Aktuell informasjon

Zippys venner i Gjesdalskolen

Zippys venner i Gjesdalskolen

Zippys venner brukes for 1.-4. trinn og skal lære elevene livsmestring gjennom å mestre dagliglivets utfordringer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre.

FREMME GOD PSYKISK HELSE
Ungdomsundersøkelser viser at psykiske helseplager er den største utfordringen for ungdom i Gjesdal. Et av fokusområdene i tidlig innsats arbeidet er Zippys venner.

Zippys venner er et tiltak for å jobbe systematisk med å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø. Elevene skal utvikle evne til å ta hånd om seg selv og andre.

LIVSMESTRING
Målsetting i programmet er at barn skal lære livsmestring, finne gode mestringsstrategier når de møter hverdagens problemer, støtte andre og opprettholde god psykisk helse. Zippys venner omhandler håndtering av følelser, kommunikasjon, vennskap, konflikter og endringer i livet. Elevene deltar og medvirker gjennom dialogiske prosesser. Dette stiller krav til voksnes relasjonskompetanse gjennom anerkjennende kommunikasjon. Mer enn en million barn fra ulike kulturer over hele verden har gjennomført Zippys venner.

SLIK GJØR VI DET I GJESDAL
Gjesdalskolene startet med Zippys venner høsten 2015. Høsten 2018 hadde vi implementert Zippys venner for 1.-4. trinn på alle skoler. Erfaringene er svært gode, og det kontinuerlige arbeidet fortsetter. Gjesdal kommune har en god plan for implementering og gjennomføring på alle skoler. I ledelsen på hver skole er det en Zippy kontakt som er ansvarlig for at programmet gjennomføres på skolen.

OM PROGRAMMET
Effektevalueringen viser at de barna som har gjennomført Zippys venner bruker bedre mestringsstrategier, har mindre mobbing og et bedre psykososialt miljø i klassen i tillegg til bedre faglig fungering.

Programmet består av Zippy 1.-2.-trinn på 24 timer per skoleår for grunnprogrammet, og videreføringen Zippy 3.-4. trinn på inntil 18 timer per skoleår. Videreføringen bygger på de samme prinsipper og metoder som grunnprogrammet, og forsterker det elevene har lært.

De 6 temaene i grunnprogrammet (1.-2. trinn er): Følelser, Kommunikasjon, Venner og uvenner, Å takle konflikter, Å takle forandringer og tap, Vi mestrer det sammen.

En av grunntankene med programmet er den kontinuerlige jobbingen. Det er utarbeidet tilleggsspørsmål og opplegg for tilpasset opplæring. Foreldre involveres på foreldremøte, informasjon på ukeplan og i form av hjemmelekser.

Kontakt

Monica Johansen Bjerkreim
Oppvekstkoordinator
E-post
Telefon 51 61 43 62
Mobil 904 03 193
Anne Gunn Sandanger
Ped.psyk rådgiver skole
E-post
Telefon 932 28 691
Mobil 932 28 691