Gjesdal kommune

Snøskuter

Snøskuter

Motorferdsel i utmark og vassdrag blir regulert av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til
  1. Formål som nevnt i motorferdsellovens § 4 første ledd,
  2. Andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift,
  3. Transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg,
  4. Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,
  5. Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter,
  6. Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon,
  7. Nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, samt etter utvisning fra skogforvaltningen i Finnmark.
  8. Praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for beltemotorsykkelførere. Områdene fastsettes av fylkesmannen etter forslag fra kommunene.
  9. Transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane.
  10. Nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt når søket foregår i regi av kommunen.
Når er det søknadspliktig?

Dersom formålet er søknadspliktig, må det foreligge en skriftlig søknad om dispensasjon. Motorferdselregelverket åpner i § 5 i nasjonal forskrift om hva kommunestyret, etter skriftlig søknad, kan gi tillatelse til bruk av snøscooter for, for en rekke formål der kommunen etter skriftlig søknad kan vurdere å gi tillatelse til bruk av snøskuter.

Tillatelse ved særlige behov

Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:

a)     Søkeren må påvise et særlig behov

b)     Behovet må ikke knyttes til turkjøring

c)     Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte

d)     Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper og ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum

 

Søknad sendes til Gjesdal kommune, post@gjesdal.kommune.no

Kontakt

Gudrun Kristensen
Rådgiver
E-post
Telefon 51 61 42 88
Mobil 41 23 41 75

Fagansvarlig landbruk, natur og miljø