Velferdsordninger i landbruket

Formålet med velferdsordningene er å bidra til å sikre matproduksjon og matforsyning ved å forvalte ordninger rettet mot å bedre rekruttering til næringen og mot næringsutøverens veldferd.  

Følgende velferdsordninger forvaltes av kommunene, fylkesmannen og SLF:


•Tilskudd til avløsning ferie og fritid
•Tilskudd til avløsning ved sykdom mv.
•Tidligpensjon for jordbrukere


Tilskudd til avløsning ferie og fritid

Det er samme grunnvilkår for å få avløsertilskudd som for å få produksjonstilskudd.


I tillegg stilles det følgende krav til avløseren:

 • Avløseren må ha fylt 16 år når avløsningen skjer.
 • Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller være ektefelle/samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket.


Søknadsfristen er 20. januar året etter at avløsingen har skjedd


Maksimalbeløpet utgjør 72 000 kroner for avløseråret 2013. Nedre grense for krav om tilskudd er 5 000 kroner. For alle foretak er grunnlaget for fastsetting av avløsertilskudd for 2013 dyretallet foretaket disponerte pr 1. januar 2013. For slaktegriser og griser solgt som livdyr med levende vekt på minst 50 kg, gjess, kalkuner, ender, livkyllinger og slaktekyllinger, blir antall slaktede dyr og/eller antall solgte livdyr i foregående år, lagt til grunn for fastsetting av tilskudd for enkeltpersonforetak og andre foretak.


Tilskudd til avløsning i landbruket ved sjukdom mv.

Tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsning i foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når en som har næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet som følge av sykdom m.v.

 

Det kan gis tilskudd til dekning av dokumenterte avløserutgifter ved sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel. Det kan også gis ved følge av syke barn til sykehus/spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom. Les mer hos Statens Landbruksforvaltning.


Bruker søker på eget fastsatt skjema.  Søknaden skal være sendt til kommunen senest 3 måneder etter siste dag som gir rett til tilskudd. Til søknaden må det legges ved kvitteringer for betalt arbeidsgiveravgift og betalt skattetrekk eller frikort. Ved bruk av avløser tilsatt i avløserlag må det legges ved dokumentasjon fra avløserlaget over utført avløsing. Til søknaden må det òg legges ved sykemelding ved sykdomsavløsing eller liknende dokumentasjon i andre tilfeller. Etter at fullstendig søknad med nødvendige vedlegg er levert til kommunen, innhenter kommunen nødvendige opplysninger fra trygde- og ligningskontor. Søknaden blir sendt til Fylkesmannens landbruksavdeling for utbetaling.


Søknadsskjema


Forskrift om tilskot til avløysing


Tidligpensjon for jordbrukere

Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk.

 

For å utløse tidligpensjon kreves det at:

 • Bruker må ha fylt 62 år.
 • Landbrukseiendommen må være overdratt til ny eier eller forpaktningsavtale må være oppsagt.
 • Bruker må ha vært jordbruker i minst 15 år.
 • Næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må ha vært minst kr 90 000 i årsgjennomsnitt i referanseperioden på fem år.
 • Minst 25 prosent av næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk skal være inntekt fra jordbruk/gartneri.
 • Minst 67 prosent av samlet inntekt må være næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk.
 • Eller: Brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra foretaket må utgjøre minst 50 prosent av brukers og ektefelles/samboers samlede inntekter.

 

Tilleggskrav ved tobrukerpensjon, der ektefelle/samboer har tatt aktivt del i drifta:

 • Ektefelle/samboer må ha fylt 57 år.
 • Ektefelle/samboer må ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen de siste 5 år.
 • Brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra foretaket må utgjøre minst 50 prosent av brukers og ektefelles/samboers samlede inntekter.
 • Ektefelle/samboer kan ikke ha annen inntekt på mer enn kr 100 000 utenom foretaket i årsgjennomsnitt i referanseperioden.


Bruker søker på fastsatt skjema. Søknad om tidligpensjon sammen med nødvendig dokumentasjon sendes landbruksforvaltningen i kommunen. Vedlagt dokumentasjon skal vise at vilkårene for å komme med i ordningen er oppfylt, og det skal være utskrift som viser inntekt fra de fem ligningsårene som inngår i referanseperioden (jfr. § 3 pkt 4), kopi av tinglyst skjøte på at eiendommen er overdratt til ny eier eller skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtale og skattekort. Søknad og nødvendig dokumentasjon blir kontrollert, og så videresendt til fylkesmannens landbruksavdeling som behandler og avgjør saken.


Søknadsskjema


Utbetaling skal skje hvert kvartal, dvs. fire utbetalinger i året. Utbetalingene skjer medio februar, mai, august og november. Bruker er også ansvarlig for å melde inn endringer i forutsetningene. Dette gjelder ved overgang til andre pensjoner og trygdeytelser. Skattekort må sendes inn hvert år.


Det kan sendes søknad om en forhåndsvurdering (på samme skjema). Det kan gjøres for at bruker skal være sikker på at vilkårene for å komme med i ordningen er oppfylt før for eksempel landbrukseiendommen overdras til ny eier. Bruker vil da motta et tilsagnsbrev som bekrefter at tidligpensjon vil bli utbetalt når manglende vilkår er oppfylt. Det vil bli satt tidsfrist på tilsagnet, slik at søknaden faller bort dersom vilkårene ikke oppfylles innen fristen. Et tilsagn vil gjelde i seks måneder.


Mer informasjon finnes på www.slf.dep.no.


Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

Fant du det du lette etter?
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573