Legetjeneste

Fastlegene betjener kommunens innbyggere med allmennlegetjenester inkludert legevakttjenester

Fastlegene har avtale med kommunen om å betjene innbyggerne med behandlende allmennlegetjenester. Dette omfatter også akutte tilfeller (i samarbeid med legevakten) og sykebesøk når det er behov for det. Fastlegene skal være tilgjengelige for sine pasienter og skal prioritere disse.
Publisert av Intraadministrator. Sist endret 09.05.2016

Alle har rett til å være tilknyttet en fastlege, men man kan velge å stå utenfor. Man kan bytte fastlege inntil to ganger i året uten nærmere begrunnelse.

Fastlegene er bundet av de egenandelene som framgår av normaltariffen og skal ha prisoppslag på kontoret.
Oversikt over legekontor i Gjesdal
Oversikt over legekontor i Gjesdal  
Helsebanken legesenterÅlgårdsheia 10Tlf 51 61 21 20
Ålgård legesenterRettedalen 11Tlf 51 61 25 25
 

Hvordan gå frem?

Timebestilling skjer direkte til de enkelte legekontorene. 

 

Klikk på linkene i listen over for å komme til nettsidene til de enkelte legekontorene. I PasientSky kan du enkelt bestille ordinær time og faste resepter. Dette er sikkert og trygt, og på din pasientprofil er det kun du som har tilgang. På appen som heter PasientSky, kan du også bestille ordinær time og fast resept. Se mer informasjon på nettsidene i listen over.


 
Ved ønske om å bytte fastlege, og / eller opplysninger om hvem som er din og barnas fastlege, kan en gjøre det selv ved å gå inn på MinFastlege. Du kan også ta kontakt med fastlegekontoret på telefon 810 59 500. (nummeret er landsdekkende).
 
Nyinnflyttede i kommunen må også ta kontakt for å få tildelt en fastlege. Vær oppmerksom på at noen leger kan ha stengte lister.
 
 

Kommunelege

 
Kommunelegefunksjonen i Gjesdal er hovedsakelig basert på Lov om helsetjenesten i kommunen, Lov om vern mot smittsomme sykdommer og Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.
Kommunelege: Hans Petter Torvik
 

Ansvar og oppgaver

 
Medisinsk-faglig rådgiver for helsetjenester i kommunen. Kommunelegens tilråding og begrunnelse skal etter kommunehelsetjenesteloven alltid følge saken når kommunen behandler saker om miljørettet helsevern, smittsomme sykdommer og helsemessig beredskap.
Overordnet ansvar for administrering av miljørettet helsevern, smittevern, administrering / tilsyn med fastlegene i kommunen, med kommunale legetjenester, faglig samarbeid med tilliggende sykehus (SABHF, RH og UUS),
Koordinerer forebyggende helsearbeid innenfor områdene smittevern, miljørettet helsevern og tjenester til barn, eldre og vanskeligstilte grupper,og det overordnede ansvar for farmasøytisk tilsyn ved alle kommunens institusjoner, helsestasjoner og hjemmebaserte tjenester.
En sentral rolle i beredskapsarbeid i kommunen.
Hvordan gå frem for å få kontakt med tjenesten?
Innbyggere, brukere, kommunale instanser og kommunalt ansatte kan ta kontakt når de trenger råd som krever medisinsk kompetanse.
Hva kan kommunelegen gjøre?
 
Gi kommunens ansatte og ulike instanser råd i spørsmål av medisinsk faglig karakter. 
Han kan også besvare generelle medisinske spørsmål fra kommunens innbyggere. Spørsmål som angår den enkeltes sykdommer og behandling vil som oftes bli henvist til fastlegen.
Behandle saker innenfor miljørettet helsevern og fatte om nødvendig vedtak eller fremme forslag til vedtak innenfor dette området. Kommunelegen kan også etter eget initiativ ta opp spørsmål om mulige helseskadelige forhold i kommunen.
Motta meldinger om smittsomme sykdommer blant innbyggerne, og følge om nødvendig opp slike meldinger dersom behandlende lege ikke har iverksatt alle nødvendige tiltak. Kommunelegen tar initiativ til de nødvendige tiltak ved større sykdomsutbrudd der en koordinert og gruppe- eller befolkningsrettet innsats er nødvendig.
I tillegg tar kommunelegen etter eget initiativ opp spørsmål som berører alle deler av helsetjenesten, dersom dette etter en medisinsk vurdering synes å være nødvendig.
Hva kan du gjøre selv?
 
Før du henvender deg til kommunelegen om mulige helseskadelige forhold, bør du ta saken opp med den som er ansvarlig for forholdet - enten dette er en annen kommunal instans, privatperson eller en privat virksomhet.
 

For kontakt med kommunelegen:

Telefon: 51 61 42 00 (sentralbord)
E-post: hans.petter.torvik@gjesdal.kommune.no
 

Hverdagsrehabilitering er en intensiv trening i hjemmet som skal bidra til at du som bruker skal klare å utføre aktiviteter som er viktige for deg selv.

Hverdagsrehabilitetring team

 

I dag 1. November starta vi opp med Hverdagsrehabilitering i Gjesdal kommune!

Voldtektsmottaket er et døgnåpent tilbud ved Stavanger legevakt og er for kvinner og menn, ungdom og voksne som er blitt utsatt for et seksuelt overgrep.

 

Ring Voldtektsmottaket på 902 40 200 eller legevakten på 51 51 02 02.

 

Pasient og brukerombudet i Rogaland

Pasient og brukerombud skal arbeide for å ivareta behovene for pasienten og brukeren, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenestene og for å bedre kvaliteten i helsetjenestene. 

Fysio- og ergoterapitjenester gis som hjelp og behandling ved sykdom eller skade, eller i forbindelse med forebyggende arbeid. Hjelpen gis gjennom undersøkelse, råd, veiledning, behandling, tilrettelegging i hjemmet og formidling av tekniske hjelpemidler, herunder hjelpemidler til personer med nedsatt hørsel eller syn. 

Storahuset

Nå vil innbyggere i Gjesdal kommune  få kjernejournal. Det betyr at utvalgte og viktige opplysninger om din helse raskt skal kunne gjøres tilgjengelig for helsepersonell, noe som vil kunne redde liv.

Babyføtter i voksen hånd

Helsestasjonen skal fremme god helse blant barn og unge gjennom helseopplysning, foreldreveiledning, helseundersøkelser og vaksinasjon.

Forusakutten

Reisevaksine tilbys i samarbeid med Forusakutten.


 

 Den offentlige tannhelsetjenesten er et fylkeskommunalt ansvar. De driver forbyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kommuneoverlege
Mobil: 90115005
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573