Gradvis gjenåpning av skolene

Gradvis gjenåpning av skolene

Smittevern, trygghet og elevenes beste vil være skolenes overordnede fokus. Slik blir rutinene i skolen og i SFO i ukene fremover.
Klikk for stort bildeMandag 27. april åpner skolene for 1.-4. trinn og SFO. På noen områder vil det bli en litt annerledes hverdag for elever og ansatte. Med gode smitteverntiltak vil det være trygt å komme tilbake til skolen, og vi gleder oss til å ta  mot elevene på skolen igjen.

Åpningstid
Skole og SFO følger i utgangspunktet de åpningstider som er fastsatt i kommunale og lokale vedtekter, men regjeringen har tydeliggjort at dersom det blir en utfordring å følge smittevernreglene, kan det bli nødvendig med kortere åpningstider og/eller redusere antall barn eller elever som er til stede samtidig. Skolene har sendt ut en spørring til foresatte for å få oversikt over behov i SFO. Basert på denne og dialog mellom SFO og foresatte organiserer skolene SFO tilbudet.
Det vil være unntak for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov. Disse vil fortsatt kunne få et tilbud som er tilpasset det behovet de har, om nødvendig utover begrenset åpningstid. Det vil fortsatt være et tilbud om omsorgstilbud for elever opp til 12 år.
Ved oppmøte/ levering og henting av elever
Ansatte i skole og i SFO skal ta imot elevene ute. En ansatt møter hver sin gruppe. Vi ber om at foresatte så langt som mulig, ikke møter med eleven i skolegården. Dette for å unngå at for mange personer er samlet. Skolen og SFO gir informasjon til foresatte om hvor elevene skal møte opp.
 
Viktig å huske på før eleven går på skolen om morgen

  • Vaske hender før eleven går hjemmefra
  • Holde avstand til medelever i løpet av skoledagen, men og på skoleveien. Dette forventes særlig av de eldste elevene.
  • Elevene må ha med personlige skrivesaker
  • Ta med matpakke
  • Ikke ta med leketøy

Faste grupperinger (Kohorter)

En kohort kan for eksempel ta utgangspunkt i skolens eksisterende klasseinndeling og norm for lærertetthet (15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn). Innen en kohort kan elever og ansatte omgås og leke sammen. Særlig de eldste elevene vil likevel bli oppfordret til å holde en meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt. Dette vil ikke være like lett å følge for de yngste elevene.
I tillegg til håndvask og renhold, vil den faste gruppesammensetningen av kohortene være det viktigste smitteverntiltaket i skole og SFO. Kohortene skal i størst mulig grad være fast på sine rom både i skole og SFO og i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Alle elever vil ha egen pult i klasserommet for å sikre avstand mellom barn.
To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen, men da fortrinnsvis foregå utendørs. Kohortenes sammensetning kan ved behov endres, men ikke oftere enn ukentlig og etter en helg (minst to dager uten kontakt mellom barn og ansatte i en kohort). På denne måten blir det færrest mulig nærkontakter ved påvist sykdom hos et barn eller en ansatt.
I de tilfeller antallet barn i SFO er svært lite og disse til vanlig tilhører ulike kohorter, vil skolens mulighet for å sette inn personell avgjøre skolens håndtering. Eksempelvis vil en ansatt kunne organisere og tilrettelegge for aktiviteter for et fåtall barn fra ulike kohorter, dersom dette er for en kort stund og avstand mellom barna, og smittevern overholdes.

Friminutt
Skolene har lagt til rette for at smittevernrådene for skole og SFO også følges i friminutt og aktiviteter ute. Lekeapparatene ute kan brukes. Elevene vasker hendene både før og etter friminutt, og i forbindelse med uteskole. Uteområdet vil bli delt opp i soner. På de største skolene vil elevene ha friminutt på ulike tidspunkt. Elevene kan spille fotball, men heading unngås. Ballaktiviteter som håndball, volleyball etc, er ikke tillatt.
 
Garderobesituasjon og kroppsøving
Smittevernrådene for skole og SFO følges og i garderobesituasjonen, eksempelvis ved at ansatte følger elevene puljevis i garderoben. Det vil ikke bli svømmeundervisning, og gymtimene vil bli holdt utendørs. Det blir ingen dusjing, og elevene trenger ikke ta med gymtøy.
 
Matpakke på skolen og SFO
Alle elever må ha spist frokost før de kommer til skole og SFO, og alle elever må ha med egen matpakke til skole og SFO. Varmebehandlet mat kan tilberedes i SFO, men elevene skal ikke bidra. Maten skal da serveres porsjonsvis. Barna spiser i sine kohorter, på hver sin pult eller på fast plass med avstand mellom. For at kravene til gruppestørrelse skal ivaretas vil voksenressurs i SFO prioriteres til dette fremfor matlaging og rydding. Foresatte vil få informasjon om hvordan måltid i SFO organiseres hvis dette avviker fra normalsituasjonen.
 
Uteskole/uteaktiviteter
Timeplanen vil være annerledes enn elevene er vant med, og det kan ikke jobbes på helt samme måte som før. I den grad det er mulig kan det legges opp til uteskole/uteaktiviteter deler av dagen. Utforming av lokalet kan være av betydning for hvor mange elever og ansatte som kan være til stede i samme rom. For å unngå for tett kontakt mellom kohortene, kan det legges opp til økt bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig.
 
God og hyppig håndvask
De viktigste tiltakene for å hindre smitte, er god og hyppig håndvask. Alle ansatte og elever må vaske hender når de kommer på skole/SFO, før og etter måltid, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, når de går inn og ut av skolebygningen og ved synlig skitne hender i henhold til rutiner for håndvask i nasjonal veileder. 

Forsterket renhold på utsatte områder
Det blir forsterket renhold for å forebygge smitte. Skolene har gode planer for smittevern og renhold. Felles undervisningsmateriell, konkreter, og lignende tørkes av etter bruk. Flere eksempler:
Skole/SFO vil ha tilgjengelig desinfiseringsmidler til bruk der vask med såpe og vann ikke er mulig, f.eks på tur.
 Leker i SFO vaskes daglig. Der dette ikke er mulig, ryddes disse lekene vekk.
Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig. Overflater som toalettsete og kran på servanten tørkes over 2–4 ganger daglig.
Engangs papirhåndklær og såpe er tilgjengelig, og søppel tømmes regelmessig.
Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig.
Redusere antall leker, slik at renhold er gjennomførbart.
 
Kronisk syke barn
De aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå på skolen. Det fastlegen som skal gjøre disse vurderingene. Mer informasjon om vurdering av barn med kronisk sykdom finner dere på legeforeningen sine nettsider.
 
Elever med luftveisplager skal ikke være på skolen
Elever og ansatte som har luftveisplager, eller er syke skal ikke være i skole/SFO. Ved symptomer skal elevene sendes hjem eller hentes så raskt det lar seg gjøre, og være hjemme til de har vært symptomfri et døgn.  Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO, men må følge skolens lokale retningslinjer for levering og henting.
Regjeringen har følgende liste over risikogrupper. Personer i disse gruppene må avklare med sin lege om de kan komme i skole/SFO.

Dersom sykdom oppstår på skolen/SFO
Det er viktig at elever som får symptomer på luftveisinfeksjon, går hjem (etter varsling til foresatte) eller blir hentet så fort det lar seg gjøre. Eleven som må hentes, må da vente på et eget rom sammen med en ansatt eller ute der det ikke er andre barn. Ved behov for toalett skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort. Den som passer eleven, må vaske hender etter å ha vært sammen med eleven. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der eleven har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.
 
Hvis en i husstanden til en elev er syk
Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, skal eleven møte på skolen som normalt. Tilsvarende kan eleven møte på SFO. Eleven skal gå hjem fra skolen/SFO dersom han/hun får symptomer. Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen eller SFO.
 
Hvis dere har spørsmål
Ta kontakt med skolen/kontaktlærer dersom dere har spørsmål - eventuelt se veilederen for skolene Skolene vil sende ut fortløpende informasjon til alle foresatte på Schoollink og hjemmesider. Rutiner som skal følges vil fortløpende bli oppdatert ved endringer i nasjonale veiledere og forskrifter. 

Skolesjefen i Gjesdal