Gjesdal kommune

Informasjon til nye 1. klasseforeldre

Informasjon til nye 1. klasseforeldre

Skolekontoret inviterer alle foreldre til de nye førsteklassingene til et foreldremøte mandag 11.mars kl. 18.30-20.00. Møtet holdes på Veveriet, 3.etg i Blå sal. 

​Det nærmer seg skolestart for alle nye førsteklassinger i Gjesdal kommune. Det er en spennende tid for både voksne og barn.  En ny epoke skal snart begynne. Fra å være eldst i barnehagen, skal fem- og seksåringene orientere seg i en helt ny hverdag på skolen. Sammen kan vi bidra til at barna får en trygg og god overgang og start på skoleløpet.

 

Lenke til registreringsskjema for nye førsteklassinger

Registrering av førsteklassinger, skolestart høsten 2024

Nå nærmer det seg skolestart. I den forbindelse er det viktig at vi får registrert riktige opplysninger om det enkelte barnet i elevarkivet vårt.

Vi ber dere om å svare på registreringsskjemaet i lenken under innen 30.11.2023.

Her er lenke til registrerings-/innskrivings-skjema:

Registrering førsteklassing - Gjesdal kommune

 Er noe uklart kan det sendes mail til Ann Elin Lima: ann.elin.lima@gjesdal.kommune.no

Alle foresatte til barn som skal starte i 1. klasse til høsten, vil bli invitert til et felles informasjonsmøte våren 2024. Møtet er på Veveriet i 3.etasje mandag 11.mars kl. 18.30-20.00. 

Møtet gjelder for alle skolene i Gjesdal. Egen invitasjon kommer i MyKid.

Vennlig hilsen Gjesdal skolekontor.

Søknad om skolebytte

 

Du skal benytte dette skjemaet om du ønsker at ditt barn skal gå på en annen skole enn det som er definert som barnets nærskolen. 

I Gjesdal kommune er det nærskoleprinsippet som ligger til grunn for hvilken skole eleven skal gå på. Det er barnets folkeregistrert adresse som avgjør hva som er barnet nærskole. Hvilken skole barnet skal gå på, blir opplyst i det digitale innskrivingsskjemaet foresatte får tilsendt i desember/januar før barnet begynner i 1. klasse.

Er du ny i kommunen, kan du på bakgrunn av barnets folkeregistrerte adresse finne ut hva som er ditt barns nærskole. 

Se denne listen over gatenavn og skoletilhørighet. 

Om søknaden innvilges eller ikke, vil bygge på en samlet vurdering av flere faktorer:

 • Barnets rett til å gå på nærskolen som sikrer sosial tilhørighet til nærmiljøet, og at søsken får gå på samme skole
 • Individuelle behov som helse, trygghet og trivsel
 • Kapasitet på ønsket skole
 • Barnets beste vurdering

 

Der det søkes om å beholde skoleplass etter flytting, tar vi blant annet hensyn til:

 • Om barnet har kort tid igjen på skolen før eleven begynner på ungdomsskole eller VGS.
 • Særlig relasjonell sårbarhet hos barnet.

Å beholde skoleplass etter flytting ut av kommunene, innvilges som hovedregel ikke.

Ta gjerne kontakt med rådgiver Stine Karen Kjellås om du har spørsmål.

Telefon: 97664533

Mail: «stinekaren.kjellas@gjesdal.kommune.no»

Barnet mitt skal begynne i 1. klasse. Hvordan melder jeg inn dette?
 • I Gjesdal kommune praktiseres "nærskoleprinsippet". Det betyr at barnet skal få plass på den skolen som ligger nærmest der eleven bor. 
 • Innskrivingsskjemaet er digitalt og sendes ut i løpet av januar.
 • I løpet av januar/februar arrangeres det et kommunalt informasjonsmøte om det å begynne på skolen. Dette er for alle "skolestarter-foreldre". (utgår 2020 pga covid 19)
 • Dette gjennomføres også treff på de ulike skolene med informasjonsmøter for foreldre og gjerne en "bli kjent"-dag for elevene.
 • Dette er det skolen selv som organiserer og invitasjon til dette blir sendt fra den enkelte skole.
 • Er du kommet flyttende til kommunen like før skolestart? Ta kontakt med nærskolen eller kommunen.
Snart skolestart. Sammen om den gode overgangen.

Snart skolestart. Sammen om den gode overgangen. Brosjyre (PDF, 283 kB)

 

I denne brosjyren får du litt informasjon, og noen ønsker fra oss som jobber med barn i Gjesdal kommune.

På grunn av pandemien blir det ikke arrangert felles informasjonsmøte for 1.klasse i regi av skolekontoret dette året. 

Mer informasjon om skolestart vil bli gitt på skolenes foreldremøter og lagt ut på skolenes hjemmeside.  

Dersom dere har spørsmål om det å begynne på skolen kan dere ta kontakt direkte med skolen barnet skal gå på. 

 

 

 

 

 

Utsatt eller fremskutt skolestart

Utsatt skolestart 

Dersom du mener barnet ditt har behov for ett ekstra utviklingssår før skolestart, må du søke om dette.

Les mer i opplæringsloven § 2-1 . 

For at skolestarten skal kunne utsettes, må PPT vurdere og anbefale dette. Dersom det i vurderingen er tvil om at barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling, har barnet rett til å utsette skolestarten med ett år - dersom foreldrene ønsker det. 

Utsatt skolestart kan være aktuelt for: 

Barn som vil klare seg uten støtte- eller spesialundervisning på skolen dersom de får et ekstra år i barnehagen 

Skolen tilbyr spesialundervisning til barn som trenger større grad av tilrettelegging. Utsatt skolestart vil derfor ikke være like aktuelt for: 

Barn med store og varige funksjonsnedsettelser og vansker 

Barn som vil ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden 

 

Framskutt skolestart 

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normalt, er dette mulig dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april i det aktuelle året. 
Les mer i opplæringsloven § 2-1 . 
 
PPT må vurdere og anbefale dette dersom barnet skal begynne ett år for tidlig på skolen. 

 

Slik foregår prosessen 

Søknad om utsatt eller fremskutt skolestart sendes skolekontoret i Gjesdal kommune, som etter mottatt søknad går i dialog med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). PPT gjør en sakkyndig vurdering. Vedtak fattes av skolesjef i tråd med den sakkyndige vurderingen fra PPT. 
 
Har du spørsmål, ta kontakt med skolekontoret  

v/rådgiver Stine Karen Kjellås,  

stinekaren.kjellas@gjesdal.kommune.no  

 

Lenke til søknadsskjema 

 

Søknadsfrist 15. januar  

 

 

Hvilken skole skal barnet mitt gå på?

Hovedregelen i Opplæringslovens § 8-1 er at elevene skal få gå på den skolen de bor nærmest. Kommunen kan lage vedtekter som åpner for avvik fra regelen. Unntak kan gjøres for å utnytte kapasiteten på skolene og møte variasjoner i elevtallet.

Se liste over gatenavn og skoletilhørighet.
Skole-gatenavn (PDF, 145 kB)
Noen gater kan være delt mellom to skolekretser.

Er du i tvil ta kontakt med skolen, eller kommunen

Hvordan melder jeg barnet mitt inn i skolefritidsordningen (SFO)

Søknadsskjema ligger på skolenes hjemmeside.

De har også skjema for ønsker om endringer i bruk av SFO.

 • Det er mulig å endre tilbudet i SFO med èn mnd varsel, gjeldende fra den 1. hver mnd (jfr vedtekter)
 • Ved oppsigelse er det 3 mnd frist, gjeldende fra den 1. hver mnd (jfr vedtekter)
 • Dersom det er faste endringer i tider (men beholde samme tilbud), skal dette også sendes inn her.