Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Vi vil at alle barn og unge skal trives og oppleve god læring og utvikling.

Noen ganger oppstår utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en arbeidsmodell som skal sikre at barn, unge og familier som lever i vanskelige livssituasjoner fanges opp tidlig og får riktig og helhetlig hjelp. 

Gjesdal kommune er i startfasen med BTI arbeidet. Det vil blir lagt ut mer informasjon på nettsidene våre etter hvert.

BTI

Hva er Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)?

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som brukes i kontakt med gravide, barn, unge og foresatte det er knyttet undring eller bekymring til. BTI skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og brukermedvirkning.

Tidlig innsats handler om å oppdage og følge opp så tidlig som mulig for å unngå at utfordringer utvikler seg negativt. Det kan være forhold i hjemmet, barnet/familien eller miljøet rundt som bidrar til utfordringene.

Samordning av tjenestene betyr at det er helhet og sammenheng i hjelpen som tilbys. Det er godt samarbeid mellom familien og ulike instanser, og det er tydelig hvem som gjør hva. Samarbeidet evalueres jevnlig.

Brukermedvirkning innebærer at tilbudet til barnet og familien tilpasses ut fra deres behov. Barnet og familien er aktive deltakere i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.