Hvordan arbeider barnevernet?

Hvordan arbeider barnevernet?

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg. 

Barneverntjenesten undersøker barns oppvekstforhold og fatter ved behov vedtak om hjelpe- og/eller omsorgstiltak. Barneverntjenesten samarbeider med andre avdelinger i kommunen og andre etater for å forbedre barn og unges oppvekstmiljø generelt.

Målgruppe

Barn og unge under 18 år og deres foresatte, som på grunn av forholdene hjemme, eller av andre grunner har særlige behov for hjelpe- eller omsorgstiltak.

Hjelpetiltak er for eksempel: Veiledning i hjemmet, barnehageplass, plass i SFO, gruppetilbud for barn eller foreldre, økonomisk hjelp til fritidsaktiviteter.

Omsorgstiltak kan være fosterhjem eller plass i institusjon.

Ettervern: I særlige tilfeller kan det gis hjelp til ungdommer det har blitt iverksatt tiltak før fylte 18 år, hjelpen kan da opprettholdes fram til ungdommen blir 25 år.  

Komme i kontakt

Barn eller foreldre kan henvende seg til barnevernet for å søke hjelp. Ansatte i kommunen, f. eks. lærere, barnehagelærere eller helsesykepleiere har plikt til å melde fra til barnevernet når de er bekymret for et barns situasjon. Også privatpersoner, f. eks. slektninger, naboer eller trenere kan henvende seg til barnevernet, eventuelt anonym. 

Utenom vanlig kontortid kan man kontakte barnevernvakten.

Bekymringsmelding og meldeplikt

Saksgang
  • Alle henvendelser blir registrert som en melding. Meldinger skal avklares innen 1 uke.
  • Undersøkelser starter umiddelbar etter avklaring og skal være avsluttet innen 3 måneder.
  • Etter at vedtak er fattet skal tiltak starte snarest.
  • Mål med tiltak er å forbedre foreldrenes innsikt og ferdigheter som omsorgspersoner og sikre at barn har stabile tilknytningspersoner og god fysisk og psykisk omsorg.
  • Frivillige hjelpetiltak skal prøves ut før tjenesten fatter vedtak om omsorgstiltak - enten frivillig eller mot foreldrenes vilje.
  • Barn og foreldre har vanligvis rett til regelmessig samvær med hverandre.
Klage

Foreldrene og barn over 15 år har rett til å klage på vedtak barnevern har fattet. Hvis tjenesten holder fast ved vedtaket, blir klagen sendt til Fylkesmannen i Rogaland. Klager på flytting av barn etter § 4 i barnevernsloven rettes mot fylkesnemda. De som klager har rett til advokathjelp.

Klagefrist er 3 uker.

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet har også rett til å klage - klikk her for å lese mer

Mer info

Informasjon om barnevern - Bufdir

Hvordan arbeider barnevernet? Når det er bekymring om vold eller overgrep.

Kontakt

Barnevernstjenesten Gjesdal kommune
Sentralbord
Telefon 51 61 43 50
Anne Bodil Surdal
Leder
E-post
Mobil 916 46 543
barnevernleder

Åpningstider

Åpent mandag - fredag 09:00 - 15:00

Kart