Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

SFO er et fritidstilbud til alle elever på 1.- 4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever til og med 7. trinn.
SFO-året starter 1. august og varer til 30. juni. 

SFO

Hvem kan søke og hvordan søke om reduser foreldrebetaling i SFO? Fra august 2021 kan det søkes for barn på 1.- 4. trinn..

Fra august 2021 er det mulig å søke redusert foreldrebetaling for plass i SFO for familier med lav inntekt.

Les mer her  og her 

Hvem kan søke om redusert foreldrebetaling? 

Husstander med samlet brutto årsinntekt under kr. 498.334,- kan søke om redusert pris. Ordningen gjelder for elever i 1. - 4. trinn. 

Inntekt som blir lagt til grunn 

Foreldrebetaling for SFO blir beregnet ut fra husstandens  samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. En husstand skal maksimalt betale 6% av sin samlede inntekt pr. barn.  

Definisjonen på en husstand er ektefelle, registrert partner eller samboer. 

Om eleven ikke bor fast hos begge foresatte, er det den som har barnet folkeregistrert hos seg som kan søke, og som er den i husstanden foreldrebetalingen skal beregnes ut fra. 

Søknadsfrist 

Du kan søke om redusert foreldrebetaling hele året. Et vedtak om redusert betaling gjelder fra måneden etter at søknad med fullstendig dokumentasjon er mottatt, og gjelder ut skoleåret.  

Du må sende ny søknad for hvert skoleår.  

Slik søker du 

Ha relevant dokumentasjon tilgjengelig.  

Du må legge med skattemelding for siste ligningsår for foresatte i husstanden. Om inntekten er endret fra det som fremkommer i skattemeldingen, må det legges ved dokumentasjon som viser dette. Det kan for eksempel være kopi av lønnsslipp eller utbetaling/vedtak fra NAV. 

Søknad om redusert foreldrebetaling finner du her: https://www.gjesdal.kommune.no/sd/skjema/GKO232/ 

SFO-tilbud

I Gjesdal tilbys følgende tre SFO-tilbud:

(A) Inntil 6 timer pr. uke (følger skoleruta)

(B) Under 15 timer pr. uke

(C) 15 timer eller mer pr. uke

Åpningstider på SFO

Mandag - fredag kl. 07:00 – 16:30.

Ordinært driftsår er fra første virkedag i august og ut juni måned.

Dersom påmelding viser at 8 barn eller flere har behov for SFO i ferier, holder SFO åpent i romjula, påskeuka, høstferien, vinterferien og på planleggingsdager (bortsett fra to planleggingsdager i året hvor SFO er stengt). Skoler samordner driften dersom dette er hensiktsmessig. Det er bindende påmelding og egne satser.

SFO er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Priser og betaling SFO

Fra august 2020 kan du få redusert pris på SFO på bakgrunn av lav inntekt.

Det kan nå søkes om redusert foreldrebetaling i SFO for elever på 1.-4. trinn

Lavere inntekt gir ikke automatisk lavere pris på SFO. Det må søkes om reduksjon. Les mer her  

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492 

Søknad om redusert foreldrebetaling finner du her:  

Priser, fra januar 2021:

 • A-tilbud:              Kr. 1.485                    
 • B-tilbud:              Kr. 2.750  
 • C-tilbud:              Kr. 3.080                 

 Betaling:

 • Betalingssatser blir fastsatt gjennom politisk vedtak.
 • Det er 10 betalingsterminer i året, f.o.m. september t.o.m. juni (betalingsfri juli og august).
 • Betaling skjer til kommunen innen 15. i hver mnd.
 • Det er betalingsplikt selv om barnet ikke møter i SFO.
 • Ved manglende betaling mister barnet plassen.
 • Prisene reguleres en gang i året.
 • Ferieukene og undervisningsfrie dager er ikke medregnet i ordinære betalingssatser.
 • Dager mellom skoleslutt i juni til og med 30. juni, og fra første virkedag i august til første skoledag i august, inngår i de ordinære betalingssatsene (gjelder B og C tilbud).
 • 30 % søskenmoderasjon
Opptakskriterier og oppsigelse
 • Alle elever med hjemmekommune i Gjesdal og som søker plass innen 1. april, er sikret plass.
 • Søknader som kommer inn etter fristen, blir behandlet så raskt som mulig. Barnet vil få plass så lenge det ikke utløser flere stillinger.
 • Fosterbarn som har behov for ekstra bemanning, får plass dersom hjemmekommunen dekker ekstrakostnaden bemanningen utløser.
 • Skolene ved rektor har opptaksmyndighet.
 • Det gis anledning til kjøp av ekstra timer på ordinære skoledager og dagplasser på skolens fridager dersom det er ledig kapasitet.
 • Oppsigelsestiden satt til 3 måneder, gjeldende fra den første i hver måned. Oppsigelsen skal være skriftlig. Det er mulig å endre tilbudet i SFO med en måneds varsel, som gjelder fra den første i hver måned.
 • Foresatte må innen 1. april hvert år bekrefte hvilket tilbud de vil ha på SFO, eller si opp plassen. Dersom ingen bekreftelse eller oppsigelse kommer fortsetter samme tilbud som siste skoleår
Søknadsskjema

Hver skole har sitt eget søknadsskjema til SFO: