Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

 

Hvem kan få hjelp

De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter har krav på økonomisk stønad (lov om sosiale tjenester i NAV § 18). I særlig tilfeller kan det ytes stønad selv om vilkårene i § 18 ikke er tilstede til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon (§ 19).

Loven gjelder alle personer som oppholder seg lovlig i landet. Oppholder du deg utenlands har du ikke krav på sosialhjelp.

Beskrivelse av tjenesten

NAV-kontoret vil som regel kalle deg inn til en samtale første gang du søker. Det kan være nødvendig å foreta en helhetsvurdering av din sosiale, økonomiske og helsemessige situasjon.

Det kan stilles vilkår til sosialhjelpen. Eksempler på dette er å være aktiv arbeidssøker, ta i mot tilbud om arbeid, opplæring.

Kommunestyret har fastsatt en veiledende norm for sosialhjelp.

Behandlingen av søknaden din tar normalt 14 dager. Du vil få skriftlig svar. Hvis søknaden ikke er ferdigbehandlet innen tre uker, har du krav på en foreløpig melding. Dersom din søknad vurderes som nødhjelp, kan du be om behandlingstid på 2 dager.
 

Du har anledning til å klage på NAVs vedtak. Klagen skal sendes NAV Gjesdal. Klagen vurderes først på ny ved NAV Gjesdal. Hvis klagen ikke blir tatt til følge der, oversendes den til Fylkesmannen som fatter endelig avgjørelse.

 

Aktivitetsplikt for unge

Det stilles alltid krav om aktivitet for unge sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 30 år, med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Det vil bli som regel bli stilt krav om at du deltar på opplæringen UKA (unge kompetente arbeidssøkere). Dersom du ikke møter vil du bli trukket i stønad og dersom du uteblir i to uker stanses all sosialhjelp. Gyldig fravær må det gis beskjed om og det må dokumenteres med legeerklæring.
 

Hvordan få tjenesten

Du kan søke elektronisk. For mer informasjon og søknad se NAV sine nettsider. Elektronisk søknad vil normalt bli behandlet 1-2 dager raskere.

Du kan også søke på papirskjema (du får dette utlevert på NAV-kontoret). Husk å legge ved all nødvendig dokumentasjon på inntekter og utgifter. Hvis det er første gangs søknad må også kopi av selvangivelse, husleiekontrakt m.v. legges ved.

Dersom søknaden haster (nødhjelp) kan du også levere den i postkassen i 3. etasje på NAV-kontoret (Rettedalen 11, Ålgård) mellom 08 og 1500.

Du finner svar på mange spørsmål om tjenestetilbudet fra NAV via nav.no eller ved å logge deg inn på DittNAV. Når du har logget deg inn kan du skrive til NAV. Her får du god oversikt over dine henvendelser og svar fra NAV. Hvis du ikke finner svar på nav.no ringer du NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. Ønsker du å avtale tid for samtale på NAV-kontoret ringer du 55 55 33 33.

 

Omsorgslønn er lønn til personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver for pleietrengende familiemedlemmer eller andre

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

UKA er et kurs med fokus på hva du kan gjøre for å komme i jobb, utdanning eller annen arbeidsrettet aktivitet. Det vil også bli gitt opplysning, råd og veiledning hvis det er aktuelt på andre områder.  

UKA er obligatorisk og har som formål å øke unge sosialhjelpsmottakere/jobbsøkere sin mulighet for å komme i arbeid. Kurset varere til du er i jobb, er i annen aktivitet eller til det er gått 8 uker. Dersom du ikke kan møte på UKA pga. helsemessige eller sosiale utfordringer vil du i stedet bli tilbudt ukentlige samtaler med veileder.

Hvis du er i en vanskelig livssituasjon eller av andre grunner trenger opplysning, råd eller veiledning kan du søke om dette.  

Har du etableringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern, god helårsbolig.

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet. 

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573