Rettslige spørsmål

Rettslige spørsmål. - Klikk for stort bilde Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Forliksrådets hovedoppgave er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen.

 

Forliksrådet nyttes for tvisteløsning i mange saker. Det kan f.eks. dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister, tvister i forretningsforhold o.a.

 

Gjesdal lensmannskontor er serkretariat for forliksrådet.

 

Fri rettshjelp

Har du dårlig økonomi og trenger juridisk bistand, kan du søke om fri rettshjelp. Dette innebærer at staten helt eller delvis dekker dine utgifter til advokatbistand samt fri sakførsel i retten.

 

Se Lov om fri rettshjelp

 

Domstolene

Domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker. I tillegg har tingrettene en del andre oppgaver som tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigsler, utstedelse av offentlige notarialbekreftelser, skilsmisse og separasjon. 

 

Konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som bistår for å løse konflikter. Konfliktene kan være mellom private parter eller mellom fornærmede og gjerningsperson der en kriminell handling har funnet sted. Målet er at partene gjennom dialog finner fram til løsninger. Løsningene kan være ulike, eksempelvis ved å gjøre opp for konkrete lovbrudd eller ved å gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

 

Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Konfliktrådet finnes via lokale meklere i din kommune og er gratis.

 

Se www.konfliktraadet.no

 

Namsmannen 

Namsmyndighetene forestår tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av privatrettslige og offentligrettslige krav etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Namsmyndighetene er namsmannen og tingretten. I Gjesdal er lensmannen også namsmann. 

 

Politiet

Gjesdal lensmannskontor

Politivedtekter for Gjesdal

 

Tingretten

Gjesdal kommune hører til Jæren tingrett.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573