Landbruk

Landbruk

Dyrka mark - Klikk for stort bilde

 

Målgruppa for landbruk er:

 • Bønder og andre med tilknytning til jordbruk og skogbruk
 • Andre næringsdrivende og ny etablerere

Tjenesten driver utstrekt rettledning i forbindelse med lovsaker. For eksempel håndtering etter jordloven, konsesjonsloven, forpaktingsloven, plan- og bygningsloven.

  

Konkrete saksområder på landbruksavdelingen er:

 • Produksjonstillegget i jordbruket (søknadsfrist 15.mars og 15.oktober)
 • RMP - regionalt miljøprogram (søknadsfrist 15.oktober)
 • Refusjon av avløserutgifter til ferie- og fritid
 • Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. (Er håndtert i serviceavdelingen)
 • Bygdeutviklingssaker
 • Skadeerstatningsordninger, se lenker til høyre
 • Godkjenning av drenering, nydyrking og landbruksveier
 • Hjelp til etablering
 • Viltforvaltning
 • Skogavgiftsordningen
 • Skogplanting og drift av kommuneskogen
 • Båndtvang i Gjesdal
To hjorter ser på utsikten

 

Jaktåret 2018 var et godt år. Aldri før er det skutt så mye hjort og rev i Gjesdal kommune.  

 

Utsikt Frafjordhatten mot Hålandstølen

 

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018 kan leveres fra og med 1. oktober 2018, som er telledato. Det samme gjelder for regionalt miljøtilskudd.

Søknadsfristen for begge ordningene er 15. oktober 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Har du avlingssvikt? Skade over 30% kan erstattes. I så tilfelle ber vi deg melde i fra med en e-post til Postmottak@gjesdal.kommune.no. Dette er et krav for å kunne søke på tilskuddsordningen. Erstatningsordningen er nå forenklet.

 

 

Søknadsfristen for del 1 av søknaden er 15. mars, med teljedato 1. mars. Fristen er absolutt, det er ikkje mogleg å levere søknad etter fristen.

 

Kommunestyret vedtok i møte den 5.2.2018 ny revidert landbruksplan for Gjesdal kommune. De viktigste punktene i planen er kanskje følgende målsetninger:

 • Gjesdal kommune skal være med å bidra til at det nasjonale målet om at den årlige omdisponeringen dyrka jord må være under 4 000 dekar, og at målet nås gradvis innen 2021.
 • Gjesdal kommune setter seg et mål om å ikke omdisponere mer enn 20 dekar dyrka jord (fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite) og dyrkbar jord i året frem mot 2021.

 

Morgon i Byrkjedal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frå og med 1. oktober kan du levere del 2 av søknad om produksjonstilskot i jordbruket og avløysartilskot ved ferie og fritid for 2017. Teljedato er 1. oktober. Du kan også søke regionalt miljøprogram.

 

 

Landbruksforvaltningen i Gjesdal kommune har også i år fokus på ugrasproblem på jordbruksareal. Vi vil med dette sette søkelyset på ugras i jordbruksarealer og oppfordrer alle til å drive en aktiv bekjempelse av tistel, høymol, einstape m.m.

 God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer.

Utsettinga gjeld føretak som vil søkje tilskot frå regionalt miljøprogram til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel.

 

Tirsdag 8. desember gjennomførte Gjesdal kommune et stormøte om landbruksplan på Veveriet.  

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Gudrun Kristensen
Fagansvarlig landbruk, natur og miljø
E-post
Telefon 51 61 42 88
Mobil 412 34 175
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573