Gjesdal kommune

Skal du lage en reguleringsplan?

Skal du lage en reguleringsplan?

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til reguleringsplan. Planen skal utarbeides av fagkyndige.

Gjesdal kommune har som mål å etablere et godt samarbeid mellom kommune og forslagsstiller tidlig, slik at ressursbruken i de enkelte sakene blir optimalisert. Når planforslaget er godt forberedt og avklart, vil behandlingen gå greiere, med færre kostbare og tidkrevende omarbeidinger.

Ifølge plan- og bygningsloven §12-3 har private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter rett til å fremme forslag til detaljregulering. Private forslag bør følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og områdereguleringer. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige.

Private forslagsstillere må dekke alle kostnader knyttet til planforslaget. Dette inkluderer både bruken av fagkyndig og plangebyr til kommunen.

Her er en oversikt over alle arealplaner i kommunen.

Nedenfor finner du mer informasjon om de ulike fasene i planleggingsarbeidet:

Avtal et møte

Før planarbeidet starter bør tiltakshaver/utbygger og forslagsstiller ta kontakt med arealbruksavdelingen i kommunen for å diskutere omfanget av planen, avgrensning av planområdet, innledende stedsanalyse og eventuell konsekvensutredning.

Vi oppfordrer derfor til å bestille et møte før det lovpålagte planinitiativet utarbeides.

Send oss en e-post for å avtale møte:  postmottak@gjesdal.kommune.no 

Oppstartsmøte

Bestilling av oppstartsmøte sendes til: postmottak@gjesdal.kommune.no. Utkast til planinitiativ og eventuell enkel stedsanalyse skal vedlegges. Der det er krav om konsekvensutredning skal også utkast til planprogram vedlegges. 

Maler for nedlasting:

 

Enkel veileder for utarbeiding av enkel stedsanalyse: veileder-bymessig-fortetting-2021.pdf (rogfk.no)

Informasjon om konsekvensutredning:

Forskrift om konsekvensutredninger

Veileder om konsekvensutredning

Startpakke - private forslag - maler for nedlasting

Maler og sjekklister kan lastes ned her:

Dette sender kommunen til forslagstiller
  • Adresseliste over aktuelle grunneiere/naboer/parter.
  • Adresseliste over etater og organisasjoner som skal varsles.

Bestilling sendes til: postmottak@gjesdal.kommune.no

 

Kunngjøre og varsle oppstart av planarbeidet

Etter oppstartsmøtet kunngjøres oppstart av planarbeidet ved at alle relevante parter varsles per brev og ved kunngjøring i avis.

Kunngjøring

Kunngjøring av planoppstart skal annonseres i minst én avis og gjennom elektroniske medier. Relevante aviser for planer i Gjesdal kommune er Gjesdalbuen og Stavanger Aftenblad. Kunngjøringen skal alltid ligge på kommunens nettside. Den kan også legges på nettsiden til fagkyndig/plankonsulent. 

Brev til myndigheter, berørte parter og naboer

Plankonsulenten skal sende brev med oppstartsvarsel til berørte offentlige myndigheter og berørte interessenter som grunneiere og naboer. Varslingslistene som er mottatt fra kommunen brukes som utgangspunkt for å sende varselet til offentlige instanser, interesseorganisasjoner, grunneiere og naboer. 

Kopi av høringsbrev og annonsetekst sendes til postmottak@gjesdal.kommune.no i god tid før innrykking i aviser, slik at vi får tid til å legge det tilgjengelig på kommunens nettsider.  

Krav til innhold i kunngjøringen

Det bør settes en frist på minst fire uker for å sende inn innspill. (Det bør være seks uker dersom det er planprogram som ligger ute på høring).

Kunngjøringen skal inneholde en kartskisse med avgrensning av planområdet og en kort beskrivelse av hovedhensikten med reguleringen. Varselbrevet skal minst inneholde det samme som annonsen. I tillegg skal det legges ved et mer detaljert kart med gårds- og bruksnummer (evt. adresser) som gjør det enklere for berørte parter å se planområdets utstrekning.

Kommunen oppfordrer plankonsulenten til å involvere berørte parter underveis, og være tilgjengelig hvis noen har spørsmål eller behov for å dra på befaring. 
Dersom reguleringsplanen gjelder bolig-bygging oppfordres det til å involvere potensielle kjøpere allerede i denne fasen av planarbeidet, slik at de kan være med å påvirke utformingen av bomiljøet. 

Krav til innsending av planforslag

Etter kunngjøring og varsling utarbeides planforslaget. Forslaget må være i samsvar med kravene som kommer frem i startpakken og de rammene kommunen har vist til i oppstartsmøtet. Kommunen bistår med råd og avklaringer underveis. Vi kan ha arbeidsmøter etter behov, og overleveringsmøte før forslaget til reguleringsplan sendes inn.

Det er viktig at planforslaget er komplett. Kommunen har frist på 12 uker på å få lagt saken fram til politisk behandling. Dersom forslaget er mangelfullt vil det bli sendt i retur for revisjon og bearbeiding. Den tiden forslagsstiller bruker på å rette opp planforslaget, kommer i tillegg til de 12 ukene.

Les her om hvilke krav som stilles til et komplett planforslag

Planer skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslov, departementets veiledere og nasjonal produktspesifikasjon. Se Planlegging etter plan- og bygningsloven og Veileder til kart- og planforskriften

Se regionale planer på nettsidene til Rogaland fylkeskommune

Følgende materiell skal alltid leveres, og må tilfredsstille følgende krav:

1. Oversendelsesbrev 
Brevet skal være tydelig merket med "komplett planforslag", inneholde planid og plannavn, og skal være signert av forslagsstiller. Brevet skal inneholde komplett liste over alle vedlegg med dato, navngitt i henhold til kravene nedenfor. 

2. Reguleringsplankart 
Kartet skal normalt lages i målestokk 1:1000. Det skal leveres målholdig pdf med tittelfelt, samt plandata i nyeste sosi-format. Kartutsnittet skal være så stort at leseren ut fra gatenavn og omkringliggende bygninger får et godt inntrykk av hvor tiltaket er lokalisert. Kartet skal være utarbeidet i samsvar med krav satt til digital planfremstilling.

3. Reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse
Skal leveres i word-format, i henhold til gjeldende mal.

4. Vedlegg til planbeskrivelsen
ROS-analyse, sjekkliste ROS og eventuelt konsekvensutredning (KU) skal leveres i pdf-format.
- ROS-analyse: sjekkliste skal brukes som en kontroll av hendelser som kan skje. Sannsynligheten for at hendelse kan inntreffe og konsekvensene av dette skal angis. Aktuelle hendelser skal utredes.
- KU: konsekvensutredninger skal utføres i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, for de tiltak hvor det utløses krav til slik utredning. Vurderingene skal være etterprøvbare, og det skal tydelig fremgå hvordan konsekvensene er vektet. Kildehenvisninger skal tas med.

5. Pdf-kart/illustrasjoner
Skal være riktig orientert i henhold til tekst og nordvendt, og med lesbar tekst i A4/A3-format. Kartet må være i rett målestokk.

6. Kopi av melding om oppstart og mottatte merknader
Leveres i pdf. Kommentar til innkomne merknader leveres i word-format.

7. Sjekklister 
Se maler i startpakken.

8. Sjekkliste sosi-kontroll
Dokumentasjon av egenkontroll.

9. Nødvendige illustrasjoner og dokumentasjon i henhold til avtale i oppstartsmøtet
Leveres i pdf-format. Alle illustrasjoner skal vise maksimal utnyttelse, som er realistisk og gjennomførbar. 
Følgende skal som regel legges ved:
- Illustrasjonsplan som viser maksimal utnyttelse
- Fotomontasjer og/eller 3D-illustrasjoner med omkringliggende bebyggelse.
- Sol- og skyggeanalyse som viser forhold internt i området og konsekvenser for nabobebyggelse
- Støyanalyse
- Renovasjonsteknisk plan
- Rammeplan vann og avløp
- Transportanalyse/mobilitetsplan

Det vises ellers til bestemmelser i kommuneplan.

 

Komplett materiale

Planforslaget anses ikke som komplett før overnevnte materiale er mottatt. Materialet skal sendes inn samlet. Dersom plankartet eller materialet som angitt over inneholder feil eller mangler, blir saksbehandlingstiden stanset. Planen vil ikke bli behandlet før dette er rettet opp av forslagsstiller. 

Senest når plankartets innhold er akseptert av kommunen skal det sendes inn sosidata og fil som viser at plandataene er sjekket ved hjelp av sosi-kontroll og at filen er feilfri. Planen anses ikke fullstendig mottatt før korrekt sosifil er mottatt.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingsgebyr vil bli beregnet ut fra det gebyrregulativet som gjelder på det tidspunkt komplett planforslag er mottatt.

Mottatt plan

Mottatt plankart vil bli kontrollert visuelt, blant annet med sjekk av eiendomsgrenser og tilstøtende planer. Det vi bli foretatt geometrikontroll av veier, sjekk av eierform og generell kontroll av sosifil og sjekk i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplaner.   

Send inn plan 

Planforslag sendes på epost til postmottak@gjesdal.kommune.no, med kopi til saksbehandler.

1. gangsbehandling, høring og offentlig ettersyn

Når innsendt planforslag er komplett, forbereder kommunens arealbruksavdeling reguleringsplanen for behandling i formannskapet. Utvalget tar stilling til om planforslaget skal legges ut til høring og offentlig ettersyn. Dersom det foreslås endringer av det innsendte planforslaget, tas det kontakt med plankonsulent for å komme frem til enighet. Dersom det ikke oppnås enighet kan kommunen fremme et alternativt planforslag.

Dersom planforslaget ikke kan anbefales lagt ut til offentlig ettersyn på grunn av for dårlig planfaglig kvalitet, kan det likevel behandles dersom planmaterialet er komplett. Plankonsulent vil få beskjed om en eventuell anbefaling om avvisning før saken fremmes til behandling, og kommunen kan da tilby veiledning med sikte på å komme frem til en løsning som kan anbefales.

Forslagsstiller har likevel rett til å få lagt frem sitt komplette planforslag for behandling dersom det ikke er vesentlig i strid med overordnet plan. Dersom formannskapet avviser å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn kan planforslaget legges frem for kommunestyret som kan avgjøre om planforslaget likevel skal legges ut til offentlig ettersyn.

Det er arealbruksavdelingen som sender planen ut til offentlig ettersyn og høring. Lovpålagt frist for å komme med merknader er minimum 6 uker.

Sluttbehandling og vedtak

Når fristen for offentlig ettersyn har gått ut, avholdes det vanligvis merknadsmøte mellom kommune og forslagsstiller. I møtet diskuteres innkomne merknader, og vi avklarer i hvilken grad merknadene skal tas til følge og føre til endringer i planforslaget.

Når planen er ferdig bearbeidet legger administrasjonen planen frem for politisk sluttbehandling, først i formannskapet og deretter i kommunestyret som fatter endelig vedtak.

Kommunen kunngjør reguleringsvedtaket, varsler berørte parter om vedtaket og opplyser om klageadgang og klagefrist.

Klage på vedtak om reguleringsplan

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av kommunestyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist. 

Frist for å klage er 3 uker etter mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. Klage skal sendes til Gjesdal kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren i Rogaland som tar endelig stilling til saken. 

I klagen må det spesifiseres hvilket vedtak det klages på. Videre må det gis opplysninger slik at vi kan ta stilling til om den som klager har klagerett, og om klagefristen er overholdt. Det må også fremkomme hvilke endringer den som klager ønsker å gjøre i vedtaket. Klagen må begrunnes, og den må være undertegnet.

Klager behandles av kommunestyret. Dersom kommunestyret tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Statsforvalteren som avgjør klagen endelig.

Endring av reguleringsplan

Endring av en reguleringsplan følger i utgangspunktet de samme reglene som når det lages en ny reguleringsplan.

For noen reguleringsendringer er det lagt opp til en enklere prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14. 

Dette gjelder endringer som:

  • i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen som helhet
  • ikke går utover hovedrammene i planen
  • ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder 

I tillegg må det i vurderingene tas hensyn til:

  • summen av foreslåtte endringer
  • konsekvenser av omfattende utfyllinger av bestemmelsene.

Den som ønsker å fremme en planendring, må selv kontakte en konsulent som har tilstrekkelig fagkompetanse til å endre reguleringsplaner.

Ved ønske om endring av eksisterende reguleringsplan henvender plankonsulent seg til postmottak@gjesdal.kommune.no. Det er ikke et krav om å avholde et oppstartsmøte ved planendringer, men det vil ofte være fordelaktig blant annet for å avklare om ønskede endringer kan behandles som en planendring med enklere prosess. Det vil bli gitt informasjon fra kommunen om krav til innhold i endringsforslaget, inkludert hvilke dokumenter som skal oppdateres og annet som må følge planforslaget.

Pris for behandling av reguleringsplan
Her finner du mer informasjon om gebyrsatsene for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune.