Gjesdal kommune

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

SFO er et fritidstilbud til alle elever på 1.- 4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever til og med 7. trinn.
SFO-året starter 1. august og varer til 30. juni. 

SFO-tilbud/gratis SFO for 1. og 2. trinn høsten 2023

Ordningen gjelder for skoleåret 2023/2024.

Fra høsten 2023 vil Gjesdal kommune ha følgende SFO-tilbud:

SFO priser for 1. og 2. klassetrinn:

SFO tilbud 1. og 2. klassetrinn
Tilbud Pris
Gratis inntil 12 timer 0,-
Under 15 timer 570,-
Over 15 timer 1685,-

SFO priser for 3. og 4. klassetrinn:

SFO priser for 3. og 4. trinn
Tilbud Pris
A-tilbud inntil 6 timer 1550,-
B-tilbud under 15 timer 2860,-
C-tilbud over 15 timer 3195,-
 • Ålgård skole vil som før tilby gratis "vente-SFO" for elever som tar skolebuss.
 • Det er fortsatt mulig å søke redusert foreldrebetaling for plass i SFO for familier med lav inntekt.
  • Se eget punkt "Hvem kan søker redusert foreldrebetaling i SFO"?
 • Det vil gis søskenmoderasjon for eldre søsken når yngste barn har et betalingstilbud.

 • Påmeldingsfrist til SFO 01.04.2023

 • Det logges på med bank-id via Visma Flyt skole https://skole.visma.com/gjesdal

Hvem kan søke og hvordan søke om reduser foreldrebetaling i SFO?

Fra august 2022 ble det mulig å søke redusert foreldrebetaling for plass i SFO for familier med lav inntekt.

Les mer her  og her 

Hvem kan søke om redusert foreldrebetaling? 

Husstander med samlet brutto årsinntekt under kr. 532 500,- kan søke om redusert pris. Ordningen gjelder for elever i 1. - 4. trinn. 

Inntekt som blir lagt til grunn 

Foreldrebetaling for SFO blir beregnet ut fra husstandens  samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. En husstand skal maksimalt betale 6% av sin samlede inntekt pr. barn.  

Definisjonen på en husstand er ektefelle, registrert partner eller samboer. 

Om eleven ikke bor fast hos begge foresatte, er det den som har barnet folkeregistrert hos seg som kan søke, og som er den i husstanden foreldrebetalingen skal beregnes ut fra. 

Søknadsfrist 

Du kan søke om redusert foreldrebetaling hele året. Et vedtak om redusert betaling gjelder fra måneden etter at søknad med fullstendig dokumentasjon er mottatt, og gjelder ut skoleåret.  

Du må sende ny søknad for hvert skoleår.  

Slik søker du 

Ha relevant dokumentasjon tilgjengelig.  

Du må legge med skattemelding for siste ligningsår for foresatte i husstanden. Om inntekten er endret fra det som fremkommer i skattemeldingen, må det legges ved dokumentasjon som viser dette. Det kan for eksempel være kopi av lønnsslipp eller utbetaling/vedtak fra NAV. 

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling SFO: https://skjema.gjesdal.kommune.no/skjema/GKO232/Sknad_om_redusert_foreldrebetaling__SFO 

Åpningstider på SFO

Mandag - fredag kl. 07:00 – 16:30.

Ordinært driftsår er fra første virkedag i august og ut juni måned.

Dersom påmelding viser at 8 barn eller flere har behov for SFO i ferier, holder SFO åpent i romjula, påskeuka, høstferien, vinterferien og på planleggingsdager (bortsett fra to planleggingsdager i året hvor SFO er stengt). Skoler samordner driften dersom dette er hensiktsmessig. Det er bindende påmelding og egne satser.

SFO er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Priser og betaling SFO

Fra august 2020 kan du få redusert pris på SFO på bakgrunn av lav inntekt.

Det kan nå søkes om redusert foreldrebetaling i SFO for elever på 1.-4. trinn

Lavere inntekt gir ikke automatisk lavere pris på SFO. Det må søkes om reduksjon. Les mer her  

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492 

Søknad om redusert foreldrebetaling finner du her:  

 

Priser for 1. trinn fra januar 2023

 • Gratis inntil 12 timer
 • Under 15. timer                570,-
 • Over 15. timer                1685,-

Priser for 2.-4. trinn fra januar 2023:

 • A-tilbud:              Kr. 1.550,-                   
 • B-tilbud:              Kr. 2.860,- 
 • C-tilbud:              Kr. 3.195,-                

 Betaling:

 • Betalingssatser blir fastsatt gjennom politisk vedtak.
 • Det er 10 betalingsterminer i året, f.o.m. september t.o.m. juni (betalingsfri juli og august).
 • Betaling skjer til kommunen innen 15. i hver mnd.
 • Det er betalingsplikt selv om barnet ikke møter i SFO.
 • Ved manglende betaling mister barnet plassen.
 • Prisene reguleres en gang i året.
 • Hva dekker den månedlige SFO-betalingen av undervisningsfrie dager og feriedager?
  • For A-tilbudet dekker betalingen bare skoleårets 190 dager.
  • For B og C tilbudet dekker betalingen også dagene fra skoleslutt til ut juni, og fra 1. august til skolestart.  
 • 30 % søskenmoderasjon
Opptakskriterier og oppsigelse
 • Alle elever med hjemmekommune i Gjesdal og som søker plass innen 1. april, er sikret plass.
 • Søknader som kommer inn etter fristen, blir behandlet så raskt som mulig. Barnet vil få plass så lenge det ikke utløser flere stillinger.
 • Fosterbarn som har behov for ekstra bemanning, får plass dersom hjemmekommunen dekker ekstrakostnaden bemanningen utløser.
 • Skolene ved rektor har opptaksmyndighet.
 • Det gis anledning til kjøp av ekstra timer på ordinære skoledager og dagplasser på skolens fridager dersom det er ledig kapasitet.
 • Oppsigelsestiden satt til 3 måneder, gjeldende fra den første i hver måned. Oppsigelsen skal være skriftlig. Det er mulig å endre tilbudet i SFO med en måneds varsel, som gjelder fra den første i hver måned.
 • Foresatte må innen 1. april hvert år bekrefte hvilket tilbud de vil ha på SFO, eller si opp plassen. Dersom ingen bekreftelse eller oppsigelse kommer fortsetter samme tilbud som siste skoleår
Søknadsskjema SFO

For søknad om plass fra høsten 2023.

Påmeldingsfrist til SFO 01.04.2023

Det logges på med bank-id via Visma Flyt skole https://skole.visma.com/gjesdal

Vedtekter og retningslinjer for skolefritidsordningen i Gjesdal kommune