Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal. Vi vil at alle barn og unge skal trives og oppleve god læring og utvikling.

Noen ganger oppstår utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en måte å jobbe på slik at barn, ungdom og familier i Gjesdal får den hjelpen de trenger.  

BTI

Hva er Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)?

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som brukes i kontakt med gravide, barn, unge og foresatte det er knyttet undring eller bekymring til. BTI skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og brukermedvirkning.

Tidlig innsats handler om å oppdage og følge opp så tidlig som mulig for å unngå at utfordringer utvikler seg negativt. Det kan være forhold i hjemmet, barnet/familien eller miljøet rundt som bidrar til utfordringene.

Samordning av tjenestene betyr at det er helhet og sammenheng i hjelpen som tilbys. Det er godt samarbeid mellom familien og ulike instanser, og det er tydelig hvem som gjør hva. Samarbeidet evalueres jevnlig.

Brukermedvirkning innebærer at tilbudet til barnet og familien tilpasses ut fra deres behov. Barnet og familien er aktive deltakere i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. 

 

Bekymret for barn, ungdom eller familie? Sjekk BTI handlingsveilederen

I Gjesdal har vi utviklet en handlingsveileder som viser hva du kan gjøre dersom du lurer på om barn, ungdom eller familier trenger hjelp. Ansatte i Gjesdal jobber etter denne: Handlingsveileder BTI = Bedre tverrfaglig innsats

Du kan også lese mer om ulike tilbud: Hjelp til barn, unge og familier 

Samhandlingsforløp - psykiske helseplager hos barn og unge

Helse Stavanger har laget et kart over helsetjenestene for barn og unge. Gjesdal kommune har vært involvert i prosessen. Verktøyet består av 7 samhandlingsforløp for de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge. Forløpene fungerer som et kart over tjenestene og gir oversikt over de ulike tjenestene sin rolle og ansvarsområde.

Verktøyet er først og fremst laget for fagfolk for at de skal klare å gi barn og unge et sammenhengende hjelpetilbud. Det finnes også egen informasjon for barn, unge og foresatte om hvor de kan få hjelp.

Les mer på Helse Stavanger sin nettside. 

Tverrfaglig team 0-7 år

Hva er tverrfaglig team 0-7 år?

Tverrfaglig samarbeid om barn 0 – 7 år
Som forelder kan du oppleve at barnet ditt strever, eller du kan være bekymret for barnets trivsel eller utvikling. Noen ganger er det vanskelig å vite hva barnet og familien trenger, og hvem som kan hjelpe. Da kan det være nyttig å møte fagpersoner fra flere tjenester samtidig i et tverrfaglig team. Teamet er for familier med barn i alderen 0-7 år.

For mer informasjon om tverrfaglig team 0 – 7 år, se brosjyre (PDF, 294 kB)

Deltakere i tverrfaglig team 0-7 år

Barnehage v/Anne Gro Håland
Helsestasjon v/Maria Gill
Familiesenter v/Aud Samnøy Eidsvåg
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) v/Kristin Ravndal
Barneverntjenesten v/Nina Joakimsen Aardal

Hvem kan henvende seg til tverrfaglig team?
1. Foreldre/foresatte kan selv ta kontakt for drøfting med teamet. 
2. Barnehage, skole og ulike tjenester han henvende seg til teamet. Dette skal være i samråd med foresatte i enkeltsaker.

Møtedatoer for tverrfaglig team?

Møtedatoer
Teamet har møter en gang i måneden. Adresse: Rettedalen 7, 4330 Ålgård

Tidspunkt høsten 2021
Torsdag 26. august kl.12.15-15.15 

Torsdag 23. september kl.12.15-15.15

Torsdag 28. oktober kl.12.15-15.15

Tirsdag 23. november kl.08.30.-11.30 

Tirsdag 14. desember kl.08.30 -11.30 

Hvordan går jeg fram som foresatt?

Som foresatt kan du ta kontakt på tre ulike måter. Du velger det du synes er best.

1. Kontakt helsestasjon eller barnets barnehage/skole for å be om drøfting i tverrfaglig team.
 

2. Kontakt familiesenteret v/Aud Samnøy Eidsvåg, eller andre deltagere i tverrfaglig team.

Familiesenter: Aud Samnøy Eidsvåg tlf. 90410651

Helsestasjon: Maria Gill tlf. 51 61 44 90

Barnevern: Nina Joakimsen Aardal tlf. 51 61 43 50

PPT: Kristin Ravndal tlf. 51 61 43 32

Barnehage: Anne Gro Håland 51 61 48 76
 

3. Du kan selv melde inn en sak ved å benytte digitalt henvendelsesskjema. Du vil da bli kontaktet av en i teamet.

Hvordan går jeg frem som ansatt?

Viktig å vite for deg som er ansatt i Gjesdal kommune.

Brosjyre (PDF, 294 kB)med info om tverrfaglig team 0-7 år. 

Målet med tverrfaglig team:

 • Tidlig og helhetlig hjelp til barn/familier som har behov for det.  
 • Foresatte opplever reell medvirkning i prosessen.  ​
 • Ha en tverrfaglig arena for drøfting og samarbeid, og avklare hva ulike instanser kan bidra med. 

Hvilke saker?

 • I henhold til BTI handlingsveilederen snakker vi om saker på nivå 2 (tverrfaglig samarbeid).
 • Individnivå: Undring eller bekymring som handler om barnet og miljøet rundt.
 • Gruppenivå: Samspillsutfordringer på gruppenivå.
 • Dersom det er behov for en breiere tverrfaglig drøfting enn det som er mulig i styrkingsteamet på skolen, kan tverrfaglig team være arenaen. Det er lav terskel for å melde inn saker. Før henvendelse om drøfting i tverrfaglig team, skal det beskrives hva som er gjort i egen avdeling, og evt. oppfølging av andre hjelpetjenester. Dersom henvendelsen kommer via skole, skal styrkingsteamet være kjent med at saken tas opp i tverrfaglig team. Greit å vite: Foresatte kan ta direkte kontakt med tverrfaglig team uten at styrkingsteamet er involvert.
 • Saker der det er «opplagt» hvilken tjeneste det er behov for, skal ikke innom tverrfaglig team. Ta direkte kontakt med instansen(e) det gjelder.
 • Er du usikker på om saken er aktuell for tverrfaglig team? Ta kontakt med familiesenteret v/Aud Samnøy Eidsvåg for en drøfting - så finner dere utav det!
   

Som ansatt kan du ta kontakt med tverrfaglig team på ulike måter:

1. Du kan i samarbeid med foresatte fylle ut digitalt henvendelsesskjema.

2. Du kan kontakte familiesenteret v/Aud Samnøy Eidsvåg eller andre deltakere i teamet. 
    Familiesenter: Aud Samnøy Eidsvåg tlf. 90410651
    Helsestasjon: Maria Gill tlf. 51 61 44 90
    Barnevern: Nina Joakimsen Aardal tlf. 51 61 43 50
    PPT: Kristin Ravndal tlf. 51 61 43 32
    Barnehage: Anne Gro Håland 51 61 48 76

Personopplysninger

Utgangspunktet for tverrfaglig samarbeid og informasjon til andre tjenester er at det er familien som eier opplysningene, og det er familien som styrer hvem som skal ha informasjon om hva.

Samtykke fra foreldre/foresatte er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon om barnet i møtet.

Dette gjelder ikke ved bekymring for at barn er utsatt for vold, overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt, jf. ansattes meldeplikt til barneverntjenesten.

 

Tverrfaglig team 12-18 år

Hva er tverrfaglig team 12-18 år?

Tverrfaglig team er et tilbud der alle bekymringer som handler om ungdommen og miljøet rundt er relevant f.eks. trivsel, samspill, vennskap, mobbing, utenforskap, motivasjon og læring, følelser og uttrykk, konflikter, psykiske helseutfordringer, rus og kriminalitet.

Noen ganger er det vanskelig å vite hva ungdommen og familien trenger, og hvem som kan hjelpe. Da kan det være nyttig å møte fagpersoner fra flere tjenester samtidig i et tverrfaglig team. Teamet er for familier med ungdom i alderen 12-18 år. Både ungdom og foresatte kan ta kontakt med teamet.

Når ungdom, foresatte og flere fagpersoner møtes, er det lettere å få oversikt over situasjonen. Hensikten er å få en felles forståelse av hva som er behovet og utfordringen, og sammen snakke om hva som kan hjelpe. Ungdom og foresatte kan treffe hele eller deler av teamet. Vi tror at ungdom, foresatte og ansatte finner de beste løsningene sammen.

For mer informasjon om tverrfaglig team 12-18 år, se brosjyre  (PDF, 371 kB)

Deltakere i tverrfaglig team 12-18 år:
- Ungdom og foresatte inviteres til å delta
- Skolehelsetjenesten v/Henriette Aase Fuglestad
- Familiesenteret v/Kari Anne Nøglegaard
- Barneverntjenesten v/Marie Årrestad Stave
- PPT v/Neringa Blaziene
- Mestringsenheten v/Endre Vingen Eide
- Lege v/Maria Heskestad Lund
- Skole v/Trond Niemi
- Ungdomsoppfølger v/Per Christian Einarsen  
- Oppvekstkoordinator/SLT-koordinator v/Monica J. Bjerkreim

Hvem kan henvende seg til tverrfaglig team?
1. Ungdom og foresatte kan selv ta kontakt for drøfting med teamet. 
2. Skole og ulike tjenester han henvende seg til teamet. Dette skal være i samråd med ungdom/foresatte i enkeltsaker.

Møtedatoer for tverrfaglig team 12-18 år?

Møtedatoer: Teamet har møter en gang i måneden.

Tidspunkt høsten 2021
Onsdag 1. september   kl. 12-15 
Mandag 4. oktober        kl. 12-15 
Onsdag 10. november  kl. 12-15 
Mandag 13. desember  kl. 12-15 

Adresse: Møterom i kjelleren i Rettedalen 7, 4330 Ålgård

Hvordan går jeg frem som ungdom eller foresatt?

Ungdom eller foresatte kan ta kontakt på ulike måter. Velg det du synes er best.
1. Kontakt ungdommens skole eller helsesykepleier for å be om drøfting i tverrfaglig team.
2. Kontakt koordinator for teamet, Monica J. Bjerkreim tlf. 90403193, eller en av de andre i teamet.
3. Benytt digitalt henvendelsesskjema. (ID-porten, bare for foresatte). Du vil da bli kontaktet av en i teamet.

Faste deltakere i tverrfaglig team 12-18 år
- Skolehelsetjenesten: Henriette Aase Fuglestad, tlf. 51 61 44 90
- Familiesenteret: Kari Anne Nøglegaard, tlf. 90410651
- Barneverntjenesten: Marie Årrestad Stave, tlf. 51 61 43 50
- PPT: Neringa Blaziene, tlf. 51 61 43 32
- Mestringsenheten: Endre Vingen Eide
- Lege: Maria Heskestad Lund
- Skole: Trond Niemi, tlf. 51 61 47 20
- Ungdomsoppfølger v/Per Christian Einarsen, tlf. 90410651   
- Oppvekstkoordinator/SLT-koordinator: Monica J. Bjerkreim, tlf. 90403193

Hvordan går jeg frem som ansatt?

Viktig å vite for deg som er ansatt i Gjesdal kommune. Brosjyre (PDF, 371 kB)med info om tverrfaglig team 12-18 år.

Mål: Tverrfaglig team ungdom skal bidra til at

 • Ungdom får den hjelpen de trenger.
 • Ungdom merker at ansatte ser, hører og handler – sammen!
 • Vi har et solid tverrfaglig samarbeid rundt ungdom.

Hvilke saker?

 • I henhold til BTI handlingsveilederen snakker vi om saker på nivå 2 (tverrfaglig samarbeid).
 • Individnivå: Undring eller bekymring som handler om barnet og miljøet rundt.
 • Gruppenivå: Samspillsutfordringer på gruppenivå.
 • Dersom det er behov for en breiere tverrfaglig drøfting enn det som er mulig i styrkingsteamet på skolen, kan tverrfaglig team være arenaen. Det er lav terskel for å melde inn saker. Før henvendelse om drøfting i tverrfaglig team ungdom, skal det beskrives hva som er gjort i egen avdeling, og evt. oppfølging av andre hjelpetjenester. Dersom henvendelsen kommer via skole, skal styrkingsteamet være kjent med at saken tas opp i tverrfaglig team. Greit å vite: Ungdom/foresatte kan ta direkte kontakt med tverrfaglig team uten at styrkingsteamet er involvert.
 • Saker der det er «opplagt» hvilken tjeneste det er behov for, skal ikke innom tverrfaglig team. Ta direkte kontakt med instansen(e) det gjelder.
 • Er du usikker på om saken er aktuell for tverrfaglig team? Ta kontakt med en i teamet - så finner vi utav det!

Hvordan ta kontakt som ansatt?
1. Du kan i samarbeid med ungdom og foresatte fylle ut digitalt henvendelsesskjema 
2. Du kan kontakte koordinator for teamet, Monica J. Bjerkreim tlf. 90403193, eller en av de andre i teamet.

Faste deltakere i tverrfaglig team 12-18 år
- Skolehelsetjenesten: Henriette Aase Fuglestad, tlf. 51 61 44 90
- Familiesenteret: Kari Anne Nøglegaard, tlf. 90410651
- Barneverntjenesten: Marie Årrestad Stave, tlf. 51 61 43 50
- PPT: Neringa Blaziene, tlf. 51 61 43 32
- Mestringsenheten: Endre Vingen Eide
- Lege: Maria Heskestad Lund
- Skole: Trond Niemi, tlf. 51 61 47 20
- Ungdomsoppfølger v/Per Christian Einarsen, tlf. 90410651   
- Oppvekstkoordinator/SLT-koordinator: Monica J. Bjerkreim, tlf. 90403193

Hovedregel – samtykke i enkeltsaker: 
Ansatt har tatt opp bekymringen med ungdom og foresatte og de er enige om å henvende seg til teamet for tverrfaglig drøfting, råd og veiledning. Ungdom har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges stor vekt. Fra ungdommen er 16 år, skal en selv samtykke til drøfting i tverrfaglig team. Bruk samtykkeskjema i BTI handlingsveilederen. 

Anonyme saker - unntaksvis:  
Anonyme individsaker kan meldes inn. Merk: Anonymiteten skal være reell. Det innebærer at det på ingen måte skal være gjenkjennbart hvem opplysningene gjelder. Det er ikke nok å bare ta vekk navn og alder, man må være sikker på at det som formidles ikke kan knyttes til personen/familien. Saker på gruppenivå kan også drøftes anonymt.

Personopplysninger

Utgangspunktet for tverrfaglig samarbeid og informasjon til andre tjenester er at det er familien som eier opplysningene, og det er familien som styrer hvem som skal ha informasjon om hva.

Samtykke fra foresatte/ungdom er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon om ungdom i møtet.

Dette gjelder ikke ved bekymring for at ungdom er utsatt for vold, overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt, jf. ansattes meldeplikt til barneverntjenesten.

Kontakt

Monica Johansen Bjerkreim
Oppvekstkoordinator
E-post
Telefon 51 61 43 62
Mobil 904 03 193