Gjesdal kommune

Spørsmål angående byggesak

Spørsmål angående byggesak

Har du spørsmål angående en pågående byggesak eller spørsmål om du må søke i det hele tatt?

Vi har samlet noen ofte stilte spørsmål under. Dersom du ikke får svar via disse kan du kontakte oss på nederste punkt.

Hva er søknadspliktig?

Byggetiltak hvor du kan sende inn søknad selv

Følgende tiltak kan du søke om selv:

 • Mindre tiltak på bebygd eiendom

 • Alminnelige driftsbygninger i landbruket

 • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

 • Opprettelse av grunneiendom

 • Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan gjøres av tiltakshaver

For detaljer, se plan- og bygningsloven § 20-4.

Byggetiltak som man ikke trenger søke om

Disse tiltakene er etter plan- og bygningsloven § 20-5 unntatt fra søknadsplikt, så lenge de er i tråd med gjeldende reguleringsplaner, lover og forskrifter:

 • Mindre frittliggende bygning som skal føres opp på bebygd eiendom, og som ikke skal benyttes til varig opphold

 • Frittliggende bygning som er større enn bygninger som nevnt i forrige punkt, som skal settes opp på bebygd eiendom, og som ikke skal benyttes til varig opphold og som ikke skal ha kjeller

 • Mindre frittliggende byggverk tilknyttet drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområde

 • Mindre tiltak i eksisterende byggverk

 • Mindre tiltak utendørs

 • Fasadeendring som ikke medfører at bygningens karakter blir endret, og tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utføring

 • Andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten

For detaljer, se plan- og bygningsloven § 20-5. Er du usikker på om tiltaket er søknadspliktig, ta kontakt med kommunen. Du kan lese mer om tiltak som ikke krever byggesøknad på hjemmesiden til direktoratet for byggkvalitet.

Selv om du ikke behøver å søke om tiltaket ditt, må du gi kommunen beskjed når tiltaket er ferdig. Dette fordi kommunen skal oppdatere kartene sine.

Husk at tiltaket ditt kan være i strid med andre regelverk, slik som vegloven, der avkjøring til kommunal veg blir endret, eller ved byggegrenser til kommunale vann- og avløpsledninger, og annet.

Byggetiltak som må søkes om av et ansvarlig foretak

Plan- og bygningsloven § 20-1 beskriver hvilke byggetiltak som må søkes om. Som hovedregel må du ha et ansvarlig foretak som skal sende inn søknaden og være bindeleddet mellom deg og kommunen.

 • Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg

 • Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak

 • Fasadeendring

 • Varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utviding eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak

 • Riving av tiltak

 • Oppføring, endring, reparasjon av bygningstekniske installasjoner

 • Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger og annen ombygging som medfører bruksendring

 • Oppføring av innhegning mot veg

 • Plassering av skilt- og reklameinnretninger

 • Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

 • Vesentlig terrenginngrep

 • Oppretting av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller oppretting av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. matrikkelloven.

For detaljer, se plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-3.

 Nabovarsel

Hvem er nabo og hvem er gjenboer?

Eiendommene som grenser til din eiendom, er naboeiendommer. Gjenboere er andre eiendommer som vil bli berørte/ påvirket av tiltaket ditt. Dette kan for eksempel være eiendommer som ligger på andre siden av et åpent areal, som en veg eller et friområde.

Nabovarslingsskjema

På hjemmesiden til direktoratet for byggkvalitet finner du skjema for nabovarsling: blankett nr. 5154, 5155 og 5156.

Blankett nr. 5154: Nabovarsel, skal kun sendes til naboer og gjenboere

Blankett nr. 5155: Opplysninger gitt i nabovarsel, skal sendes inn til kommunen.

Blankett nr. 5156: Kvittering for nabovarsel, skal sendes inn til kommunen.

Slik bestiller du naboliste

Naboliste kan du bestille på e-torg. Bestillingsskjema dukker opp når du har søkt deg frem til aktuell eiendom. Velg da "eNabovarsel" for innsending via Altinn eller "Nabovarsel" for å sende det manuellt.

Slik varsler du

Du kan sende nabovarsel på e-post, levere det personlig eller sende det som rekommandert post. Om du varsler på e-post må mottakeren sende en melding som bekrefter at vedkommende har mottatt varselet. Nabovarselet skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket ditt, og må inneholde følgende:

 • Skjema knyttet til byggesøknaden

 • Situasjonskart

 • Målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger

 • Begrunnelse for eventuelle dispensasjonssøknader

 • Eventuelt nærmere beskrivelse av byggetiltaket

Etter at varselet er sendt ut, skal naboene ha minst 14 dager på seg til å uttale seg om byggetiltaket. De skal sende eventuelle merknader til deg (eller til foretaket som søker for deg). Merknadene skal legges ved byggesøknaden, sammen med en kvittering som viser hvem som har fått varselet. Du må i tillegg legge med en kopi av nabovarselet.

 Slik søker du

Her kan du sende søknaden

Søknaden kan sendes elektronisk gjennom ByggSøk. Byggsøk guider deg gjennom utfyllingen av skjemaene, slik at søknaden er fullstendig og riktig utfylt før den sendes kommunen. Denne vil utgå fra 01.10.2020

Nye løsninger fra Direktoratet for byggkvalitet finn du her

Søknaden kan eventuelt sendes på e-post eller i brev.

Hva en søknad må inneholde
 • Rett søknadsskjema

 • Gjerne en forklaring som beskriver tiltaket

 • Nabovarslingsskjema

 • Eventuelle merknader eller protester fra naboer, med dine kommentarer til

 • Målsatt situasjonskart som viser tiltaket

 • Eventuelt skriftlig samtykke fra nabo for plassering av byggetiltak

 • Målsatte tegninger av tiltaket

 • Signert erklæring om redusert byggeavstand mot naboeiendom (PDF, 503 kB), dersom tiltaket skal plasseres mindre enn 4 meter fra naboeiendom

 • Eventuell søknad om dispensasjon

Skjema til byggesak

Alle byggesaksskjema finner du her

Når ansvarlig foretak må søke om tiltaket:

 • "Søknad om tillatelse til tiltak", blankett nr. 5174

 • "Opplysninger om tiltakets ytre rammer", blankett nr. 5175

 • "Nabovarslingsskjema", blankett nr. 5154

 • Andre nødvendige vedlegg, avhengig av tiltak

Når du selv kan søke om tiltaket:

 • "Søknad om tillatelse uten ansvarsrett", blankett nr. 5153

 • "Nabovarslingsskjema", blankett nr. 5154

 • Andre nødvendige vedlegg, avhengig av tiltak

Når tiltaket er ferdig:

 • "Søknad om ferdigattest", blankett nr. 5167

 • Andre nødvendige vedlegg, avhengig av tiltak

 

Jeg vil kontakte saksbehandler

Du kan avtale samtale med saksbehandler på flere måter:

Kontakt servicesenteret på chat eller telefon

Fyll ut skjema slik at saksbehandler kan være forberedt på spørsmålene dine

Skriv en epost

 

Kontakt

Gerd Karin Espedal
Leder
E-post
Telefon 51 61 42 60
Mobil 92 21 32 20
avdelingsleder arealbruk

Åpningstider

Åpningstid hverdager:
09.00 - 14.00

Kart