Gjesdal kommune

Barnehagemyndighet

Barnehagemyndighet

Kommunen sin rolle som lokal barnehagemyndighet er hjemlet i barnehageloven med forskrifter .

Kommunen sin rolle som barnehagemyndighet 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal se til at barnehagene drives i samsvar med regelverket. Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning (Kommunens rolle som barnehagemyndighet) 

Ansvaret som barnehagemyndighet gjelder både for kommunale og private barnehager.  

Krav til likebehandling og upartiskhet 

Kommunene skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet (Barnehageloven § 11) 

Klage på barnehage 

Dersom du er misfornøyd med barnehagetilbudet har du muligheter til å klage. Gjelder klagen kvaliteten på barnehagetilbudet bør du først ta det opp med ledelsen i barnehagen. Gjelder det andre generelle forhold kan du ta det opp med eier av barnehagen eller samarbeidsutvalget i barnehagen. Ønsker du å gå videre med klagen kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i Gjesdal kommune. 

Når barnehagemyndigheten mottar en klage, vil det bli vurdert om innholdet er omfattet av barnehageloven med forskrifter. Saksgang følger forvaltningsloven sine prinsipp.  Fører klagen til tilsyn er det Jæren tilsynsteam som fører tilsyn i Jærkommunene Gjesdal, Time, Klepp og Hå. 

Dersom klagen din inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil saken blir unntatt offentligheten. Saken kan likevel komme i media, men all sensitiv informasjon vil da bli fjernet.  

Kontaktperson barnehagemyndighet i Gjesdal kommune: Kari Rosland Hadland kari.hadland@gjesdal.kommune.no  

Barnehagesjef og eier av kommunale barnehager: Mona Young, mona.young@gjesdal.kommune.no