Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Formålet med spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt å redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Kommunen behandler og fatter vedtak i søknader om tilskudd. Kommunen utarbeider overordnet tiltaksstrategi der SMIL-midlene og midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) skal ses i sammenheng.
 
Tilskudd kan gis til foretak eller eiere som driver en landbrukseiendom, eller til enhver som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått løyve av eieren til landbrukseiendommen til å gjennomføre tiltak.
 
Gjesdal kommune ved plan- og økonomiutvalget vedtok ”Strategi og retningslinjer for tildeling av midler til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)” den 19.10.2004.
Kommunen skal i gang med en revidering av denne strategien.
 
Det kan gis tilskudd til flere prosjekt/tiltak. Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekt, og tilskudd til kulturlandskaps- og forureiningsreduserande tiltak.
 
Det er fylkesmannen som fordeler midler ut til kommunene. I 2009 fikk Gjesdal kommune en pott på kr 463 210,-. Midlene skal i følge strategien fordeles med følgende prosentsats:
45 %    til miljøtiltak: renseparker, biologisk mangfold, leplanting.
30 %    til kulturlandskap: Kulturminner, bygninger, ferdsel (gamle veier), gammel kulturmark, og steingjerder. 10 %    skogbruk: skogkultur gran, furu, og løv.
5 %      områdetiltak: fellestiltak.

10 %    ferdsel: turveier med mer.
 
Svært gode prosjekt kan ytes høyere tilskudd. Mindre prosjekt, eller prosjekt som får midler gjennom andre kanaler, kan få et lavere tilskudd eller avslås.


Renseparker kan støttes med opp til 60 av godkjent kostnadsoverslag. Anlegg med høy kostnadseffektivitet skal prioriteres.


Det kan gis tilskudd til leplanting. Det skal da vurderes og tas hensyn til hvordan leplantingen påvirker kulturlandskapet.


Kulturminner, bygninger, og ferdselsveier. Istandsetting kan støttes med inntill40 %. For bygninger gjelder ordningen bare utvendige tiltak. Bygningene må ha en verdi som et element i kulturlandskapet, og ha en kulturhistorisk interesse. Oppbygging av næringsvirksomhet støttes ikke. Normalt vedlikehold av bygninger som er i bruk støttes ikke. Ved vedlikehold kan merkostnader med å tilbakeføre bygningen til opprinnelig utseende støttes.


Kulturmark. Det kan gis støtte til å rydde gammel kulturmark, lyngbrenning med videre. Støtte gis som engangstilskudd. Kartlagte naturtyper blir prioriterte.


Steingjerder. Det kan gis støtte til å restaurere gamle steingjerder. Steingjerder som er visuelt viktige element i kulturlandskapet har prioritet. Nye steingjerder kan gis støtte dersom disse fungerer som grensegjerder.


Turveier med mer. Det kan gis støtte til å bygge turveier, parkeringsplasser m.v. med det formål å fremme almennheten sin opplevelse av kulturlandskapet. Det kan også gis støtte til å bygge grinder og gjerdeklyvere for å lette adkomsten og hindre ulemper for gardsdriften. Veier som også kan nyttes som landbruksvei, og der dette er et delmål for byggingen blir ikke støttet.


Det må brukes eget søknadsskjema. Ikke fastsatt søknadsfrist, men de først innkommende søknadene blir kanskje prioritert først.


 

 

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573