Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

SFO er et fritidstilbud til alle elever på 1.- 4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever til og med 7. trinn.
SFO-året starter 1. august og varer til 30. juni. 

SFO

SFO-tilbud

I Gjesdal tilbys følgende tre SFO-tilbud:

(A) Inntil 6 timer pr. uke (følger skoleruta)

(B) Under 15 timer pr. uke

(C) 15 timer eller mer pr. uke

Åpningstider på SFO

Mandag - fredag kl. 07:00 – 16:30.

Ordinært driftsår er fra første virkedag i august og ut juni måned.

Dersom påmelding viser at 8 barn eller flere har behov for SFO i ferier, holder SFO åpent i romjula, påskeuka, høstferien, vinterferien og på planleggingsdager (bortsett fra to planleggingsdager i året hvor SFO er stengt). Skoler samordner driften dersom dette er hensiktsmessig. Det er bindende påmelding og egne satser.

SFO er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Opptakskriterier og oppsigelse
 • Alle elever med hjemmekommune i Gjesdal og som søker plass innen 1. april, er sikret plass.
 • Søknader som kommer inn etter fristen, blir behandlet så raskt som mulig. Barnet vil få plass så lenge det ikke utløser flere stillinger.
 • Fosterbarn som har behov for ekstra bemanning, får plass dersom hjemmekommunen dekker ekstrakostnaden bemanningen utløser.
 • Skolene ved rektor har opptaksmyndighet.
 • Det gis anledning til kjøp av ekstra timer på ordinære skoledager og dagplasser på skolens fridager dersom det er ledig kapasitet.
 • Oppsigelsestiden satt til 3 måneder, gjeldende fra den første i hver måned. Oppsigelsen skal være skriftlig. Det er mulig å endre tilbudet i SFO med en måneds varsel, som gjelder fra den første i hver måned.
 • Foresatte må innen 1. april hvert år bekrefte hvilket tilbud de vil ha på SFO, eller si opp plassen. Dersom ingen bekreftelse eller oppsigelse kommer fortsetter samme tilbud som siste skoleår
Priser og betaling, med info om betaling ved corona-stengt SFO.

SFO har vært stengt f.o.m 13 mars frem til 27. april. For å avregne de dagene i mars som allerede er fakturert, men ikke kunne benyttes, gjør vi avregningen på følgende måte:

 • Det sendes ikke ut faktura for april, men her er det 4 dager dere skal betale for f.o.m. 27.april.
  • Totalt sett vil dere derfor få refundert 9 dager.
 • Faktura for mai – sendes ut på ordinær måte
 • Faktura for juni vil være justert iht stengte dager i mars og april. Det betyr vanlig beløp for juni minus dagene som var stengt i mars/april)
 • Merk: Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i SFO fra og med 14. april skal betale for dette på ordinær måte. Dette gjelder og for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.
 • Foresatte til barn som mottar tilbud i SFO fra og med 27.4, men velger å ikke benytte det, må likevel betale for tilbudet.
 • Ved oppsigelse av tilbudet gjelder retningslinjene i de kommunale vedtektene.

Priser, fra januar 2020:

A-tilbud: 1440,-
B-tilbud: 2670,-
C-tilbud: 2990,-

Betaling:

 • Betalingssatser blir fastsatt gjennom politisk vedtak.
 • Det er 10 betalingsterminer i året, f.o.m. september t.o.m. juni (betalingsfri juli og august).
 • Betaling skjer til kommunen innen 15. i hver mnd.
 • Det er betalingsplikt selv om barnet ikke møter i SFO.
 • Ved manglende betaling mister barnet plassen.
 • Prisene reguleres en gang i året.
 • Ferieukene og undervisningsfrie dager er ikke medregnet i ordinære betalingssatser.
 • Dager mellom skoleslutt i juni til og med 30. juni, og fra første virkedag i august til første skoledag i august, inngår i de ordinære betalingssatsene (gjelder B og C tilbud).
 • 30 % søskenmoderasjon
 • NB! Betaling for SFO-tilbud ved Corona-stenging:
  • Regninger med forfall 15. mars gjelder for tilbudet inntil denne datoen, og betales på vanlig måte.
  • Videre framover skal det ikke betales for SFO så lenge tilbudet er stengt for de fleste.
  • De som mottar tilbud betaler for det de får.

 

 

Søknadsskjema

Hver skole har sitt eget søknadsskjema til SFO: