det være en begrunnet søknad. Det betyr at hver sak må behandles individuelt og at det må gjøres vurderinger av om de oppfyller kravene til at det kan gis dispensasjon.

I vurdering av dispensasjonssøknader vil det bli lagt vekt på det fylkeskommunen og Statsforvalteren skriver om vurderinger av påvirking på landskapsvernområdet (Frafjordheiane), landskap, friluftsliv mm. Hvor og hvordan hytten er plassert i terrenget vil være viktig i en slik vurdering, det kan også bety at noen vil få avslag på en søknad om å få bygge større enn 90 m²,