Gjesdal kommune

Hva er viktig for deg for å trives UTEndørs i Ålgård sentrum?

Hva er viktig for deg for å trives UTEndørs i Ålgård sentrum?

Vi ønsker å høre hva som er viktig for deg for at du skal trives i Ålgård sentrum, enten du jobber der, bor der eller skal legge handleturen eller trimturen dit! Dine meninger er viktige når de ulike utbyggerne skal planlegge hva som skal bygges framover. 

Nye uterom

Illustrasjon: Gjesdal kommune - Klikk for stort bildeUtbyggingsområder i Ålgård sentrum.Grønn=nye parker og møteplasser. Blå=Byggeprosjekter som planlegges nå. Rosa: Byggeområder som kan utvikles i framtiden.

De neste årene vil det skje mye spennende i Ålgård sentrum! Flere private grunneiere holder på å planlegge nye bygninger i og nært sentrum. I tillegg planlegger kommunen ny utbygging ved ÅBOAS. Når sentrum er ferdig utbygd så blir det opptil 500 flere boliger der enn i dag. I tillegg kommer det nye butikker, kontorer og offentlige tjenester. Det blir stadig viktigere at det finnes mange og gode sosiale møteplasser, etter hvert som det bygges og det blir stadig flere folk som bor, jobber eller er på besøk i sentrum. 

Å ha gode sosiale møtesteder sentralt i tettstedene er et av de viktigste virkemidlene for å legge til rette for god folkehelse. Å legge til rette for at flere folk trives i sentrum vil dessuten være med på å stimulere til mer folkeliv og utvikling av nye arbeidsplasser og større tjenestetilbud. 

Derfor er det satt av plass til nye parker og lekeplasser. Disse kommer i tillegg til det som allerede er bygd. Det skal også bygges ei ny bro over Figgjoelva, slik at det blir bedre og kortere å gå til og fra sentrum. Men: planen sier ikke så mye om hvordan disse uterommene skal se ut. Derfor trenger utbyggerne hjelp fra lokalsamfunnet! Hvis du har meninger om hvordan uterommene i et attraktivt sentrum bør være, så vil vi invitere deg til å svare på en undersøkelse om dette.

Spørreundersøkelse om uterom i Ålgård sentrum 

Utstilling i Veveriet om sentrumsutvikling

Foto: Universitet i Stavanger - Klikk for stort bildeFoto: Universitetet i Stavanger

Hvis du har lyst til å se forskjellige forslag til hvordan Ålgård sentrum kan se ut i framtiden, og lese om hva som vil være viktig å ivareta i arbeidet med stedsutviklingen, så bør du ta turen innom Veveriet.

Ved Universitetet i Stavanger er det et eget byplanleggingsstudium. Mastergradsstudentene brukte hele høstsemesteret i Gjesdal med Ålgård som case for sine studentprosjekter. Studentene fikk bryne seg på reelle problemstillinger innen areal- og samfunnsplanlegging. Nå har de levert sine visjoner for hvordan de ser for seg at ulike deler av Ålgård kan utvikles framover. Studentene har benyttet teori fra et bredt fagfelt, og foreslår løsninger som skal fremme bærekraftige og menneskevennlige løsninger. Visjonene kommer til syne i flotte modeller. 

Vi har stilt ut modellene, og ønsker å bruke utstillingen som et utgangspunkt for å involvere lokalsamfunnet i en idemyldring om hvordan Gjesdal og Ålgård skal være i 2040. Modellene vil forhåpentligvis bidra til en interessant debatt. Folkevalgte, planleggere, grunneiere og privatpersoner blir utfordret til å tenke nytt om lokalsamfunnet sitt. Studentenes nye perspektiver på stedsutvikling er et godt og sunt utgangspunkt og bidrag i denne debatten. 

Du finner utstillingen i Veveriet, i kunstsalen som ligger i rommet til høyre for Café Nielsen. Utstillingen vil stå framme hele våren, og du vil få anledning til å si din mening om hva som må tas hensyn til i de ulike utbyggingsprosjektene som vil skje framover. 

Nye utbyggingsprosjekt som kommer framover

Den nærmeste tiden skal flere aktører i gang med å planlegge hva de skal bygge på de ulike eiendommene i Ålgård sentrum. Etter hvert vil det komme flere anledninger der du kan få informasjon og være med å påvirke planleggingen av: 

Illustrasjon: ComteBureau - Klikk for stort bildeIllustrasjon: ComteBureau

- ÅBOAS

Gjesdal kommune har startet planleggingen av et nytt helsekvartal i forbindelse med det eksisterende ÅBOAS-bygget i sentrum. I dette arbeidet er vi i full gang med å involvere beboere, pårørende, ansatte, naboer og resten av lokalsamfunnet slik at vi får et prosjekt som både skal sikre gode helsetjenester og som dessuten skal bli et positivt bidrag i sentrumsutviklingen. 

- "Elvebredden"

Foto: Reidun Solli Skjørestad - Klikk for stort bildeFoto: Reidun Solli Skjørestad

Utbyggeren Jædergården AS er i gang med å detaljplanlegge området rundt den gamle Jæder-fabrikken på nordsiden av Figgjoelva. På denne eiendommen er det satt av areal til parker og boliger. Gjesdal kommune ønsker at deler av eiendommen skal settes av til ny svømmehall. I tillegg kan det bli aktuelt med ulike former for tjenesteyting og næringsbebyggelse. 

- "Bruhammaren" 

I et område langs veien Bruhammaren mellom Figgjoelva og E39 er det satt av områder til boligbygging. Flere av boligområdene skal planlegges framover. I forbindelse med boligbyggingen skal det også legges til rette for flere nye uterom med sosiale møteplasser til glede for de nye beboerne i området og for alle de som vil ferdes i og forbi disse plassene. 

- Veveriet

Illustrasjon: Atsite - Klikk for stort bildeIllustrasjon: Atsite

Uterommene rundt Veveriet skal utvikles til å bli trivelige steder å oppholde seg i, både for de som bruker Veveriet og for de som går forbi området. Bakgården vil bli et aktivitetsområde tilknyttet ungdomshuset, plassen ved hovedinngangen vil bli et torg, mens plassen mot elva på kortenden av bygget kan utvikles til å bli et bedre parkområde enn i dag. 

- Øvrige sentrumsprosjekt

Det er flere ubebygde eiendommer i sentrum der det ligger til rette for ny utbygging de neste årene. Den detaljerte planleggingen av disse er imidlertid ikke i gang enda. Dette gjelder området rundt det gamle ÅFK-klubbhuset som skal rives snart, eiendommen mellom elva og det nye "kanalhuset", samt eiendommene mellom Norwegian Outlet og kanalparken. 

Framtidige utbyggingsprosjekt

Det er vedtatt at det skal bygges ny E39 i tunell utenom Ålgård. Det er foreløpig ikke bestemt når veien skal bygges, men når den kommer så vil trafikken på dagens E39 gjennom Ålgård minke kraftig. Det vil redusere problemer med støy og luftforurensning, og det vil føre til at eiendommene langs veien får nye regler for hva som er tillatt å bygge og hvor nært veien det kan tillates bygninger og tiltak. Området "Myrå" langs E39 gjennom Ålgård vil - når det i framtiden ikke er gjennomfartstrafikk der - kunne bli et flott område med en god kombinasjon av næring, bolig, aktivitetstilbud og attraktive uteområder. Når E39 forsvinner fra Ålgård i framtiden kan vi utvikle Myrå-området på en måte som gjør at de ulike delene av Ålgård blir knytta bedre sammen. I framtiden kan området bli en videreutvikling av dagens sentrum. Flere av UiS-studentenes modeller viser hvordan Myrå kan komme til å se ut i framtiden. Etter hvert vil det bli lagt til rette for at kommunen, grunneierne og lokalsamfunnet kan idemyldre sammen om hva dette området kan bli i framtiden. Du er velkommen innom utstillingen for å se på studentenes ideer!

Kontakt

Tore Glette-Iversen
Rådgiver
E-post
Mobil 47 51 74 66
Rådgiver