Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Hvis meldingen også omfatter søsken, må du sende én bekymringsmelding for hvert barn.

Barn og ungdom kan også selv ta kontakt med barnevernet. 

Slik melder du ifra til barnevernet

Hvis bekymringen er akutt/haster ta direkte kontakt på telefon.

Telefon: 51 61 43 50 / 51 61 42 00 (sentralbord). Utenom arbeidstid: 905 41 321 (barnevernvakten)
Personlig oppmøte: Rettedalen 7, 2. etasje, Ålgård
Digitalt: via skjema
Post: Gjesdal kommune, barnevernstjenesten, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Du kan være anonym

Du kan velge å være anonym. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken større troverdighet.

Meldeplikt

Offentlige myndigheter og en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. 

Les mer om meldeplikt her.

Hva skjer videre?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.

Barnevernet vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom den ikke er seriøs. Undersøkelsen skal gjennomføres så fort som mulig, og senest innen 3 måneder. Undersøkelsen tilpasses sakens alvorlighetsgrad, skal stå i forhold til meldingens innhold og skal ivareta barnets beste. Barneverntjenesten iverksetter tiltak om nødvendig.