Aktuell informasjon

Spreieareal og husdyrgjødsel

Spreieareal og husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel er en viktig kilde til plantenæring og er en økonomisk ressurs. Samtidig kan husdyrgjødsel være opphav til forurensing av vann og utslipp til luft. Bruk av husdyrgjødsel i jordbruket er regulert for å

 • sikre tilfredsstillende kvalitet på organiske gjødselprodukter 
 • forebygge forurensningmessige, helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og av bruk av gjødselvarer av organisk oppgav
 • legge til rette for at disse produktene kan utnyttes som en ressurs
 • bidra til en miljømessig forvaltning av jordsmonnet 
 • ivareta hensynet til biologisk mangfold 

Bruken er regulert gjennom forskrift om organisk gjødsel og forskrift om gjødslingsplanlegging 

Kommunen fører tilsyn og fatter vedtak som gjelder bestemmelsene om lagring og bruk.

Om regelverket

Bruk av husdyrgjødsel blir regulert etter Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav og forskrift om gjødslingsplanlegging Forskriftene regulerer både lagring og spredning av husdyrgjødsel, silopressaft m.m og .

Lagring - Krav til lagring omfatter

 • plassering av anlegg og avstandskrav til vann for å hindre fare for forurensing
 • krav til ulike lagertyper; blautgjødsellager skal ha tette konstruksjoner
 • spesielle krav til lager for husdyrgjødsel; lageret skal ha tilstrekkelig kapasitet slik at gjødsla kan lagres fram til spredning i den tillatte perioden, minimum 8 måneder
 • krav om lager for oppsamling av silopressaft

Spredning - Krav til spredning omfatter

 • foretaket må disponere tilstrekkelig spredeareal, minimum  4 dekar fulldyrka jord pr gjødseldyrenheter (GDE)
 • Bruk av husdyrgjødsel skal inngå i årlig gjødselplan jfr forskrift om gjødselplanlegging

Forskrift om gjødslingsplanlegging har som formål å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer. Gjødslingsplanlegging skal sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel. 

Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan. 

Vi anbefaler å få utarbeidet gjødselplan fra Norsk landbruksrådgivning

Mer om godkjenning av innmarksbeite som spredeareal:

 • De fleste bruk i Gjesdal har etter søknad fått godkjent spredeareal på innmarksbeite. 
 • Gamle godkjenninger gjelder fremdeles dersom vilkår satt i vedtak etterfølges; antall beitedyr ol. Vær særlig obs på at det kan ha skjedd endringer i areal, som f.eks. nydyrking.
 • Det er laget en kartløsning for registrering av godkjent spredeareal. Dei som har fått areala sine registrert der kan finne dette på Spreiearealportalen til Temakart Rogaland.   
 • Søknad om godkjenning av spredeareal for husdyrgjødsel finner du her: soknad-om-godkjenning-av-spredeareal-for-husdyrgjodsel (PDF, 66 kB)

For mer informasjon om krav til lagring og spredning, se Mattilsynet sin veiledning til forskrift om organisk gjødsel (mattilsynet.no). 

Har du tilstrekkelig spredeareal?

For å finne ut om du har tilstrekkelig spredeareal brukes denne kalkulatoren:

GDE-kalkulator. (XLSX, 253 kB) 

Landbrukets tilskuddsordninger

Innenfor ordningen med regionalt miljøtilskudd gis det tilskudd for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

Ordningen Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) kan det søkes om tilskudd til tak over gjødselkum og lagerplass for grasballer. Maksimalt 20% godkjent kostnadsoverslag / kr 50 000 per gjødselkum.

Gjennom Innovasjon Norge (IN) kan en søke tilskudd til gjødsellager. IN vil da vite:

 • Gjødsellagringskapasitet per i dag og hvor mye det skal bygges til. Krever 10 mnd lagerkapasitet.
 • Excel-ark med beregning av lagerbehov, samt eksisterende og fremtidig lagerkapasitet brukes og legges ved søknad.
 • Søknad om gjødsellager er en forenklet søknad, men fint med siste næringsoppgave, samt selvangivelsen fra søkeren.
 • Tegning av det som skal bygges (frittstående eller integrert i nytt bygg) samt plassering på eiendommen.