Gjesdal kommune

Personvern

Personvern

Personvernerklæringen til Gjesdal kommune skal gi innbyggere og andre brukere av kommunens tjenester informasjon om hvordan kommunen behandler personopplysninger som kommunen innhenter, og hvilke rettigheter du som registrert har. Samtidig skal erklæringen bidra til trygghet og tillit til at personopplysninger blir behandlet korrekt og sikkert i kommunen. Personvernerklæringen og rutiner for håndtering av personopplysninger i Gjesdal kommune er oppdatert i tråd med personvernforordningen for EU/EØS (GDPR), Lov om behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Gjesdal kommune er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn ved bruk av kommunens tjenester.

Personvernombud

Du kan henvende deg til personvernombudet for Gjesdal kommune  dersom du har behov for råd og hjelp i personvernspørsmål.

Bertha Johanne Fjelde Sivertsen er personvernombud.
Epost: Bertha.f.sivertsen@gjesdal.kommune.no
Tlf: 51 61 42 47 / 959 88 745

Grunnprinsipper

Vi har flere grunnleggende prinsipper som gjelder hvordan vi skal håndtere dine personopplysninger:

  • Personopplysningene skal behandles lovlig, rettferdig, korrekt og med åpenhet
  • Personopplysningene skal behandles konfidensielt, vernet mot utilsiktet endring og være tilgjengelige for deg
  • Personopplysningene skal være samlet inn til bestemte formål og ikke senere bli brukt på en måte som er i strid med formålet
  • Personopplysningene skal benyttes for det konkrete formålet, og ikke lagret lenger enn det som er nødvendig eller pålagt
  • Personopplysningene skal være oppdaterte
Formål

Formålene med behandlingen er å tilby deg offentlige tjenester eller utføre lovpålagte oppgaver.

Hva som er grunnlaget for at vi kan behandle personopplysningene dine

Kommunen sin behandling av personopplysninger er først og fremst hjemlet i lov. Det er som hovedregel ikke mulig å reservere seg mot slik behandling. Noen aktuelle lover er:

Opplæringsloven

Lov om barnehage

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forvaltningsloven

Arkivloven

Du kan også gi oss samtykke til å håndtere personopplysningene i forbindelse med en avtale som du har inngått med kommunen. Dersom behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å trekke det tilbake når som helst. Det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Innsyn

Som hovedregel har du rett til innsyn i de opplysningene som vi behandler om deg. Du har også krav på å få informasjon om behandlingen.

For å få innsyn må du kontakte tjenesten eller enheten som utfører behandlingen. Du kan be om få en kopi av opplysningene som er registrert. Innsynsbegjæringen skal være skriftlig, og du må kunne dokumentere at du er rett person.

Rett til å få korrigert uriktige personopplysninger

Dersom våre opplysninger om deg ikke er riktige, har du rett til å få korrigert disse. Det gjelder også dersom vi ikke har fullstendige opplysninger om deg.

Fremgangsmåten er den samme som for innsyn.

Rett til begrenset behandling

I visse tilfeller kan du også kreve at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Dette innebærer at personopplysningene ikke kan brukes til noe, kun lagres. Behandlingen kan for eksempel begrenses i en periode dersom du mener at personopplysningene dine ikke er riktige eller er unøyaktige, og du trenger tid til å kontrollere om personopplysningene er riktige.

Du kan da kontakte tjenesten eller den aktuelle avdelingen.

Du har rett til å få kopi av dine opplysninger i et digitalt format

Dette kalles retten til dataportabilitet. Du har under enkelte omstendigheter rett til å motta opplysninger som du har gitt oss i et digitalt format, og også rett til å få informasjon overført til en annen virksomhet dersom du ønsker dette. Retten til dataportabilitet gjelder kun opplysninger som du har gitt til oss.

Rett til å få slettet personopplysninger

Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel Regnskapsloven, Forskrift om pasientjournal eller Arkivloven.

Mottakere av dine personopplysninger

Når dine personopplysninger behandles i fagsystem som ligger hos ekstern leverandør, har kommunen databehandleravtale med leverandøren for å regulere sikkerheten rundt behandlingen, og sikre at personvernet blir ivaretatt i tråd med lov og forskrift.

I noen tilfeller vil dine personopplysninger bli overført til eksterne mottakere. Det kan for eksempel være NAV, sykehus, fastlege, Utdanningsdirektoratet (i forbindelse med eksamen eller nasjonale prøver) med flere.

Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling

Vi vil påse at dine personopplysninger er godt teknisk sikret, og ta hensyn til den risikoen som behandlingen kan ha for deg. I tillegg vil vi gjennomføre andre tiltak for å nå de grunnprinsippene vi nevnte innledningsvis. Dersom noe går galt, vil vi også ha beredskapsplaner for dette.

Informasjonskapsler

Våre nettsider bruker informasjonskapsler for å tilby deg tilpassede nettjenester og gi deg en god brukeropplevelse. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på maskinen din.

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger eller du mener behandlingen strider med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.

Kontaktopplysninger

Gjesdal kommune er behandlingsansvarlig og kan kontaktes via

E-post: post@gjesdal.kommune.no

Telefon: 51 61 42 00

Postadresse: Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige. Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Du kan sende post til kommunen på en sikker måte via eDialog.

Kommunen er etter arkivloven forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen føres opp.

Dette er en kortfattet personvernerklæring med hovedregler. Dersom det er motstrid mellom den og personvernlovgivningen eller annet regelverk, har sistnevnte forrang.

Kontakt

Bertha Johanne Fjelde Sivertsen
Saksbehandler
E-post
Mobil 95 98 87 45