Gjesdal kommune

Helsesykepleier på skolen

Helsesykepleier på skolen

Velkommen til skolehelsetjenesten i Gjesdal kommune.
Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonsarbeidet, og skal bidra til å forebygge sykdom og skade, fremme god psykisk og fysisk helse, og gode sosiale og miljømessige forhold blant elevene. 

Hva tilbyr vi?

Alle skolene i Gjesdal har knyttet til seg en fast helsesykepleier. Helsesykepleier gjennomfører faste individuelle helseundersøkelser og samtaler, samt gruppesamlinger, undervisning og vaksinering i henhold til nasjonale retningslinjer. Hun tilbyr også helseundersøkelser og samtaler etter individuelle behov.

Det skal være lav terskel for kontakt med helsesykepleier. Hun er allikevel ikke fysisk tilstede på alle skolene til enhver tid, så henvendelser via mail og telefon kan ofte være nyttig. Helsesykepleier vil da ta kontakt ved anledning. Både elever, foreldre og lærere er velkomne til å ta kontakt.

Helsesykepleier kan hjelpe med ulike tema, tilbud og spørsmål, som sosiale eller psykiske vansker, mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst.  Fysiske plager kartlegges og det vurderes når lege bør kontaktes. Det er tilbud om samtaler med barn og ungdom når de møter utfordringer som samlivsbrudd, tap, sorg, sykdom, etc. Helsesykepleier vil også i samarbeid med foreldre kunne samarbeide og/eller henvise til andre instanser som skole, fastlege, tannlege, fysioterapeut, PPT, familiesenter, barnevern, BUP og spesialisthelsetjenesten.  

Trefftider

Kontaktinformasjon for helsesykepleier de ulike skolene:

Ålgård skole:
Cecilie Ravndal. Tilstede hver dag.

Solås skole:
Siri Vatland og Pernille Hoff Hebnes. Tilstede hver dag.

Bærland skole:
Åse Karin Byberg Taugbøl. Tilstede hver dag.

Oltedal skole:
Marianne Apeland Løvåsen. Tilstede mandag, onsdag og torsdag.

Dirdal skole (og Kongstun kristne friskole):
Astrid Hammer Haugland. Tilstede mandag, onsdag og torsdag.

Gjesdal ungdomsskole:
Linn Nessa og Kristin Helene Wingård. Tilstede hver dag.

Du kan også komme i kontakt med helsesykepleier via helsestasjonen på telefon 51614490 eller via Visma skole.

 

Program for skolehelsetjenesten

Årsplan for skolehelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for skolehelsetjenesten

Journalføring

Det opprettes helsejournal på alle barn i helsestasjonstjenesten Forskrift om pasientjournal (§ 4). Når barnet begynner på skolen overflyttes journalen til skolehelsetjenesten.

Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10. klassetrinn. Journalen inneholder blant annet vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser (§ 8).

Gi oss beskjed dersom dere flytter, slik at vi kan sende journalen til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste for at de skal kunne følge opp barnet videre.

Innsynsrett

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 3-4.

Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år.

Vaksiner

Alle barn i Norge tilbys vaksiner ut fra et standard barnevaksinasjonsprogram. Etter fullført program er de langvarig beskyttet mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, meslinger, røde hunder, kusma og HPV. Barn født etter november 2016 har også beskyttelse mot hepatitt B.

Det er aldri for sent å begynne vaksinasjonsprogrammet. Ta kontakt med helsesykepleier på skolen dersom dere tidligere har takket nei til vaksiner, men allikevel ønsker det. Det vil fremdeles være gratis så lenge barnet går i grunnskolen.

I løpet av skoletiden gis det vaksiner i andre, sjette, sjuende og tiende klasse.

Husk at barnet selv må fylle på vaksinen mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste hvert 10. år etter avsluttet grunnskole.

Oversikt over dine og dine barns vaksiner finner du her.

Dersom dere skal reise til ikke-vestlige land, kan det være aktuelt med andre vaksiner. Ta kontakt med Forusakutten.