Gjesdal kommune

Skal du lage en reguleringsplan?

Skal du lage en reguleringsplan?

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan. Planen skal utarbeides av fagkyndige.

Gjesdal kommune har som mål å etablere et godt samarbeid mellom kommune og forslagsstiller tidlig, slik at ressursbruken i de enkelte sakene blir optimalisert. Når planforslaget er godt forberedt og avklart, vil behandlingen gå greit, uten unødvendige, kostbare og tidkrevende omarbeidinger.

Ifølge plan- og bygningsloven §12-3 har private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter rett til å fremme forslag til detaljregulering. Private forslag må følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og områdereguleringer. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige.

Private forslagsstillere må dekke alle kostnader knyttet til planforslaget. Dette inkluderer både bruken av fagkyndig og plangebyr til kommunen.

Her finner du en oversikt over alle arealplaner og reguleringsplaner i Gjesdal kommune.

Her finner du mer informasjon om de ulike fasene i planleggingsarbeidet:

Oppstartsmøte

Når du skal starte arbeidet med en reguleringsplan, må du først ha et møte med oss. I oppstartsmøtet ser vi på overordna rammer og muligheter for området, og vi gir føringer for den videre prosessen. Det vurderes også om planen faller inn under forskrift om konsekvensutredninger.

Dersom du har behov for et sonderingsmøte før oppstartsmøtet, ta kontakt med planavdelingen.

Senest sammen med innsendelse av planinitiativ, bør det være utført en enkel og kortfattet stedsanalyse for området. Relevante tema, utfordringer og kvaliteter skal stedfestes på kart. Analysen skal ende opp i et anbefalingskart som oppsummerer hvilke elementer fra analysen som vil bli vektlagt i utarbeiding av prosjektet/planen. Ta kontakt med planavdeling for å få  avklart omfang av stedsanalyse. Se også kapittel 1.1 i veilederen bymessig fortetting på jærsk.

Se ny forskrift om behandling av private planforslag for ytterligere informasjon

Oppstartsmøtet skal bestilles av en fagkyndig, ved å sende e-post til post@gjesdal.kommune.no med dette skjemaet, kalt planinitiativ (DOCX, 44 kB)

I planinitiativet må det fylles inn opplysninger om gards- og bruksnummer, ønsket formål, utnyttelsesgrad, spørsmål som ønskes avklart etc. I tillegg vektlegges:
- Kart som viser planområdet
- Evt. annet materiale som belyser planideen.

Innen tre uker vil saksbehandler ta kontakt for å avtale tidspunkt for oppstartsmøtet. Oppstartsmøtet skal gjennomføres innen 8 uker fra bestilling.  

Kunngjøre og varsle oppstart av planarbeidet

Etter oppstartsmøtet skal du kunngjøre oppstart av planarbeidet og varsle alle relevante parter om planarbeidet.

Kunngjøring

Kunngjøring av planoppstart skal annonseres i minst én avis og gjennom elektroniske medier. Relevante aviser for planer i Gjesdal kommune er Gjesdalbuen og Stavanger Aftenblad. Kunngjøringen skal alltid ligge på kommunens nettside. Den kan også legges på nettsiden til fagkyndig/plankonsulent. 

Brev til myndigheter, berørte parter og naboer

Du skal sende brev med oppstartsvarsel til berørte offentlige myndigheter og berørte interessenter som grunneiere og naboer. Bruk varslingslistene som du har mottatt fra planavdelingen for å sende varselet til offentlige organer og interesseorganisasjoner, og grunneiere og naboer. 

Kopi av høringsbrev og annonsetekst sendes til post@gjesdal.kommune.no i god tid før innrykking i aviser, slik at vi får tid til å legge det tilgjengelig på kommunens nettsider.  

Krav til innhold i kunngjøringen

For å tilrettelegge for medvirkning bør du sette en frist på minst fire uker for å sende uttalelser til deg som fagkyndig. (Seks uker dersom det er planprogram som ligger ute på høring).

Kunngjøringen skal inneholde en kartskisse med avgrensning av planområdet og en kort beskrivelse av hovedhensikten med reguleringen. Varselbrevet skal inneholde det samme som annonsen. I tillegg skal det legges ved et mer detaljert kart med gårds- og bruksnummer (evt. adresser) som gjør det enklere for berørte parter å se hvordan planområdet innvirker på deres eiendom.

Brevet skal gi mottakerne et godt grunnlag for å uttale seg. Brevet skal signeres av den som skal ha hovedansvar for planarbeidet. 

Du oppfordres til å involvere berørte parter underveis, og være tilgjengelig hvis noen har spørsmål eller behov for å dra på befaring. 
Dersom reguleringsplanen gjelder bolig-bygging oppfordres du til å involvere potensielle kjøpere allerede i denne fasen av planarbeidet, slik at de kan være med å påvirke utformingen av bomiljøet. 

Krav til innsending av planforslag

Etter kunngjøring og varsling skal du utarbeide planforslaget. Forslaget må være i samsvar med kravene som kommer frem i startpakken og de rammene kommunen har vist til i oppstartsmøtet. Arealbrukavdelingen bistår med råd og avklaringer underveis. Vi kan ha arbeidsmøter etter behov, og overleveringsmøte før forslaget til reguleringsplan sendes inn.

Det er viktig at planforslaget er komplett. Dersom forslaget er mangelfullt vil det bli sendt i retur for revisjon og bearbeiding. Kommunen har frist på 12 uker på å forberede saken for politisk behandling. Dersom det avdekkes feil eller mangler, kan behandlingstiden bli lenger. Den tiden forslagsstiller bruker på å rette opp planforslaget, kommer i tillegg til de 12 ukene.

Les her om hvilke krav som stilles til et komplett planforslag

Planer skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslov vedtatt 27.06.2008, departementets veiledere og nasjonal produktspesifikasjon. Se www.planlegging.no og www.regjeringen.no/kartforskriften.

Se regionale planer på http://www.rogfk.no/Planer/Regionalplaner.

Følgende materiell skal alltid leveres, og må tilfredsstille følgende krav:

1. Oversendelsesbrev 
Brevet skal være tydelig merket med "komplett planforslag", inneholde planid og plannavn, og skal være signert av forslagsstiller. Brevet skal inneholde komplett liste over alle vedlegg med dato, navngitt i henhold til kravene nedenfor. 

2. Reguleringsplankart 
Kartet skal normalt lages i målestokk 1:1000. Det skal leveres målholdig pdf med tittelfelt, samt plandata i nyeste sosi-format. Kartutsnittet skal være så stort at leseren ut fra gatenavn og omkringliggende bygninger får et godt inntrykk av hvor tiltaket er lokalisert. Kartet skal være utarbeidet i samsvar med krav satt til digital planfremstilling i startpakken.

3. Reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse
Skal leveres i word-format, i henhold til gjeldende mal.

4. Vedlegg til planbeskrivelsen
Bl.a. med konsekvensutredning (KU), ROS-analyse og sjekkliste ROS. Skal leveres i pdf-format.
- ROS-analyse: Sjekkliste skal brukes som en kontroll i forhold til hendelser som kan skje. Sannsynligheten for at hendelse kan inntreffe og konsekvensene av dette skal angis. Aktuelle hendelser skal utredes.
- KU: Konsekvensutredninger skal utføres i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, for de tiltak hvor det utløses krav til slik utredning. I utredningen skal det fremkomme hvorfor krav om konsekvensutredning utløses, beskrivelse av dagens situasjon (0-alternativ), beskrivelse av alternative forslag, konsekvenser av forslaget og avbøtende tiltak. Vurderingene skal være etterprøvbare og det skal tydelig fremgå hvordan konsekvensene er vektet. Kildehenvisninger skal tas med.

5. Pdf-kart/illustrasjoner
Skal være riktig orientert i henhold til tekst og nordvendt, og med lesbar tekst i A4/A3-format.

6. Kopi av melding om oppstart og mottatte merknader
Leveres i pdf. Kommentar til innkomne merknader leveres i word-format.

7. Sjekklister 
Se maler i startpakken.

8. Sjekkliste sosi-kontroll
Dokumentasjon av egenkontroll.

9. Nødvendige illustrasjoner og dokumentasjon i henhold til avtale i oppstartsmøtet
Leveres i pdf-format. Alle illustrasjoner skal vise maksimal utnyttelse, som er realistisk og gjennomførbar. 
Følgende skal som regel legges ved:
- Illustrasjonsplan som viser maksimal utnyttelse
- Fotomontasjer og/eller 3D-illustrasjoner med omkringliggende bebyggelse.
- Sol/skyggeanalyse som viser forhold internt i området og konsekvenser for nabobebyggelse
- Støyanalyse
- Renovasjonsteknisk plan
- Rammeplan vann og avløp
- Transportanalyse/mobilitetsplan

 

Komplett materiale

Planforslaget anses ikke som komplett før overnevnte materiale er mottatt. Materialet skal sendes inn samlet. Dersom plankartet eller materialet som angitt over inneholder vesentlige feil eller mangler, blir saksbehandlingstiden stanset. Planen vil ikke bli behandlet før dette er rettet opp av forslagsstiller. Vesentlige feil i plankartet kan være: Feil formål, feil i tittelfelt, feil linjetykkelse, feil geometri, doble linjer, dårlig lesbarhet etc.

Senest når plankartets innhold er akseptert av kommunen skal det sendes inn sosidata og fil som viser at plandataene er sjekket ved hjelp av sosi-kontroll og at filen er feilfri. Planen anses ikke fullstendig mottatt før korrekt sosifil er mottatt.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingsgebyr vil bli beregnet ut fra det gebyrregulativet som gjelder på det tidspunkt komplett planforslag er mottatt.

Mottatt plan

Mottatt plankart vil bli kontrollert visuelt, blant annet med sjekk av eiendomsgrenser og tilstøtende planer. Det vi bli foretatt geometrikontroll av veier, sjekk av eierform og generell kontroll av sosifil og sjekk i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplaner.   

Send inn plan 

Planforslag sendes på epost til post@gjesdal.kommune.no, med kopi til saksbehandler.

1. gangsbehandling, høring og offentlig ettersyn

Når innsendt planforslag er komplett, forbereder arealbruksavdelingen reguleringsplanen for behandling i formannskapet. Utvalget tar stilling til om planforslaget skal legges ut til høring og offentlig ettersyn. Dersom det foreslås endringer av det innsendte planforslaget, tas det kontakt med plankonsulent for å komme frem til enighet. Dersom det ikke oppnås enighet kan kommunen fremme et alternativt planforslag.

Dersom planforslaget ikke kan anbefales lagt ut til offentlig ettersyn på grunn av for dårlig planfaglig kvalitet, kan det likevel behandles dersom planmaterialet er komplett. Plankonsulent vil få beskjed om en eventuell anbefaling om avvisning før saken fremmes til behandling, og kommunen kan da tilby veiledning med sikte på å komme frem til en løsning som kan anbefales.

Forslagsstiller har likevel rett til å få lagt frem sitt komplette planforslag for behandling dersom det ikke er vesentlig i strid med overordnet plan. Dersom formannskapet avviser å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn kan planforslaget legges frem for kommunestyret som kan avgjøre om planforslaget likevel skal legges ut til offentlig ettersyn.

Det er arealbruksavdelingen som sender planen ut til offentlig ettersyn og høring. Lovpålagt frist for å komme med merknader er minimum 6 uker.

Sluttbehandling og vedtak

Når fristen for offentlig ettersyn har gått ut, avholdes det vanligvis merknadsmøte mellom kommune og forslagsstiller. I møtet diskuteres innkomne merknader, og vi avklarer i hvilken grad merknadene skal tas til følge og føre til endringer i planforslaget.

Når planen er ferdig bearbeidet legger administrasjonen planen frem for politisk sluttbehandling, først i formannskapet og deretter i kommunestyret som fatter endelig vedtak.

Kommunen kunngjør reguleringsvedtaket, varsler berørte parter om vedtaket og opplyser om klageadgang og klagefrist.

Klage på vedtak om reguleringsplan

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av kommunestyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist. 

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Gjesdal kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Rogaland som tar endelig stilling til saken. 

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av formannskapet. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Fylkesmannen som avgjør klagen endelig.

Endring av reguleringsplan

Endring av reguleringsplan behandles som en enkeltsak, som regel med et delegert vedtak. Endring av reguleringsplan har liten eller ingen betydning for andre parter eller interesser. Endringene må ikke være i strid med hovedtrekkene i eksisterende planer.

Eksempler på endring av reguleringsplan kan være en justering av grensene mellom to formål, mindre fortettinger og justeringer av byggegrenser, frisiktsoner eller lignende. Innføring av nye arealformål eller fjerning av arealformål eller hensynssoner kan ikke behandles som endring.

Før det kan treffes vedtak, skal saken være forelagt berørte myndigheter. Eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning til å uttale seg. Det er en forutsetning for administrativt vedtak at det ikke kommer vesentlige merknader til endringer. I så tilfelle må endringen behandles politisk i formannskapet.

Søknad om endring av reguleringsplan skal utarbeides av en fagkyndig. Søknaden må inneholde en klar beskrivelse og begrunnelse for ønsket endring. Det må i nødvendig grad utarbeides digitalt forslag til revidert plankart (1:500) i nyeste versjon av sosiformat, evt reviderte bestemmelser, planbeskrivelse med opplysninger om gjeldende plan, om planendringen, begrunnelse for endringen, beskrivelse av eventuelle virkninger og dokumentasjon på virkninger som for eksempel illustrasjoner av planlagte bygninger eller geotekniske vurderinger. Det skal også legges ved dokumentasjon på samråd med berørte parter.

Søknad sendes til postmottak@gjesdal.kommune.no 

Pris for behandling av reguleringsplan
Her finner du mer informasjon om gebyrsatsene for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune.