Permisjon, fritak og fravær

Permisjon, fritak og fravær

Barn og unge har rett og plikt til en offentlig grunnskoleopplæring. Opplæringsplikten innebærer at elevene skal delta i opplæringen, og at de ikke kan være borte fra opplæringen uten at de er innvilget permisjon eller har fravær av helsemessige grunner.  

Permisjon og fritak skole

Fravær og permisjon

Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Dokumentert fravær i grunnskolen er bare permisjon innvilget av skolen eller sykdom. Skolen kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker. Forutsetningen er at det er forsvarlig å gi eleven fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om eleven får opplæring i permisjonstiden.

Hovedregelen er at alt fravær på ungdomstrinnet skal føres på vitnemålet. For inntil 10 skoledager per skoleår kan en elev likevel kreve at fravær ikke skal føres på vitnemålet. Dette gjelder bare dersom fraværet skyldes helsegrunner som er dokumentert ved legeerklæring eller at skolen har innvilget permisjon. 
Når elever har stort fravær kan det føre til at lærer ikke får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. (Opplæringsloven § 2-13 og forskrift til opplæringsloven kap.3)  

Søknadsskjema elevpermisjon

Skal eleven være i utlandet i to uker eller mer?

Elever som oppholder seg i utlandet skrives ut fra skolen og inn igjen når de kommer tilbake. Årsaken til dette er at skolen ikke har ansvar for elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker.

Hva slags undervisning kan en søke fritak fra?

Eleven skal få fritak fra de delene av opplæringen i et fag som de mener strider mot egen religion eller eget livssyn. Foreldrene må melde fra om dette skriftlig til skolen. 

Vi vil for øvrig understreke at religion, livssyn og etikk (RLE) er et vanlig skolefag som normalt skal samle alle elever. Faget skal gi kunnskap og forståelse, ikke være forkynnende eller gi opplæring til en bestemt religion eller et bestemt livssyn. (Opplæringsloven §§ 2-3a og 2-4 )  

Gudstjenester i skoletida

Skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling, men ikke være en del av RLE-faget. Foreldrene, eller den enkelte elev, hvis han eller hun er over 15 år, kan melde om fritak fra deltagelse i gudstjenester. Eleven vil da få tilbud om et likeverdig alternativt tilbud.

Avslutningsarrangementer, og andre markeringer i løpet av skoleåret som er ment å inkludere alle elever, legges til skolen, slik at alle kan delta.  

Fritak fra vurdering med karakter

Elever som er fritatt for vurdering med karakter skal ha vurdering uten karakter. For at en elev skal være fritatt for vurdering uten karakter, må eleven være fritatt fra opplæring etter kapittel 1 i Opplæringsloven. Det er rektor som treffer vedtak om fritak fra vurdering med karakter.