Gjesdal kommune

Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet.

Barn og ungdom kan også selv ta kontakt med barnevernet. 

Slik melder du ifra til barnevernet

Hvis bekymringen er akutt/haster ta direkte kontakt på telefon.

Det ligger mye god informasjon om det å melde bekymring til barneverntjenesten når du trykker inn på digitale meldings-skjema. 

Telefon: 51 61 43 50 / 51 61 42 00 (sentralbord). Utenom arbeidstid: 905 41 321 (barnevernvakten)
Personlig oppmøte: Rettedalen 7, 2. etasje, Ålgård (midlertidig adresse nå er Skogbakken 4, 4330 Ålgård)
Digitalt privat person: via skjema offentlig person: via dette skjema
Post: Gjesdal kommune, barnevernstjenesten, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Du kan være anonym men ikke via digitale skjema, du må da sende melding pr. post. Trykker du på denne linken finner du skjema du kan skrive ut og sende til oss. Barneverntjenesten ønsker helst at du sier hvem du er, dette fordi det gir saken større troverdighet. 

Meldeplikt

Offentlige myndigheter og en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. 

Les mer om meldeplikt her.

Hva skjer videre?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.

Barnevernet vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom det ikke er grunnlag for undersøkelse. Undersøkelsen skal gjennomføres så fort som mulig, og senest innen 3 måneder. Undersøkelsen tilpasses sakens alvorlighetsgrad, skal stå i forhold til meldingens innhold og skal ivareta barnets beste. Barneverntjenesten iverksetter tiltak om nødvendig.