Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Vi vil at alle barn og unge skal trives og oppleve god læring og utvikling.

Noen ganger oppstår utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en måte å jobbe på slik at barn, ungdom og familier i Gjesdal får den hjelpen de trenger.  

BTI

Hva er Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)?

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som brukes i kontakt med gravide, barn, unge og foresatte det er knyttet undring eller bekymring til. BTI skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og brukermedvirkning.

Tidlig innsats handler om å oppdage og følge opp så tidlig som mulig for å unngå at utfordringer utvikler seg negativt. Det kan være forhold i hjemmet, barnet/familien eller miljøet rundt som bidrar til utfordringene.

Samordning av tjenestene betyr at det er helhet og sammenheng i hjelpen som tilbys. Det er godt samarbeid mellom familien og ulike instanser, og det er tydelig hvem som gjør hva. Samarbeidet evalueres jevnlig.

Brukermedvirkning innebærer at tilbudet til barnet og familien tilpasses ut fra deres behov. Barnet og familien er aktive deltakere i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. 

 

Bekymret for barn, ungdom eller familie? Sjekk BTI handlingsveilederen

I Gjesdal har vi utviklet en handlingsveileder som viser hva du kan gjøre dersom du lurer på om barn, ungdom eller familier trenger hjelp. Ansatte i Gjesdal jobber etter denne: Handlingsveileder BTI = Bedre tverrfaglig innsats

Du kan også lese mer om ulike tilbud: Hjelp til barn, unge og familier 

Samhandlingsforløp - psykiske helseplager hos barn og unge

Helse Stavanger har laget et kart over helsetjenestene for barn og unge. Gjesdal kommune har vært involvert i prosessen. Verktøyet består av 7 samhandlingsforløp for de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge. Forløpene fungerer som et kart over tjenestene og gir oversikt over de ulike tjenestene sin rolle og ansvarsområde.

Verktøyet er først og fremst laget for fagfolk for at de skal klare å gi barn og unge et sammenhengende hjelpetilbud. Det finnes også egen informasjon for barn, unge og foresatte om hvor de kan få hjelp.

Les mer på Helse Stavanger sin nettside. 

Tverrfaglig team 0-7 år

Hva er tverrfaglig team 0-7 år?

Tverrfaglig samarbeid om barn 0 – 7 år

Som forelder kan du oppleve at barnet ditt strever, eller du kan være bekymret for barnets trivsel eller utvikling. Noen ganger er det vanskelig å vite hva barnet og familien trenger, og hvem som kan hjelpe. Da kan det være nyttig å møte fagpersoner fra flere tjenester samtidig i et tverrfaglig team. Teamet er for familier med barn i alderen 0-7 år.

For mer informasjon om tverrfaglig team 0 – 7 år, se brosjyre (PDF, 293 kB)

Hvem kan henvende seg til tverrfaglig team?
1. Foreldre/foresatte kan selv melde inn saker.
2. Helsestasjon, barnehage eller skole kan melde sak til møte i tverrfaglig team. Dette skal være i samråd med foreldre/foresatte.

Møtedatoer for tverrfaglig team?

Møtedatoer

Teamet har faste møter 1 gang i måneden på helsestasjonen. Neste møte er 3. juni 2021.

Hvordan går jeg fram som forelder/foresatt?

Som forelder/foresatt kan du ta kontakt på tre ulike måter. Du velger det du synes er best.

1. Kontakt helsestasjon eller barnets barnehage/skole for å be om drøfting i tverrfaglig team.

2. Kontakt teamkoordinator eller andre deltagere i tverrfaglig team.

Teamkoordinator May Britt Nordtveit tlf. 51 61 43 15. E-post: may.britt.nordtveit©gjesdal.kommune.no

Helsestasjon Bente Størksen Lillebø tlf. 51 61 44 90

Familiesenter Aud Samnøy Eidsvåg tlf. 90410651

Barnevern Eirin Jannicke Dale tlf.  51614350

PPT Kristin Ravndal tlf. 5161 4330

3. Du kan selv melde inn en sak ved å benytte digitalt henvendelssesskjema

Personopplysninger

Utgangspunktet for tverrfaglig samarbeid og informasjon til andre tjenester er at det er familien som eier opplysningene, og det er familien som styrer hvem som skal ha informasjon om hva.

Samtykke fra foreldre/foresatte er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon om barnet i møtet.

Dette gjelder ikke ved bekymring for at barn er utsatt for vold, overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt, jf. ansattes meldeplikt til barneverntjenesten.

Kontakt

Monica Johansen Bjerkreim
Oppvekstkoordinator
E-post
Telefon 51 61 43 62
Mobil 904 03 193