Gjesdal kommune

Permisjon, fritak og fravær

Permisjon, fritak og fravær

Barn og unge har rett og plikt til en offentlig grunnskoleopplæring. Opplæringsplikten innebærer at elevene skal delta i opplæringen, og at de ikke kan være borte fra opplæringen uten at de er innvilget permisjon eller har fravær av helsemessige grunner.  

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil 2 uker. Skolen vurderer om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon for mer enn 2 uker av gangen. Foreldre/foresatte må sørge for at nødvendig opplæring blir gjennomført i permisjonstida. 

Opplæringslova §2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa

Andre trossamfunn

Elever som hører til andre trossamfunn enn den norske kirke, har rett på permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldre/foresatte må sørge for at nødvendig opplæring blir gjennomført i permisjonstida. 

Opplæringslova § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa

Fritak i KRLE-faget

Foreldre kan søke elevene fri for enkelte elementer i KRLE-undervisningen. Elever som har blitt 15 år, kan selv gi skriftlig melding om fritak. 

Foreldre trenger ikke å søke om fritak, en trenger kun å sende melding til skolen om hva en ønsker fritak for. En kan ikke søke fritak for hele faget eller hele kompetansemål, retten er avgrenset til de aktivitetene og arbeidsmåtene skolen velger for å formidle kunnskapen. Dette kan en lese mer om her

Saksbehandling av søknad om ferie og permisjon

Skolen har plikt til å behandle søknaden så snart som mulig. Dersom skolen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaket. Klagen kan sendes til instansen som fatta vedtaket. Du kan søke om permisjon fra skolen via foresattportalen eller via appen Visma min skole.

Siden er under arbeid

Kontakt

Hilde Siira
Leder
E-post
Telefon 51 61 43 13
Mobil 95 29 48 15
skolesjef
Stine Karen Kjellås
Rådgiver skole
E-post
Mobil 97 66 45 33