Miljøvennlig gjødselhåndtering

Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter. Med dette menes at gjødsel spres slik at en reduserer utslipp til luft, forurensing av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjørestilgjengelig for plantevekst. 

Pilotprosjektet med tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel ble avsluttet i 2012, og fra 2013 er tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel tatt inn som en del av regionalt miljøprogram.
 
Ordningen gjelder i Gjesdal kommune for tiltak på areal som drenerer til Figgjovassdraget.


Foreløpige tilskuddssatser for 2014 er som følger:
 

 • Nedfelling eller nedlegging i voksende kultur: 50 kr/daa
 • Nedfelling i åpen åker og stubb: 50 kr/daa
 • Nedlegging i åpen åker/stubb + nedmolding innen 2 timer: 50 kr/daa
 • Spredning med nedmolding innen 2 timer: 30 kr/daa
 • Tillegg for slange i kombinasjon med metodene nevnt over: 35 kr/daa
   

Følgende vilkår er knyttet til ordningen:
 

 • All husdyrgjødsel foretaket disponerer skal brukes i samsvar med forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

   
 • All husdyrgjødsel brukt på omsøkt areal må være spredt på miljøvennlig måte. Det må minst bli spredt 5 kg total-Nitrogen per dekar.

   
 • Søkeren må føre oversikt over sprededato, evt. nedmoldingstidspunkt, hvilket utstyr som er brukt og faktisk mengde spredt

   
 • For de som leier utstyr må de ha dokumentasjon på leie.

   
 • Metodene som brukes i "miljøvennlig gjødselspredning" gir bedre effekt av nitrogenet i gjødsla. Alle skal ha miljøplan trinn 1 og gjødselplan hvor den bedrede effekten av næringsstoffene er tatt hensyn til. All gjødsling på foretaket skal samsvare med gjødselplanen.

   
 • Husdyrgjødsla skal helst spres tidlig i vekstsesongen og senest 1. august. Foretak som må spre gjødsel etter denne datoen, blir ikke diskvalifisert fra ordningen, men det gis ikke tilskudd for areal hvor det er spredt gjødsel etter 1. august.

   
 • Husdyrgjødsellager som foretaket disponerer må være tømt i løpet av vekstsesongen og senest innen 1. august.
   


Søknadsfristen er 1. oktober og det søkes i samme søknadsskjema som regionalt miljøprogram. Søk gjerne elektronisk. Kart over skiftene hvor det er spredt gjødsel skal legges ved søknaden. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunen, eller det kan lastes ned.


Søknadsskjema for miljøvennlig gjødselspredning


Forskrift om tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
 
I rapport Spredeteknologi for bløtgjødsel fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) utredes spredeteknologi for husdyrgjødsel. Rapporten som er finansiert av SLF, er en del av grunnlaget for arbeidet med en pilotordning for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel. Rapporten er en sammenstilling av kunnskapen vedrørende spredeteknologi for husdyrgjødsel. I rapporten kommer det frem at det er spredemetoder som kan gi vesentlig reduksjon av ammoniakktap og luktproblemer. Metodene vil også kunne redusere tapene av næringsstoff som fosfor, men her spiller andre faktorer som nedbør, tilført mengde og grad av innblanding i jorda inn. Formålet med pilotordningen er å stimulere til bruk av miljøvennlig teknologi ved spredning av husdyrgjødsel. Rapporten fra UMB skal kunne brukes som et underlag for hva som kan defineres som miljøvennlig spredeteknologi, og beskrive konsekvenser ved ulike teknikker.


Rapporten Spredeteknologi for bløtgjødsel

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Gudrun Kristensen
Fagansvarlig landbruk, natur og miljø
E-post
Telefon 51 61 42 88
Mobil 412 34 175
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573